divendres, desembre 2, 2022 - 13:42

L’IAE a les empreses durant l'estat d'alarma, el Conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la posada en marxa d'un projecte d'acostament de l'administració a la ciutadania del món rural i especial Catalunya.

El Tribunal Suprem decidirà si va ser correcte cobrar l’IAE a les empreses durant l'estat d'alarma.

El Tribunal Suprem decidirà si el cobrament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) per part dels ajuntaments durant la pandèmia estava justificat o si, per contra, al no haver-hi activitat econòmica s'hauria d'haver eximit del seu pagament a les empreses.

Com ja es va pronunciar mitjançant Auto del passat 20 d'octubre, en el recurs de cassació plantejat per l'Ajuntament de Santander, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit diversos recursos de l'Ajuntament de València contra les sentències contràries al cobrament, per part del consistori, de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)  a les empreses hoteleres durant el període que va durar el confinament del 2020 i les restriccions posteriors per la pandèmia.

El que ha de resoldre el Suprem és si la suspensió o limitació transitòria de l'activitat d'un determinat sector ordenada pel decret de declaració de l'estat d'alarma, permet considerar que no es va produir el fet imposable de l'IAE durant el període en què va estar vigent”.

Són ja diverses les sentències de jutjats contenciosos que han donat la raó a les empreses recurrents.

L’Alt Tribunal entén que la qüestió té interès ja que ”afecta a un gran número de situaciones, y en concreto puede afectar a todas las empresas del sector de la hostelería y otros como transporte, ocio, etc, que vieron suspendidas sus actividades durante la declaración del estado de alarma".

A més, recorda que "no existeix" cap pronunciament d'aquest tribunal sobre el fet imposable de l'IAE en relació amb la suspensió temporal d'activitats econòmiques ordenada pel decret.

Les mesures incloses en el decret, prossegueix el Suprem, permeten apreciar "dubtes interpretatius" sobre l'impost, de manera que, si bé aquesta suspensió tenia un caràcter excepcional i transitori, "resulta manifiesto que su impacto, aunque circunscrito a un determinado periodo temporal, puede afectar a una multiplicidad de contribuyentes".

Això "hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo", en benefici de la seguretat jurídica.

Publicació del Conveni entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Política Territorial) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la posada en marxa d'un projecte d'acostament de l'administració a la ciutadania del món rural.

El BOE núm. 285 de 28 de novembre de 2022 publica la Resolució del 18 de novembre de 2022, de la Direcció General de l'Administració General de l'Estat en el Territori, per la qual es publica el Conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la posada en marxa d'un  projecte d'apropament de l'administració a la ciutadania del món rural.

Com ja us vam informar recentment, aquest conveni es va subscriure el passat 17 de novembre de 2022 i s'aplicarà als municipis de menys de 8.000 habitants que s'hi adhereixin, publicant-se per a això, com a annex a la resolució, el model d'acte d'adhesió.

Més informació:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/28/pdfs/BOE-A-2022-19803.pdf

Especial Catalunya
DECRET 344/2022, de 22 de novembre, pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya.

El DOGC de 24 de novembre de de 2022 va publicar el Decret 344/2022, de 22 de novembre, pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya.

Entre les novetats principals que incorpora aquest nou decret hi ha la supressió de la necessitat que la

memòria informe tècnica sobre l'escut o bandera que ha de formar part de l'expedient l'elabori un especialista en heràldica o vexil·lologia. Alhora, es determina la competència de la persona titular del departament competent en matèria d'Administració local per resoldre l'expedient d'oficialització de l'escut o la bandera quan l'ens local presenta al·legacions a l'informe desfavorable de l'Institut d'Estudis Catalans sobre la seva proposta.

S'introdueix també un precepte segons el qual l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans no serà preceptiu quan la proposta de símbol aprovada per l'ens local s'adeqüi al criteri expressat per l'IEC en un informe anterior. Es disposa que, en el cas que l'informe que emet l'Institut d'Estudis Catalans sigui desfavorable a la proposta aprovada per l'ens local, el departament competent en matèria d'Administració local l'ha de fer arribar a l'ens local per tal que aquest pugui formular les al·legacions que consideri oportunes, en el termini d'un mes, en defensa del seu acord o bé modificar la proposta inicial d'acord amb els criteris que reculli l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans.

En relació amb els ens que poden adoptar un emblema com a símbol local, se substitueix la referència existent als consorcis de caràcter local en la redacció originària de l'article 18.2 del Decret 139/2007 per la d'ens amb personalitat jurídica pròpia adscrits a un ens local, en la qual s'inclouen altres tipologies d'ens que integren el sector públic local.

Així mateix, s'incorporen les adaptacions derivades de la nova denominació del Registre del sector públic local de Catalunya, com a conseqüència de l'aprovació del Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya, que va derogar el títol III del Decret 139/2007, que regulava el Registre d'ens locals.

D'acord amb el caràcter singular d'Aran, reconegut tant per l'Estatut d'autonomia com per la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, es modifica la disposició addicional primera del Decret, atès que l'oficialització dels escuts dels ens locals d'Aran es regeix per la normativa aprovada pel Conselh Generau d'Aran.

Més informació  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8800/1938068.pdf

 

ALCALDEALDIA

L’IAE a les empreses durant l'estat d'alarma, el Conveni amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la posada en marxa d'un projecte d'acostament de l'administració a la ciutadania del món rural i especial Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter