divendres, febrer 17, 2023 - 13:46

MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL.

El BOE núm. 33, de 8 de febrer de 2023 publica la Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.

  1. En virtut de la modificació de l'article 154 del Codi Civil, operada per la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència, s'estableix que és funció de la pàtria potestat: «3r Decidir el lloc de residència habitual de la persona menor d'edat,  que només podrà ser modificat amb el consentiment d' ambdós progenitors o, en el seu defecte, per autorització judicial".

Això implica que, llevat de suspensió, privació de la potestat o atribució exclusiva de l'esmentada facultat a un dels progenitors, es requereix el consentiment d'ambdós o, si no n'hi ha, autorització judicial per al trasllat de la persona menor d'edat, amb independència de la mesura que s'hagi adoptat en relació amb la seva guarda o custòdia.

En conseqüència, es modifica la resolució de 17 de febrer de 2020, en els següents apartats:

  • Es modifica el punt 3 de l' apartat 1. Consideracions Generals.
  • Es reestructura tot l'apartat 2.2.1 Representació legal de menors, per adaptar-lo a l'esmentat canvi legislatiu, ja que el consentiment de l'altre progenitor, o l'autorització judicial en el seu defecte, es requereix en tots els supòsits d'empadronament per un sol progenitor (llevat que l'altre hagi estat privat de la pàtria potestat), i tant en els casos en què existeixi resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia com quan no existeixi (separacions de fet, en tramitació...).

Segons informe del Ministeri de Justícia, excepcionalment es pot admetre la inscripció en el Padró mitjançant una declaració responsable en els casos d' atribució de guarda i custòdia en exclusiva o quan no hi hagi resolució judicial, en una sèrie de supòsits molt concrets, que es reflecteixen en les actualitzacions dels annexos II i I, respectivament.

  1. La segona de les modificacions del Codi Civil, que afecten les instruccions de la Resolució de 17 de febrer de 2020, ve derivada de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica,  que modifica el títol XI. De les mesures de suport a les persones amb discapacitat per a l' exercici de la seva capacitat jurídica, del llibre primer del Codi Civil, de manera que, segons la nova regulació, ja no existeixen declaracions d' incapacitació sinó únicament resolucions judicials que determinen els actes per als quals la persona amb discapacitat requereix suport, quedant la tutela només per a menors d' edat.

En conseqüència, s' han modificat totes les referències que hi havia als apartats 1. Consideracions generals, i 2.2 Documentació acreditativa de la representació, de la Resolució de 17 de febrer de 2020, relatives a la representació legal dels incapacitats, indicant en un nou subapartat 2.2.5, relatiu a l '«Exercici de la capacitat jurídica en matèria padronal de les persones amb discapacitat»  que, amb caràcter general, no procedeix realitzar cap tipus de distinció en matèria d' empadronament de les persones amb discapacitat, per la qual cosa només en els supòsits excepcionals en els quals se' ls hagi nomenat un representant legal caldrà acreditar aquesta representació a efectes padronals, mitjançant la corresponent autorització o resolució judicial.

Aquests canvis també afecten els apartats informatius del revers del Full Padronal, que ha estat igualment modificat.

  1. D'altra banda, s'han actualitzat les referències als articles del Codi Civil que apareixen en l'apartat 2.2.4 Actuacions en el Padró de menors majors de 16 anys, arran d'altres modificacions introduïdes per l'esmentada Llei 8/2021, de 2 de juny.

Per tot això, s' ha reelaborat tot l' apartat 2.2 relatiu a la documentació acreditativa de la representació.

Finalment, s' ha aprofitat l' ocasió per corregir l' annex IV. Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent i l'annex V. Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, presentada per representant, suprimint la referència que hi havia en tots dos al document nacional d'identitat, que no és aplicable als estrangers no comunitaris,  així com els seus títols, per fer referència a la residència de «llarga durada», com es denomina actualment, en lloc de «permanent».

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/08/pdfs/BOE-A-2023-3291.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya. (RESOLUCIÓ CLT/313/2023, de 6 de febrer).

Publicació: DOGC del 10 de febrer de 2023.

Objecte:

La concessió de subvencions per a l'organització de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa. S'inclou també el suport a esdeveniments que, malgrat que estiguin dedicats majoritàriament a altres àmbits culturals, incorporen dins el seu programa activitats, continguts o jornades tècniques o professionals dedicades a la cultura digital.

Als efectes d'aquestes bases s'entén per cultura digital els continguts creatius i artístics en el desenvolupament i manifestació dels quals tenen un paper substancial les noves tecnologies (digital, robòtica, programació, intel·ligència artificial, entre d'altres). Aquesta definició inclou l'art digital, les manifestacions culturals i artístiques d'altres disciplines en les quals la tecnologia és partícip.

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:

  1. Suport a esdeveniments de cultura digital: suport a l'organització d'esdeveniments l'objecte principal dels quals sigui la difusió de projectes de contingut artístic i cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa.
  2. Suport a continguts culturals digitals en esdeveniments: suport a l'organització de les activitats de cultura digital incloses en la programació d'un esdeveniment dedicat principalment a altres disciplines o àmbits.

Beneficiaris:

  1. Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.
  2. Les entitats privades sense ànim de lucre.
  3. Els ens locals de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Quantia:

Per a la modalitat de la lletra a) de la base 1.2, l'import màxim de la subvenció és de 120.000 euros i no pot superar el 50% del cost de l'esdeveniment. En cas que es percebin altres ajuts públics per aquest esdeveniment, el total d'ajuts públics no podrà superar el 80% del cost de l'esdeveniment.

Per a la modalitat de la lletra b) de la base 1.2, l'import màxim de la subvenció és de 15.000 euros i es pot subvencionar fins el 80% del cost de l'activitat o activitats. En cas que es percebin altres ajuts públics per aquestes activitats, el total d'ajuts públics no podrà superar el 80% del cost de les activitats.

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació es determinarà en la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8852/1955627.pdf

Bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. (RESOLUCIÓ ACC/329/2023, de 2 de febrer).

Publicació: DOGC del 10 de febrer de 2023.

Objecte:

Obrir la convocatòria de subvencions per a l'any 2023 en règim de concurrència competitiva pel sistema de prorrateig destinada a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

De manera específica, es financen les actuacions que s'enumeren, que fan referència als projectes de residus municipals i assimilables següents:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).

2) Projectes d'autocompostatge.

3) Recollida selectiva d'olis vegetals usats.

4) Recollida selectiva de residus tèxtils.

Els projectes a finançar es poden classificar en dos grups generals de projectes, en funció dels beneficiaris, i poden incloure les tipologies de projectes següents:

Línia 1: projectes fets pels ens locals de Catalunya, dins del servei públic de recollida selectiva i de l'autocompostatge, adreçats tant a la població com als productors de residus assimilables a municipals del seu àmbit.

- Projectes de recollida selectiva de bioresidus:

A. Projectes de nova implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus (fracció orgànica i, si escau, també fracció vegetal) destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic (compostatge, digestió anaeròbia o ambdues).

B. Projectes d'implantació, ampliació o millora de la separació i reciclatge en origen de bioresidus mitjançant el seu compostatge exclusiu domèstic i/o comunitari, és a dir, els instal·lats en municipis o zones de municipis en què no s'efectua el servei de recollida selectiva de la fracció orgànica. En el cas d'autocompostatge en centres educatius, no caldrà que sigui exclusiu i es podrà desenvolupar en zones en què s'efectuï el servei de recollida selectiva.

- Projectes de recollida selectiva d'olis vegetals usats:

C. Projectes d'implantació o millora de la recollida separada d'oli de cuina usat generat en l'àmbit domèstic, del comerç i serveis, per destinar a valorització, especialment per a l'obtenció de biocarburant.

Projectes de recollida selectiva de residus tèxtils

D. Projectes d'implantació o millora de la recollida separada de la fracció de residus tèxtils dels residus municipals per destinar-los a preparació per a la reutilització o reciclatge.

Línia 2: projectes fets per als comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, indicats a la base 2.2, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l'establiment de sistemes privats de recollida selectiva.

- Projectes de recollida selectiva de bioresidus:

E. Projectes de nova implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus (fracció orgànica i, si escau, també fracció vegetal) destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic (compostatge, digestió anaeròbia o ambdues).

F. Projectes d'implantació, ampliació o millora de la separació i reciclatge en origen de bioresidus mitjançant el seu compostatge (per exemple, centres educatius i universitaris, restaurants, hotels, allotjaments rurals, cooperatives, etc.).

- Projectes de recollida selectiva d'olis vegetals usats:

G. Projectes d'implantació o millora de la recollida separada d'oli de cuina usat generat, per destinar a valorització, especialment per a l'obtenció de biocarburant.

- Projectes de recollida selectiva de residus tèxtils:

H. Projectes d'implantació o millora de la recollida separada de la fracció de residus tèxtils assimilables als residus municipals per destinar-los a preparació per a la reutilització o reciclatge.

Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre d'altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge, i que presentin projectes sobre els serveis indicats a l'objecte i per als quals, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin la competència en la recollida selectiva de les fraccions incloses a la base 1, per a les quals s'incloguin actuacions en la sol·licitud.

No poden concórrer en la convocatòria de manera simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i, alhora, a través d'un ens supramunicipal.

Un mateix ens local no pot presentar més d'una sol·licitud. En cas que un ens municipal o supramunicipal vulgui sol·licitar diversos projectes, ho ha de fer de manera agrupada en una única sol·licitud.

Quantia:

La dotació màxima que preveu aquesta convocatòria és de 9.477.745,29 €, per a l'any 2023.

Aquest pressupost es distribuirà com s'indica seguidament:

- Projectes de la línia 1, el 85% de la dotació pressupostària.

- Projectes de la línia 2, el 15% de la dotació pressupostària.

Termini de sol·licitud:

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 16 de març de 2023.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8852/1955721.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8832/1949326.pdf

Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR 2014-2022) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR 2014-2022). (RESOLUCIÓ ACC/344/2023, de 7 de febrer).

Publicació: DOGC del 13 de febrer de 2023.

Objecte:

Convocar els ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01) que es regeixen per les bases reguladores contingudes en els annexos 3 i 4, respectivament, i l'annex 1 de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 8383, de 9.4.2021), modificada per l'Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021).

Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries les següents:

a) Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels consells comarcals respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys forestals, poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d'àmbit supramunicipal i comptin amb l'autorització de les persones titulars dels terrenys.

b) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars de terrenys forestals privats i les seves associacions.

ACTUACIONS I IMPORTS SUBVENCIONABLES:

Les actuacions i els imports subvencionables de cada una són les següents:

Gestió forestal sostenible (GFS).

- Millora de la xarxa viària forestal.

1) Construcció de vials necessaris per a la GFS. 3.580,80-7.270 euros/km

2) Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS. 1.010,00-1.565,00 euros/km

3) Actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors. 23.500 euros/ut

- Actuacions silvícoles de millora.

1) Aclarida de plançoneda. 895,20-1.735,00 €/ha

2) Aclarida de millora. 840-1.400 €/ha

3) Tallada selectiva. 950-1.510 €/ha

4) Selecció de tanys. 895-1.735 €/ha

5) Podes de formació 345-615 €/ha,  i de qualitat 895 €/ha.

6) Estassada de sotabosc i/o primera estassada per a pastura. 1.120 €/ha

7) Pela del suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de l'última lleva. 450 €/ha

8) Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal. 180 € per posicionament del cable i 70 €/ha per desembosc amb tracció animal.

Els percentatges d'atorgament sobre els imports màxims subvencionables són els següents:

- Millora d'infraestructures:

I. Del 85% per a camins inclosos en espais naturals protegits (PEIN i xarxa Natura 2000).

II. Del 80% per a la resta de casos

- Actuacions de millora silvícola:

I. Del 90% per a actuacions incloses en espais naturals protegits (PEIN i xarxa Natura 2000)

II. Del 85% per a la resta de casos

Quantia:

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 20.000,00 euros per a la secció d'actuacions silvícoles de millora i de 25.000,00 euros per a la totalitat de l'expedient.

Per garantir l'eficiència en la revisió dels expedients i segons els percentatges d'atorgament establerts en l'annex d'aquesta Resolució, no es podran sol·licitar per persona beneficiària més de 22.000,00 euros per a la secció d'actuacions silvícoles de millora o 29.400,00 euros per la totalitat de l'expedient.

Termini de sol·licitud:

Els terminis de presentació de sol·licituds, de certificació parcial no definitiva, de finalització de treballs i de justificació són els següents:

a) Presentació de sol·licituds: un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

b) Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2024, inclòs.

c) Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2024, inclòs.

d) Justificació: fins al 15 d'octubre de 2024, inclòs.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8853/1956010.pdf

Bases reguladores: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1844935.pdf

Modificació bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1855035.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2023. (RESOLUCIÓ CLT/381/2023, de 6 de febrer).

Publicació: DOGC del 14 de febrer de 2023.

Objecte:

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l'any 2023.

S'entén per activitat museística la pròpia per a l'acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l'ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries les següents:

a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.200.000,00 euros. quest import màxim es distribueix per províncies: 300.000,00 euros per als museus de la província de Barcelona, 460.000,00 euros per als museus de la província de Girona, 275.000,00 euros per als museus de la província de Lleida i 165.000,00 euros per als museus de la província de Tarragona.

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 30.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l'activitat subvencionada. El pressupost total de l'activitat no pot ser superior a 40.000,00 euros.

Termini de sol·licitud:

El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 3 de març del 2023. El dia 3 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956435.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8400/1849113.pdf

Bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

 

ALCALDEALDIA

MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL I ESPECIAL CATALUNYA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter