dijous, novembre 17, 2022 - 13:22

LLICÈNCIES MUNICIPALS: PARCS EÒLICS I SOLARS. CAL LA LLICÈNCIA D'OBRES?. ESPECIAL CATALUNYA, AJUTS I SUBVENCIONS.

La proliferació de PARCS EÒLICS i PLANTES SOLARS FOTOVOLTAICAS ha propiciat que molts ajuntaments acudeixin a ALCALDEALDIA per sol·licitar informació sobre aquestes instal·lacions, tràmits legals, etc.

Sense perjudici de la posició de cada ajuntament davant la instal·lació d'aquest tipus d'infraestructures energètiques en els seus termes municipals, el cert és que el millor resultat obtingut ha sigut la signatura de CONVENIS amb les empreses promotores, conforme a la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els convenis han suposat:

 • Assegurar-se ingressos tributaris o d'inversions, i especialment ICIO, TAXES, IBI-BICES, cànon d'ocupació del domini públic local, obres i inversions en necessitats municipals, etc.
 • La bona resposta les companyies ha propiciat ingressos ràpids i ha evitat impugnacions i plets.

En el moment en què una empresa promotora demostre al seu  interès a l'ajuntament per a  la instal·lació, és el moment propici per negociar ingressos importants i segurs.

Tràmits de les instal·lacions:

A la CCAA o a l'Estat, depenent de la potència a instal·lar, es tramiten les autoritzacions administratives i  l'estudi d'impacte ambiental.

La intervenció de l'Ajuntament és coetània mitjançant els corresponents informes sobre matèries de la seva competència, i posterior quan ja disposen d'aquelles.

Distinció entre ordenació del territori i urbanisme municipal.

Quan una instal·lació transcendeix a més d'un terme municipal estem en el supòsit d'ORDENACIÓ TERRITORIAL, i l'autorització administrativa de l'Estat o la CCAA supleix l'atorgament de la llicència municipal urbanística.

Això no suposa deixar de pagar els tributs locals (IAE, ICIO, IBI-BICES, etc. )

Quan la instal·lació es limita a un sol municipi, encara que disposi d'autorització administrativa superior, és l'Ajuntament qui ha d'atorgar llicència urbanística i  d'obertura.

Això comporta el pagament immediat de l'ICIO, que es merita en demanar la llicència, s'obtingui o no, i de les taxes corresponents, si és que es disposa de l’ordenança a l'efecte.

En el cas d'ESTESA DE LÍNIES O GASODUCTES, normalment ocupen diversos termes municipals i per això l'autorització administrativa superior supleix l'atorgament de llicència urbanística

ESPECIAL CATALUNYA
Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l'any 2023. RESOLUCIÓ PRE/3467/2022, de 28 d'octubre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 10 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria anticipada per l'obertura de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, per a l'any 2023, promoguts pels ens locals, i les associacions o federacions d'entitats locals de Catalunya, en el marc de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, que responguin a les seves necessitats formatives, i orientats a la capacitació en habilitats i competències, per tal de contribuir a la millora del servei públic que presten a la ciutadania.

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

 1. Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que promoguin plans de formació per als empleats públics, de caràcter unitari o agrupat, dins l'àmbit de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques.
 2. Les associacions o federacions d'entitats locals de l'àmbit autonòmic de Catalunya reconegudes per la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que estiguin legítimament constituïdes, i que promoguin plans agrupats, o interadministratius destinats als empleats públics de totes les entitats locals de Catalunya dins l'àmbit de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques.

QUANTIA:

La dotació econòmica màxima destinada a aquesta convocatòria és de 2.000.000,-euros

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini màxim de presentació de sol·licituds serà de 45 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta convocatòria.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1935937.pdf

Bases reguladores https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872335.pdf

Convocatòria de subvencions destinades a ens locals, entitats supramunicipals, persones físiques, persones jurídiques sense ànim de lucre, associacions de municipis, entitats de dret públic, universitats, fundacions i centres de recerca per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la Unió Europea -NextGenerationEU, corresponents a 2022-2023. RESOLUCIÓ ACC/3469/2022, de 28 d'octubre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 10 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Convocar per l'any 2022-2023 els ajuts destinats a subvencionar el finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'Ordre ACC/190/2022, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (DOGC núm. 8722, de 2.8.2022).

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones següents que compleixin els requisits generals establerts en l'apartat 3 de l'annex 1 de l'Ordre ACC/190/2022, de 28 de juliol. En el cas de persones beneficiàries que pertanyin al sector públic de la Generalitat, no han de presentar conflicte d'interès potencial en la realització de les activitats objecte d'aquests ajuts:

 1. Els ens locals situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els municipis que en formen part són:
 • La Vall de Boí.
 • Espot.
 • Vielha e Mijaran.
 • Naut Aran.
 • Esterri d'Àneu.
 • La Torre de Cabdella.
 • Vilaller.
 • La Guingueta d'Àneu.
 • Sort.
 • Alt Àneu.
 1. Les entitats supramunicipals, quan un o més dels ajuntaments que en formin part estiguin situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 2. Les persones físiques residents a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 3. Les persones jurídiques sense ànim de lucre legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb seu social o secció o delegació a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, sempre que entre les seves finalitats estatutàries figuri expressament la realització d'actuacions que impliquin la conservació o ús sostenible dels recursos naturals, la protecció del patrimoni històric artístic o la promoció de la cultura tradicional.
 4. Les associacions de municipis inclosos a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici constituïdes per a la promoció d'activitats de desenvolupament sostenible.
 5. Les entitats de dret públic constituïdes a l'empara d'alguna legislació sectorial en matèria de recursos naturals renovables l'activitat de les quals estigui relacionada amb el seu aprofitament ordenat a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 6. Les universitats i les seves fundacions i centres de recerca pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions home-natura.

Les inversions subvencionables són les establertes en l'apartat 5 de les bases reguladores, sempre que compleixin els objectius establerts pel Component 4, inversió 2, Conservació de la biodiversitat terrestre i marina, del Pla de recuperació, transformació i resiliència i estiguin relacionades amb la conservació de la biodiversitat o bé amb la difusió, informació al visitant o gestió de l'ús públic, i han de ser realitzades amb posterioritat a la sol·licitud d'ajut i sempre amb anterioritat al 30 d'octubre de 2023.

QUANTIA:

La dotació d'aquesta convocatòria, de crèdit avançat, és d'1.250.372,50 euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1935889.pdf

Bases reguladores https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8722/1922068.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022.  RESOLUCIÓ CLT/3480/2022, de 3 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 10 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la dotació de mobiliari i maquinari a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per al període 2022-2023.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per:

 1. Biblioteques actualment en construcció o en ampliació aquelles que es troben en execució d'obres de construcció o ampliació un cop han adjudicat les obres corresponents.
 2. Biblioteques construïdes o ampliades recentment aquelles en què s'han executat obres de construcció o ampliació amb data del certificat final d'obra dins les dues anualitats anteriors a la convocatòria corresponent o durant l'any de la convocatòria però amb anterioritat a la seva publicació.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o entitats que en depenen, amb biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.800.000,00 euros, distribuïts entre les anualitats següents:

 • un import màxim d'1.206.000,00 euros corresponent a l'any 2022 i
 • un import màxim de 594.000,00 euros corresponent a l'any 2023.

D'acord amb la base específica 4, per establir la quantia de la subvenció es tenen en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a l'any 2021 i els barems que estableixen les taules següents:

Per a l’adquisició de mobiliari:

mobiliari

Per a l'adquisició de maquinaria:

maquinaria

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de novembre fins a les 14 hores del 28 de novembre de 2022.

Es poden subvencionar les adquisicions realitzades a partir del l'1 de gener del 2020 i fins el 30 de desembre del 2023.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936071.pdf

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934880.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022.  RESOLUCIÓ CLT/3480/2022, de 3 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 10 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

 1. Suport a l'execució d'obres per a la millora de l'accessibilitat.
 2. Suport a l'adquisició i, si escau, instal·lació, de material inventariable per a la millora de l'accessibilitat.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o entitats que en depenen, dels municipis que disposin d'una biblioteca integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 500.000,00 euros.

D'acord amb la base específica 4.1, per establir la quantia de la subvenció es tenen en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a l'any 2021 i els barems que estableixen les taules següents:

Modalitat a) de la base específica 1.2 «Suport a l'execució de petites obres d'infraestructures per a la millora de l'accessibilitat».

Beneficiaris 1

Modalitat b) de la base específica 1.2 «Suport a l'adquisició i, si escau, instal·lació, de material inventariable per a la millora de l'accessibilitat»

Beneficiaris 2

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de novembre fins a les 14 hores del 22 de novembre de 2022.

L'execució de les obres (en la modalitat a de la base específica 1.2) i l'adquisició i, si escau, instal·lació del material (en la modalitat b de la base específica 1.2) s'ha d'haver realitzat entre l'1 de gener de 2020 i la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

Més informació:

Convocatòria  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936061.pdf

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934876.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a l'elaboració del projecte executiu d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2022. RESOLUCIÓ CLT/3481/2022, de 3 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 10 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a l'elaboració del projecte executiu d'obres de construcció o adequació de biblioteques públiques per a l'any 2022.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, o entitats que en depenen, de municipis a partir de 3.000 habitants i municipis que siguin capitals de comarca amb una població inferior.

També poden optar-hi els municipis de menys de 3.000 habitants que compten amb una biblioteca integrada dins el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros.

D'acord amb la base específica 4.1, per establir la quantia de la subvenció es tenen en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a l'any 2021 i els barems que estableix la taula següent:

Quantia

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de novembre fins a les 14 hores del 22 de novembre de 2022.

Les actuacions per a intervencions objecte d'aquesta convocatòria s'han d'haver realitzat entre l'1 de gener de 2020 i la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936013.pdf

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934912.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de municipis de menys de 3.000 habitants per a l'any 2022. RESOLUCIÓ CLT/3482/2022, de 3 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 10 de novembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a reformes d'espais interiors i millora de les instal·lacions de biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de municipis de menys de 3.000 habitants per a l'any 2022.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o entitats que en depenen, de municipis de menys de 3.000 habitants que disposin d'una biblioteca integrada al Sistema de Lectura Pública de Catalunya

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 200.000,00 euros

D'acord amb la base específica 4.1, per establir la quantia de la subvenció es tenen en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a l'any 2021 i els barems que estableixen les taules següents:

Quantia 1

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de novembre fins a les 14 hores del 22 de novembre de 2022.

La intervenció objecte d'aquesta convocatòria s'han d'haver realitzat entre l'1 de gener de 2020 i la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

Més informació:

Convocatòria  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8790/1936031.pdf

Bases específiques   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934924.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o de reforma de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per al període 2022-2025. RESOLUCIÓ CLT/3516/2022, de 8 de novembre.

PUBLICACIÓ: DOGC del 14 de novembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és obrir la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o de reforma de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per al període 2022-2025.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals de Catalunya o entitats que en depenen, de municipis a partir de 3.000 habitants i municipis que siguin capitals de comarca encara que tinguin una població inferior.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 20.000.000,00 d'euros, distribuïts a raó de 5.000.000 d’euros per cada una de les anualitats del període subvencionat.

D'acord amb la base específica 4.1, per establir la quantia de la subvenció es tenen en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a l'any 2021 i els barems que s'estableixen a les taules següents:

Quantia 2

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 de novembre fins a les 14 hores del 28 de novembre de 2022.

Es poden subvencionar les actuacions per a intervencions realitzades a partir del 6 de febrer de 2020 i durant el període quadriennal comprès entre el 2022 i l'1 d'octubre de 2025.

Més informació:

Convocatòria  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8792/1936437.pdf

Bases específiques  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8785/1934940.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

 

ALCALDEALDIA

LLICÈNCIES MUNICIPALS: PARCS EÒLICS I SOLARS. CAL LA LLICÈNCIA D'OBRES?. ESPECIAL CATALUNYA, AJUTS I SUBVENCIONS.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter