divendres, abril 21, 2023 - 09:59

Les obligacions i els drets de les persones nomenades per constituir les meses electorals el dia 28 de maig de 2023.

Normes per al coneixement dels ajuntaments, per a cas de consultes per part de ciutadans/es.

 1. Tenen l’obligació de comparèixer a les meses electorals els nomenats per les Juntes Electorals.
 2. No obstant, la LOREG preveu excuses o causes per no comparèixer a les meses electorals i tràmits necessaris: la llei preveu excuses com causes personals, familiars o professionals que s’hi detallem, sense perjudici d'acudir al text complet de la Llei electoral.
 • Causes personals que en tot cas justifiquen, per si soles, que la persona o persones designades per a les meses electorals, puguin ser rellevats de l'obligació de l'acompliment del càrrec:
  • Ser major de 65 anys i menor de 70 (article 26.2 LOREG).
  • Tenir una discapacitat, declarada de conformitat amb l'article 7 de la Llei 13/1982, d'integració Social de Minusvàlids.
  • Ser pensionista per incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, declarada d'acord amb Llei General de la Seguretat Social.
  • Tenir una situació d'incapacitat temporal per al treball, (ILT) segons la Llei General de la Seguretat Social, sempre que es justifiqui amb baixa mèdica.
  • La dona embarassada, a partir dels sis mesos d'embaràs i el període corresponent de descans maternal, segons l'Estatut dels treballadors, estigui subsidiat o no per la Seguretat Social, circumstància que haurà de justificar-se amb certificat mèdic o, en el cas del període de descans per maternitat, mitjançant la resolució en la qual consti el seu reconeixement.
  • La situació d'embaràs de risc durant els primers sis mesos del mateix i que així es justifiqui mitjançant certificat mèdic que contingui les limitacions que impedeixin l'acompliment de càrrec en la mesa electoral
  • La situació de trobar-se a la presó, és a dir estar internat en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics, i s'haurà d'acreditar, si és que són nomenats membres de la mesa en aquestes circumstàncies, amb certificació de la presó
  • Estar patint en el moment del nomenament, una lesió, dolència o malaltia física o psíquica que, encara que no hagi donat lloc a una declaració d'incapacitat per al treball, i segons certificat mèdic emès expressament, impedeixi l'exercici de les funcions de membre d'una mesa electoral.
  • Ser pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió, acreditat per certificat mèdic.
  • Tenir prevista una intervenció quirúrgica o proves hospitalàries i clíniques en el dia de la votació, en els dies immediatament anteriors, o en el dia següent a aquella, sempre aquestes circumstàncies s'acreditin mitjançant informes mèdics o certificacions i així mateix dels centres hospitalaris o sanitaris en què estigui previst realitzar la intervenció o les proves
  • La pertinença a confessions o comunitats religioses en què l'ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral. L'interessat haurà d'acreditar aquesta pertinença i, si no fos conegut per notorietat, haurà de justificar els motius d'objecció o d'incompatibilitat.
  • La situació d'haver canviat de la residència habitual a un lloc situat en una altra Comunitat Autònoma.
 • Causes familiars:
  • La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el nadó compleixi nou mesos.  L'acreditació podrà realitzar-se simplement mitjançant fotocòpia del llibre de família o certificació de l'encarregat del Registre Civil.
  • La cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones dependents amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i tinguin reconeguda disminució de jornada laboral.
  • La condició de mare o pare de menors de catorze anys, si s'acredita que l’altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, mancant a més l’interessat d'ascendents o d'altres fills grans que puguin fer-ho. Aquestes circumstàncies s' hauran d'acreditar documentalment, encara que resultin dificultoses.
  • Tenir al seu càrrec de forma directa i continuada un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix.
  • La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o en els quals l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat sigui el protagonista o guardi amb aquest una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat.  S’haurà d’acreditar documentalment la previsió de celebració de l'esdeveniment i el caràcter inajornable del mateix o els perjudicis econòmics en cas de suspensió.
 • Causes professionals:
  • Les persones que el dia de la votació hagin de prestar els seus serveis a les Juntes Electorals, als Jutjats i a les Administracions Públiques que tinguin encomanades funcions electorals (Normalment funcionaris dels jutjats)
  • els notaris que hagin de realitzar en la jornada electoral les funcions previstes a l'article 91.5 Llei de règim electoral: "Si algun notari en exercici de les seves funcions, representant de la llista o membre d'alguna candidatura tingués dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida pel President, podrà demanar-la en l'acte per al seu examen i se li haurà de concedir que l'examini."
  • Els que durant la jornada electoral prestin serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, policia, etc.
  • Els directors de mitjans de comunicació d'informació general i els caps dels serveis informatius que es troben cobrint la jornada electoral

TOTES AQUESTES CAUSES PERSONALS, DEGUDAMENT ACREDITADES, HAURAN DE SER JUSTIFICADES PERSONALMENT DAVANT LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA (JUTJAT) QUI VALORARÀ EN CADA CAS PER AUTORITZAR L'EXCUSA.

TERMINI PER JUSTIFICAR L'EXCUSA: SET DIES des que s'ha rebut el nomenament per a la Mesa electoral. La Junta Electoral ha de resoldre en el termini de cinc dies; normalment és que, presentat l'interessat en la Junta, es fa en l'acte sobre la marxa.

L'absència a la mesa o no justificació de les causes d'exclusió suposa la possibilitat de sancions que arriben segons els casos a penes de presó de 3 mesos a 1 any o multes amb una quota de 6 a 24 mesos.

EL CRITERI D’INTERPRETACIÓ DE LES EXCUSES ADMISSIBLES ÉS MOLT RESTRICTIU

 

ALCALDEALDIA

Les obligacions i els drets de les persones nomenades per constituir les meses electorals el dia 28 de maig de 2023.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter