dimarts, març 24, 2020 - 12:20

Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19

El BOE de 18 de març publica el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, amb, entre d'altres, mesures en matèria de contractació pública [veure enllaç]

Per evitar que el Covid-19 i les mesures adoptades per l'Estat, les CCAA o l'Administració local per a combatre-ho puguin donar lloc a la resolució de contractes de sector públic, es preveu un règim específic de suspensió o ampliació, segons el cas, en el article 34 del RD-Llei 8/2020 de 17 de març de 2020, que passem a analitzar:

1. Contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei:
1.1. Supòsit de fet:

L’execució esdevé impossible com a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per combatre-ho.

1.2. Efectes:

Quedaran automàticament suspesos des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre.

1.3. Quan es pot reprendre la prestació:

La prestació pot reprendre’s quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notifiqui al contractista la fi de la suspensió.

1.4. Obligacions a conseqüència de la suspensió automàtica:

L'entitat adjudicadora haurà d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió.

El contractista ha de sol·licitar i acreditar fefaentment de la seva realitat, efectivitat i quantia.

1.5. Danys i perjudicis per què el contractista podrà ser indemnitzat:

1r. Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió.

2n. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatives al període de suspensió del contracte.

3r. Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

4t. Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

1.6. Procediment a seguir:

- Sol·licitud del contractista amb documentació acreditativa

- L’òrgan de contractació en 5 dies aprecia impossibilitat d'execució del contracte.

- Efectes de el silenci: negatiu.

1.7. Especialitats:

1. No resultarà aplicable a les suspensions a què es refereix el present article el que disposa l'apartat 2.a) de l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre; ni tampoc el que disposa l'article 220 de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per consegüent, NO s'aplica el 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de suspensió, conforme al que es preveu en el programa de treball o en el propi contracte.

2. Contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, quan al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació com a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació derivada del que disposa el Reial Decret 463/2020 i no es pot formalitzar el corresponent nou contracte, es pot aplicar el que preveu l'últim paràgraf de l'article 29.4 de la Llei 9/2017.

3. La suspensió dels contractes de sector públic d'acord amb aquest article no constituirà en cap cas una causa de resolució dels mateixos.

2. Contractes públics de serveis i de subministrament diferents dels referits a l'apartat anterior vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei:
2.1. Supòsit de fet:

No haguessin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19.

El contractista incorri en demora en el compliment dels terminis previstos en el contracte a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a combatre'l.

El contractista ofereix el compliment dels seus compromisos si se li amplia el termini inicial o la pròrroga en curs.

2.2. Efectes:

L'òrgan de contractació concedirà ampliació del termini o pròrroga, donant-li un termini que serà, almenys, igual al temps perdut pel motiu esmentat, llevat que el contractista demanés un altre menor.

2.3. Procediment a seguir:

- Sol·licitud Contractista.

- Informe del Director d'obra del contracte, on es determini que el retard no és per causa imputable al contractista, sinó que s'ha produït com a conseqüència del COVID-19.

2.4. Efectes:

- No és procedent la imposició de penalitats al contractista ni la resolució del contracte.

- Els contractistes tindran dret a l'abonament de les despeses salarials addicionals en què efectivament hagués incorregut com a conseqüència del temps perdut amb motiu del COVID-19, fins a un límit màxim de el 10 per 100 del preu inicial del contracte. Només es procedirà a l'abonament prèvia sol·licitud i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i quantia pel contractista d'aquestes despeses.

3. Contractes públics d'obres, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei amb impossibilitat de continuar l'execució del contracte:
3.1. Supòsit de fet:

- Que no hagin perdut la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades.

- Que aquesta situació generi la impossibilitat de continuar l'execució del contracte.

3.2. Procediment:

- Sol·licitud de suspensió de contractista reflectint les raons per les que l'execució del contracte ha esdevingut impossible.

- Resolució de l’òrgan de contractació apreciant la impossibilitat d'execució del contracte. Termini de 5 dies des de la sol·licitud.

- Efectes de el silenci: negatiu

- Finalitzada la circumstància que va motivar la suspensió, l'òrgan de contractació notificarà al contractista la fi de la suspensió.

3.3. Efectes:

- Suspensió del contracte des que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació es pugui reprendre.

- No s'aplica a aquesta suspensió que disposa l'apartat 2.a) de l'article 208, ni en l'article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, relatius a càlcul dels danys i perjudicis soferts al contractista a conseqüència de la suspensió, i supòsit de força major.

- Només seran indemnitzables els següents conceptes:

1r. Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió.

2n. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió del contracte.

3r. Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior al cost de la resolució de tals contractes de lloguer o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips.

4t. Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

El contractista, subcontractistes i proveïdors han d'estar al corrent de les seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020.

El contractista principal ha d'estar al dia de pagament als seus subcontractistes i subministradors.

3.4. Supòsit especial d'ampliació de termini per impossibilitat de lliurament de l'obra:

- Contractes d'obra en els que estigués prevista la finalització del seu termini d'execució entre el 14 de març, data d'inici de l'estat d'alarma, i durant el període que duri el mateix.

- Com a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19 o les mesures adoptades per l'Estat no pugui tenir lloc el lliurament de l'obra.

El contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de lliurament final sempre que ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents si se li amplia el termini inicial.

S'aplica mateixos criteris indemnitzatoris que per al cas de suspensió.

4. Contractes públics de concessió d'obres i de concessió de serveis vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei la situació creada pel COVID-19 i les mesures adoptades donen dret al concessionari al restabliment de l'equilibri econòmic del contracte:
4.1. Instruments per al restabliment:

L'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15 per 100.

Modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte.

4.2. Procediment:

- Sol·licitud del contractista i acreditació fefaent de la realitat, efectivitat i import pel contractista d'aquestes despeses.

- Resolució de l'òrgan de contractació apreciant la impossibilitat d'execució del contracte com a conseqüència de la situació creada pel COVID-19.

5. Altres aspectes a tenir en compte:

- El que disposa l'article 34 també és aplicable als contractes, vigents a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret Llei, celebrats per entitats de sector públic amb subjecció a la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals o Llibre I de Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

- El que preveuen els apartats 1 i 2 de l'art. 34 no serà aplicable en cap cas als següents contractes:

a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o d'una altra índole, l'objecte estigui vinculat amb la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes informàtics.

c) Contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.

d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos dels pressupostos generals de l'Estat.

- El règim que preveu l'article 34 s'entén sense perjudici de les mesures que pugui adoptar el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com a autoritat competent designada a l'article 4 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per garantir les prestacions necessàries amb vista a la protecció de persones, béns i llocs. Aquestes mesures poden implicar, entre altres, una modificació dels supòsits en què és procedent la suspensió dels contractes.

 

Adjuntem nota informativa de la Junta Consultiva de la Contractació Pública de l'Estat respecte a la interpretació de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma en l'àmbit concret de suspensió de terminis en la contractació pública [veure enllaç].

 

 

ALCALDEALDIA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter