divendres, febrer 9, 2024 - 12:34

Modificació del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i l'increment complementari del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic.

Modificació del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 

El BOE núm. 33 de 7 de febrer de 2024 publica el Reial decret 141/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.

El principal objectiu d'aquest Reial Decret és complir amb els objectius que persegueix el component 11 del Pla de Recuperació, Trasformació i Resiliència (PRTR) i millorar la comunicació entre els ajuntaments i l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de les variacions en les dades dels seus padrons municipals perquè es produeixi en temps real,  per a la qual cosa es preveu la interconnexió entre els padrons i l'INE. Per a la posada en marxa d'aquesta modificació s'ha previst un període transitori fins al 31 d'agost de 2026.

S'aprofita l'esmentada modificació del Reglament per adaptar-lo a les novetats normatives dels darrers anys que afecten el seu contingut, com per exemple les modificacions de les quals ha estat objecte la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'última mitjançant el Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre,  entre d'altres.

Aquestes novetats s'orienten a l'actualització de diferents aspectes:

  • A la substitució del terme «residència permanent», pel de «residència de llarga durada», d'acord amb la normativa vigent.
  • A la diferenciació en el tractament de les persones menors d'edat i de les persones amb discapacitat que precisin de mesures de suport amb funcions representatives per a l'exercici de la seva capacitat jurídica; així, es distingeix entre els menors d'edat i les obligacions dels seus pares o tutors i les persones amb discapacitat que precisin de mesures de suport amb funcions representatives per a l'exercici de la seva capacitat jurídica i les obligacions de els qui exerceixin aquestes mesures de suport.
  • S'elimina l'exigència que la persona amb discapacitat hagi de tenir el mateix veïnatge civil que la de la persona que exerceixi les mesures de suport amb funcions representatives ja que és una mesura restrictiva de drets individuals que no té justificació i així, en línia amb la Llei 8/2021, de 2 de juny,  es respecta la voluntat, desitjos i preferències de la persona amb discapacitat;
  • També s'actualitzen les dades, tant obligatòries com voluntàries, que ha de recollir el padróincloent-hi el telèfon mòbil, el correu electrònic o el número d'identitat d'estranger, d'acord amb la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, duta a terme mitjançant el Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre.
  • Es modifica la referència als documents d'identificació de les persones estrangeres, que passen de ser les antigues targetes de residència a les actuals targetes d' identitat d' estranger.
  • Es preveu el canvi de domicili d'ofici i es recull la previsió d'operacions específiques conjuntes entre l'INE i els ajuntaments per a la comprovació periòdica de la residència de la ciutadania estrangera que no tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys.

Entrada en vigor: El present Reial decret entra en vigor l' endemà de la seva publicació al BOE, és a dir, el 8 de febrer de 2023.

Més informacióhttps://www.boe.es/boe/dias/2024/02/07/pdfs/BOE-A-2024-2248.pdf

S'aprova l'increment complementari del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic en aplicació del que preveu l'article 19.Dos.2.b) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

El BOE núm. 34 de 8 de febrer de 2024 publica la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 de febrer de 2024, pel qual s'aprova l'increment del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic en aplicació del que preveu l' article19. Dos.2.b) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. 

De conformitat amb les previsions contingudes en l'Acord Marc per a una Administració del segle XXI, signat el dia 19 d'octubre de 2022, i en compliment del que disposa l'article 19.Dos.2.b) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, atès que en data 31 de gener de 2024,  l'INE ha certificat que el creixement del PIB nominal l'any 2023 va ser d'un 8,6%, es donen els condicionants recollits en l'esmentada norma i per tant s'ha acordat aplicar un augment retributiu complementari del 0,5% en les retribucions del personal al servei del sector públic amb efectes de l'1 de gener de 2023, sobre la base de les retribucions vigents el 31 de desembre de 2022.

Més informacióhttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-2325

 

ALCALDEALDIA

Modificació del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals i l'increment complementari del 0,5 per cent en les retribucions del personal al servei del sector públic.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter