dilluns, març 30, 2020 - 10:33

MESURES LABORALS I DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN EMERGÈNCIA.

Nota informativa de les MESURES LABORALS I CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA contingudes en el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19. (BOE Núm. 86 de, dissabte 28 de març de 2020) [veure enllaç].

NOVETATS PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DEL COVID-19:

1. CENTRES DE MAJORS I SANITARIS: SÓN SERVEIS ESSENCIALS els establiments sanitaris que determini el Ministeri de Sanitat, així com els centres socials de majors, persones dependents o persones amb discapacitat, qualsevol que sigui la titularitat, pública o privada o el règim de gestió.

OBLIGACIÓ: Els referits establiments hauran de mantenir la seva activitat, podent únicament procedir a reduir o suspendre la mateixa parcialment en els termes en què així ho permetin les autoritats competents.

2. LIMITACIONS D'ACOMIADAR: No tindran la consideració de causa justificativa d'acomiadament, les situacions de força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s'emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. És a dir, l'Estat d'Alarma no és causa justificada d'acomiadament

NO S'APLICA EL ERTE ALS AJUNTAMENTS: És important recordar per als Ajuntaments, la previsió de la Disposició Addicional Dissetena del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, segons la qual el ERTE no serà aplicable a les Administracions Públiques i a les entitats de dret públic vinculades o dependents d'una o diverses d'elles i d'altres organismes públics, excepte a aquelles que es financin majoritàriament amb ingressos obtinguts com a contrapartida d'operacions realitzades en el mercat. Pel que un Ajuntament no podria fer un ERTE amb el seu personal; només podria, en el seu cas, amb el d'una societat mercantil pública local o empresa pública municipal.

3. Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals en vigor, de manera que estableix la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada d'aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cadascuna d'aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes.

4. Limitació de la durada dels expedients temporals de regulació d'ocupació basats en les causes previstes en l'article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març: la seva durada no podrà estendre's més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19. Per tant, la seva durada màxima serà la de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i les seves possibles pròrrogues.

5.- Agilitació de la tramitació de ERTES en les societats cooperatives, les quals podran realitzar ERTES de suspensió total i/o parcial, en els termes previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, quan per falta de mitjans adequats o suficients l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals, el Consell Rector assumirà la competència per a aprovar la suspensió total o parcial de la prestació de treball de les seves sòcies i socis i emetrà la corresponent certificació per a la seva tramitació.

6.- MOLT IMPORTANT, NOVES MESURES EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA: En la Disposició Final Segona, es dóna una nova redacció a l'article 16 del RD-llei 7/2020, de 12 de març que, al seu torn, va ser modificat per la Disposició Addicional Sisena del RD-llei 8/2020, de 17 de març. Estableix les següents mesures:

  • Es justifica l'actuació immediata per a adaptar qualsevol mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector públic per a fer front al Covid-19.
  • Als contractes per a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres en relació amb el Covid-19, se'ls aplicarà la TRAMITACIÓ D'EMERGÈNCIA.
  • Possibilitat de realitzar abonaments a compte per actuacions preparatòries realitzades pel contractista sense aplicar les garanties previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. L'òrgan de contractació determinarà aquesta circumstància i deixarà constància en l'expedient.
  • El deslliurament de fons per a fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures de protecció a la salut podrà realitzar-se a justificar.
  • Contractació realitzada en l'exterior perquè els contractes es formalitzen o exercitin totalment o parcialment a l'estranger:

- La formalització es realitzarà pel Cap de la Missió o Representació Permanent, amb subjecció a les condicions pactades per l'Administració amb el contractista estranger quan la seva actuació sigui indispensable i així s'acrediti en l'expedient.

- Es formalitzaran per escrit.

- Normes sobre el deslliurament de fons.

- Es podran anticipar totalment o parcialment els pagaments al contractista amb anterioritat a la prestació dels serveis quan fos imprescindible, d'acord amb la situació del mercat i el trànsit comercial de l'Estat amb el qual la contractació es dugui a terme.

- S'exclou de l'obligació de facturació electrònica a les factures emeses per proveïdors no nacionals, radicats en l'exterior, quan es tracti d'aquests expedients.

 

ALCALDEALDIA

MESURES LABORALS I DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN EMERGÈNCIA.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter