divendres, agost 5, 2022 - 13:46

Mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, en l’àmbit de l’eficiència energètica, mesures urgents en matèria d’incendis forestals i especial Catalunya.

Reial Decret Llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

PublicaciÓ: BOE del  2 d'agost de 2022.

RESUM DEL CONTINGUT:

 • En el Títol I contempla mesures en matèria del transport terrestre i s'estructura en tres Capítols:
  • El Capítol I recull mesures en matèria de sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera.
  • El Capítol II recull mesures de suport al teixit econòmic i empresarial del transport terrestre, amb mesures per reforçar la liquiditat d'empreses i autònoms.
  • El Capítol III inclou mesures de foment del transport públic col·lectiu i d'assegurament de la mobilitat quotidiana obligada.
 • El Títol II contempla mesures en matèria de transport aeri.
 • El Títol III recull mesures en matèria de transport marítim.
 • El Títol IV inclou mesures econòmiques en matèria de beques i ajuts a l'estudi d'ensenyaments post obligatòries i per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023.
 • El Títol V recull un conjunt de mesures de foment de l'estalvi i l' eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural distribuïdes en dos capítols, entre les quals destaquem les següents:
  • En el Capítol I s'introdueixen mesures de foment de l'estalvi i l'eficiència energètica i s'estableixen una sèrie d'obligacions de forma temporal fins a l'1 de novembre de 2023 sobre els edificis i locals subjectes a obligacions de temperatura en el marc del RITE (Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis), per a edificis i locals d'ús administratius,  incloses les administracions públiques, establiments comercials, espais culturals o infraestructures destinades al transport de persones:
   •  Article 29:
   1. Es modifica la limitació de temperatures de calefacció i refrigeració a 19 i 27ᵒC, respectivament.
   2. S'introdueix l'obligació d'incorporar cartells explicatius de les mesures obligatòries d'estalvi.
   3. Els edificis i locals amb accés des del carrer, inclosos en l'àmbit d'aplicació de la I.T. 3.8 del RITE disposaran d'un sistema de tancament de portes adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes.
   4. L'enllumenat d'aparadors s'haurà de mantenir apagat des de les 22 hores. Aquesta disposició també aplicarà a l'enllumenat d'edificis públics que a la referida hora es trobin desocupats.
   5. S'avança la inspecció d'eficiència energètica en aquells edificis obligats a això, l'última inspecció dels quals sigui anterior a l'1 de gener de 2021.
   • L’article 30 determina l'aplicabilitat del procediment negociat sense publicitat per causa d'imperiosa urgència, previst a l'article 168.b) 1r de Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, per als contractes d'obres, subministraments o serveis que tinguin per objecte la millora energètica dels seus edificis i instal·lacions, amb les especialitats que conté el propi article.
  • El Capítol II inclou mesures de foment de l'electrificació i desplegament d'energies renovables, abordant les següents mesures urgents per facilitar la penetració de generació renovable elèctrica, com les següents:
   • L’article 31 modifica el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques  de l'autoconsum d'energia elèctrica.
   • L’article 32 modifica el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en el sentit següent:
    • Es permet que les actuacions considerades singulars puguin iniciar la seva tramitació encara que no haguessin obtingut tal catalogació.
    • S'introdueix una casuística per a la qual les instal·lacions de transport no requereixin autorització administrativa prèvia.
    • S'introdueix una modificació que permetrà a les centrals hidràuliques existents (amb o sense bombament) introduir equips electrònics en els grups electromecànics sense que això suposi la necessitat d'obtenir nous permisos d'accés.
   • L’article 33 modifica el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovable, cogeneració i residus, per incorporar l'emmagatzematge en instal·lacions d'energies renovables.
   • L’article 34 estableix que les modificacions de les posicions existents a la xarxa de transport o distribució del sistema gasista precises per adaptar aquestes instal·lacions a la injecció de gasos renovables tampoc precisaran d'autorització administrativa ni aprovació del projecte d'execució.
 • Finalment, la norma es tanca amb una sèrie de disposicions finals que recullen modificacions legislatives en matèria de:
  • Navegació i seguretat aèria.
  • Transport marítim i aeri de mercaderies.
  • Servicis ferroviaris.
  • Responsabilitat patrimonial de l'Administració en liquidacions de situacions pendents sobre preu just i aprofitaments urbanístics en matèria d' autopistes.
  • La disposició final novena modifica l'article 7 del Reial Decret Llei 3/2022, d'1 de març, relatiu al reconeixement de la revisió excepcional de preus en els contractes públics d'obres.
  • Així mateix, en la disposició final desena es recullen diverses modificacions del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat.
  • La disposició final onzena modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, per tal d'eximir totes les línies directes dirigides a un únic consumidor, de la necessitat de ser autoritzades.

VIGÈNCIA:

1. Aquest reial decret llei va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al «Boletín Oficial del Esdado».

2. Per excepció al que disposa l'apartat 1:

 1. Les obligacions dels apartats u i quatre de l'article 29 entraran en vigor als set dies naturals des de l'endemà de la publicació d' aquest Reial decret llei i tindran vigència fins a l'1 de novembre de 2023.
 2. Les obligacions de l'apartat dos de l'article 29 entraran en vigor després d'un mes des del dia de la publicació d' aquest Reial decret llei i tindran vigència fins a l' 1 de novembre de 2023.
 3. Les obligacions de l'apartat tres de l'article 29 s'hauran de complir abans del 30 de setembre de 2022.
 4. La disposició final desena entrarà en vigor l'1 de gener de 2023.

Més informació: https://boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf

Reial Decret Llei 15/2022, d'1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals.

PublicaciÓ: BOE del 2 d'agost de 2022.

RESUM DEL CONTINGUT:

El present Reial decret llei introdueix modificacions en la Ley de Montes (Ley 43/2003 de 21 de novembre) en els tres àmbits des dels quals s'han d'abordar els incendis forestals: prevenció, extinció i manteniment i restauració dels terrenys forestals afectats, i atorga a les comunitats autònomes un termini de cinc mesos per adaptar els seus serveis de prevenció,  vigilància i extinció al que preveu la norma. Es destaquen les modificacions següents:

 • Article 1. Un. Afegeix una lletra g)  a l'article 9, en el sentit d'atribuir a les entitats locals una nova competència: la col·laboració amb els serveis de vigilància i extinció dels incendis forestals.

A aquests efectes, les entitats locals han de mantenir actualitzat un plànol de delimitació dels diversos nuclis i urbanitzacions existents en el seu terme municipal recollint entre les seves característiques principals la proximitat al medi forestal, les vies d'accés i la localització d'hidratants i punts d' aigua.

 • Article 1. Dos.  Modifica els apartats 1 i 3 de l' art. 46 pel que fa a la col·laboració entre els dispositius d'extinció d'incendis.
 • Article 1. Tres. Modifica l'article 48, relatiu a la planificació per a la prevenció i defensa davant el risc d'incendis forestals, en el sentit d'atribuir a les Comunitats Autònomes l'obligació d'elaborar i aprovar plans anuals per a la prevenció, vigilància i extinció d' incendis forestals.  Aquests plans han d' incloure la totalitat de les actuacions a desenvolupar i abastaran la totalitat del territori de cada comunitat autònoma, han de ser actualitzats amb la suficient antelació i s'aplicaran de manera contínua durant tot l' any.
 • També s'afegeix un article 50 bis, relatiu als treballs de restauració forestal i mediambiental, que habilita les comunitats autònomes per sol·licitar a l'Administració General de l'Estat la seva col·laboració en els treballs de restauració forestal i mediambiental si es compleixen els següents requisits:
 1. Disposar d'un pla de prevenció, vigilància i extinció d' incendis forestals actualitzat segons el que disposa l' article 48.
 2. Disposar d'equips de prevenció i extinció de caràcter estable i permanent, acreditant el compliment del que estableix l' article 48.4.
 3. Acreditar que ha estat aplicat el finançament necessari per als treballs preventius i l' establiment i disponibilitat dels mitjans de vigilància i extinció necessaris per donar cobertura a tota la superfície forestal de la zona.
 4. En el cas de treballs de restauració forestal i mediambiental, la superfície forestal afectada pel sinistre per al qual se sol·liciti col·laboració haurà de reunir alguna de les següents característiques.
 1. Que sigui superior a 10.000 hectàrees.
 2. Que sigui superior a 5.000 hectàrees, de les quals més del 70% sigui de superfície forestal arbrada.
 3. Que sigui superior a 500 hectàrees que estiguin incloses en llocs de la Xarxa Natura 2000 i que afectin municipis que aportin almenys el 50% del seu terme municipal a l' esmentada Xarxa.

Pel que fa a l’àmbit de l'extinció dels incendis, la norma persegueix reforçar la coordinació, mitjançant la implantació d'un sistema d' emergències que asseguri la interacció eficaç entre diferents equips qualsevol que sigui l'administració a la qual pertanyen i per afavorir l'acció conjunta i l'assistència recíproca entre aquests. Per a això, l'article 2 del decret llei preveu que s'haurà d'aprovar mitjançant reial decret:

 1. La qualificació homogènia de les unitats d'extinció per les seves capacitats operatives, d'acord amb les diferents certificacions professionals existents.
 2. Un protocol de coordinació comú en matèria de mitjans aeris.
 3. L'adopció d'indicatius de ràdio unívocs.
 4. La simbologia comuna per a l'elaboració de mapes operatius.
 5. Les condicions mínimes de seguretat de les dotacions i els equips de protecció individual dels quals haurà de disposar el personal que participi en labors de prevenció i extinció d'incendis forestals.

VIGÈNCIA:  Aquest reial decret llei va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al «Boletín Oficial del Esdado».

Més informació: https://boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12926-consolidado.pdf

Especial Catalunya:
DECRET 139/2022, de 26 de juliol, de modificació del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que afecta els terminis d'execució i de justificació dels projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2020, 2021 o 2022.

PUBLICACIÓ: DOGC del 28 de juliol de 2022

OBJECTE:

Modificació de la base reguladora quinzena de l'Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

 • Article únic:

Es modifica l'apartat 1 que queda redactat de la manera següent:

“15.1 Els projectes subvencionats que tenen assignada l'anualitat 2020 s'han d'executar no més tard del 30 de juny de l'any 2022 i s'han de justificar no més tard del 31 de juliol del mateix any.”

Es modifica l'apartat 2, que queda redactat de la manera següent:

“15.2 Els projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2021 o 2022 s'han d'executar no més

tard del 30 de juny dels anys 2023 i 2024, respectivament, i s'han de justificar no més tard del 31 de juliol del mateix any. Aquests terminis són improrrogables.

Els projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2023 o 2024 s'han d'executar no més tard del 30 de juny dels anys 2024 i 2025, respectivament, i s'han de justificar no més tard del 31 de juliol del mateix any.

D'ofici o prèvia sol·licitud de l'ens local, com a molt tard un mes abans que finalitzi el termini d'execució de

l'actuació i per causes degudament motivades, es podran concedir pròrrogues d'execució de fins a un màxim de tres mesos als projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2023 o 2024. En aquest cas, caldrà justificar-ho en el termini màxim d'un mes des de la finalització de la pròrroga.”

 • Disposició addicional

Sens perjudici dels terminis màxims d'execució i justificació prevists per als projectes subvencionats que tenen assignada l'anualitat 2020 a la base reguladora 15.1 de l'annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, en la nova redacció donada per l'article únic del present Decret, prèvia sol·licitud de l'ens local, per causes degudament motivades, no imputables a l'ens local, es podrà resoldre, amb caràcter extraordinari, que el període d'execució del projecte subvencionat finalitzi el 30 de setembre de 2022, i que el termini màxim de justificació sigui com a màxim el 31 d'octubre de 2022.

L'atorgament d'aquest nou termini màxim d'execució resta condicionat, en tot cas, al fet que sigui possible objectivament la finalització de l'execució de les actuacions del projecte subvencionat dins del nou termini.

A aquestes efectes, les sol·licituds de pròrroga d'execució dels projectes que tenen assignada l'anualitat 2020, que es van presentar a partir del 4 de novembre de 2021, data de l'entrada en vigor del Decret 376/2021, de 2 de novembre, i amb anterioritat a la publicació del present Decret, i que no es van concedir pel caràcter improrrogable del termini màxim d'execució, es valoraran d'ofici per l'Administració concedent a efectes d'atorgar, si escau, l'autorització dels nous terminis d'execució i justificació prevists en aquesta Disposició addicional.

VIGÈNCIA:

Aquest Decret entrarà en vigor el dia en què es publiqui al DOGC.

Més informació:  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921336.pdf

Bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al foment de la creació d'infraestructures de protecció civil. ORDRE INT/189/2022, de 27 de juliol

PUBLICACIÓ:

DOGC del 29 de juliol de 2022

OBJECTE:

Regular les subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per enfortir la capacitat dels ens locals per fer front a situacions adverses, catàstrofes i calamitats públiques a través del finançament de material destinat a les actuacions en matèria de protecció civil.

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya següents:

 • Ajuntaments amb població de fins a 1.000 habitants.
 • Ajuntaments amb població entre 1.001 i 20.000 habitants que disposin del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent.
 • Ajuntaments amb població de més de 20.000 habitants que disposin del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent i de personal propi que desenvolupi les funcions tècniques de servei de protecció civil municipal.
 • Consells comarcals que disposin del pla d'assistència i suport (PAS) aprovat, homologat i vigent i de personal propi que desenvolupi les funcions tècniques de servei de protecció civil comarcal.

No en poden ser beneficiaris els ens locals que hagin rebut la subvenció adreçada a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l'adquisició d'equipament destinat a habilitar centres d'acollida de persones afectades en emergències, atorgada pel Departament d'Interior durant l'any 2022.

QUANTIA:

L'import de la subvenció serà del 100% del cost de l'activitat subvencionable fins a un import màxim per beneficiari.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

S’establirà en la convocatòria.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8720/1921510.pdf

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització, per al curs 2021-2022. RESOLUCIÓ EDU/2436/2022, de 22 de juliol.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 2 d’agost de 2022

OBJECTE:

Obrir el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització, per al curs 2021-2022.

BENEFICIARIS:

Els ajuntaments que tinguin una OME que estigui en funcionament durant el curs 2021-2022 i que l'acord de creació o renovació de l'OME, d'acord amb l'article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, s'hagi formalitzat mitjançant conveni amb el Departament d'Educació, en una data anterior a la publicació d'aquesta convocatòria.

QUANTIA:

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 1.500.000 euros. D'acord amb la base 7.1 de l'Ordre EDU/156/2022, de 27 de juny, l'import de la subvenció s'establirà en funció:

a) Del nombre d'habitants del municipi, d'acord amb les últimes dades de padró recollides a l'IDESCAT, tenint en compte els mòduls següents:

 • Per a municipis de més de 200.000 habitants, un import de fins a 40.000 euros
 • Per a municipis entre 100.000 i 199.999 habitants, un import de fins a 30.000 euros
 • Per a municipis entre 50.000 i 99.999 habitants, un import de fins a 20.000 euros
 • Per a municipis entre 20.000 i 49.999 habitants, un import de fins a 15.000 euros
 • Per a municipis entre 10.000 i 19.999 habitants, un import de fins a 10.000 euros
 • Per a municipis de menys de 10.000 habitants, fins a 5.000 euros.

b) De la relació de despeses presentades pels ajuntaments.

c) En el cas de les OME de nova creació, que compleixin els requisits establerts a la base reguladora 2, s'atorgarà una quantia fixa de fins a 5.000 euros.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

El termini de presentació de les sol·licituds, la justificació i de la documentació corresponent, d'acord amb allò que estableixen les bases reguladores, és de l'1 al 23 de setembre de 2022

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8722/1921968.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8699/1916746.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà. RESOLUCIÓ INT/2492/2022, de 2 d'agost.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 4 d’agost de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà.

BENEFICIARIS:

Tenen la condició de beneficiaris de les subvencions els ens locals, els ajuntaments, les mancomunitats de municipis de Catalunya i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya que tinguin un màxim de població censada segons l'Idescat 2021 de 50.000 habitants.

QUANTIA:

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 5.000.000,00 de euros. Es podrà finançar fins al 100% del cost total del projecte, amb una subvenció d'un import màxim de 150.000,00 euros per sol·licitud i projecte.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

S'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitzarà el 20 de setembre de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8724/1922331.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904000.pdf

 

ALCALDEALDIA

Mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, en l’àmbit de l’eficiència energètica, mesures urgents en matèria d’incendis forestals i especial Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter