dijous, juny 9, 2022 - 12:45

Les condicions financeres dels préstecs de les entitats locals amb el fons de finançament, el Programa «unico-5g redes» i altres subvencions especials Catalunya

El Govern millorarà les condicions financeres dels préstecs de les entitats locals amb el fons de finançament.

L'Executiu, a través de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), ha acordat modificar les condicions financeres de les operacions formalitzades per les Entitats Locals fins a 31 de desembre de 2021, amb préstecs pendents d'amortitzar i subscrits en el marc del Fons de Finançament a les Entitats Locals. D'aquesta manera, l'acord contempla l'ampliació del període d'amortització dels citats préstecs.

L'objectiu de la mesura és millorar les condicions financeres de les Entitats adherides a aquest mecanisme extraordinari per dotar de major flexibilitat els terminis de devolució d'aquestes ajudes, la qual cosa els permetrà alleujar les càrregues financeres, en aquest any o en el pròxim, tenint en compte en alguns casos la situació de liquiditat en la qual es troben. Mostra així mateix el compromís de l'Executiu amb els ens municipals i la seva salut financera.

Mitjançant el Reial decret llei 17/2014 es va constituir un Fons de Finançament a Entitats Locals, amb tres compartiments, dels quals els denominats Fons d'Ordenació i Fons d'Impuls Econòmic estan dotant de liquiditat a les entitats locals amb alguna mena de risc financer o que estan sanejades financerament, respectivament.

En aquest sentit, la CDGAE, com a òrgan competent per aprovar les condicions financeres aplicables a les operacions de crèdit que l'Estat concerti, va aprovar el passat 6 de juny de 2022 una sèrie de modificacions que inclouen ampliar el període d'amortització en 5 o 10 anys, sense que es pugui estendre més enllà de 2050, a aquesta mena d'operacions formalitzades fins a 31 de desembre de 2021 i amb quantitats pendents d'amortitzar, subscrites en el marc del citat Fons.

Així mateix, aquest acord possibilita que les entitats locals que el 30 de juny de 2022 hagin de començar a amortitzar aquells préstecs, per haver finalitzat el període de carència, puguin acollir-se a l'ampliació del termini, encara que, per la seva situació financera, no puguin atendre aquell venciment.

De la mesura se’n podrien beneficiar aproximadament 236 entitats locals, de les quals 119 han d'atendre quotes d'amortització del principal dels préstecs per primera vegada el 30 de juny de 2022.

Més informació:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2022/060622-financiacion-eell.aspx

Aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la provisió del conjunt de la infraestructura passiva necessària per a la provisió de serveis de comunicacions mòbils en zones on no existeix cobertura mòbil 4G amb servei mínim de 10 mbps i es procedeix a una primera convocatòria, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Programa «Unico-5G Redes». Ordre ETD/507/2022, de 2 de juny.

El BOE núm. 134 de 6 de juny de 2022, ha publicat les bases que regulen la concessió de les ajudes del Programa “UNICO 5G Redes – Pasivas.

El Programa UNICO 5G Redes - Pasivas està destinat a impulsar i accelerar el desplegament de la tecnologia 5G en carreteres i ferrocarrils (estatals i transfronterers) i en determinades zones rurals que compleixin uns requisits. Aquesta ordre de bases estableix el marc per al llançament de les convocatòries.

Aquestes infraestructures passives (torres, mastelers, infraestructura backhaul…) són necessàries per a la prestació de serveis de comunicacions mòbils en zones on no hi ha cobertura i no està previst que s’hi proporcioni als pròxims anys. És el primer pas per a estendre-la a tots els àmbits territorials, amb atenció especial a les zones rurals.

El programa compta amb un pressupost de 150 milions d'euros per impulsar el desplegament en carreteres i ferrocarrils, estatals i transfronterers, i zones rurals, i permetrà l'actualització d'emplaçaments existents i el desenvolupament de nous emplaçaments 5G per tot el territori estatal amb una cobertura no adequada.

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, amb una intensitat màxima del 95%, atenent a quatre zones geogràfiques:

  • Zona 1: Galicia, Astúries, Cantabria, País Basc, i Castella i Lleó. (52,9 M€).
  • Zona 2: Aragó, Catalunya, Comunitat Foral de Navarra i La Rioja. (33,0 M€).
  • Zona 3: Comunitat de Madrid, Castella-La Manxa, Extremadura i Canàries. (30,0 M€).
  • Zona 4: Andalusia, Comunitat Valenciana, Regió de Murcia, Illes Balears, Ciutat Autònoma de Ceuta i Ciutat Autònoma de Melilla (34,5 M€).

El programa UNICO 5G Xarxes - Passives està destinat a operadors de telecomunicacions degudament habilitats. Les bases estableixen que els beneficiaris tindran l'obligació de permetre l'accés a les infraestructures passives subvencionades almenys a quatre operadors de serveis de comunicacions electròniques.

Mes informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/06/pdfs/BOE-A-2022-9277.pdf

Especial Catalunya:

Convocatòria de la línia de subvencions per ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE) (ref. BDNS 630379). Resolució EMT/1680/2022, de 25 de maig.

Publicació:

DOGC del 3 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per als ajuntaments i les associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE).

Beneficiaris:

Ajuntaments i les associacions empresarials de caràcter territorial.

Quantia:

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 228.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries següents del pressupost de la Direcció General d'Indústria per a l'any 2022:

  • Per ajuntaments, un import màxim de 90.000,00 euros, amb càrrec a la partida IU1501 D/460000100/6220.
  • Per associacions empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre, un import màxim de 138.000,00 euros, amb càrrec a la partida IU1501 D/482000100/6220

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC  i finalitza a les 15.00 hores del 15 de setembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost per aquests conceptes.

Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/63/2022, de 7 d'abril.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8682/1912102.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8646/1900808.pdf

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances. Resolució DSO/1684/2022, de 31 de maig.

Publicació:

DOGC del 3 de juny de 2022

Objecte:

Aquestes bases tenen com a objecte regular la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, d'ajuts al lloguer d'habitatges adquirits l'en exercici dels drets de tanteig i retracte o la compra directa per destinar-los a lloguer social, mitjançant la línia de finançament de préstecs bonificats convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances.

Concepte subvencionable:

És subvencionable l'import que equival a la diferència entre la renda o contraprestació objectiva i la renda o contraprestació ajustada corresponent al període que fixarà la convocatòria posterior respecte als contractes subscrits amb usuaris amb ingressos anuals inferiors a 1,86 vegades IRSC. Ambdues rendes han de constar en el contracte d'arrendament o de cessió d'ús.

Entitats beneficiàries:

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

  1. Els ajuntaments, els promotors públics, els promotors socials i les entitats socials de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció adherits a l'Acord marc que adquireixin habitatges amb un préstec bonificat de la línia de finançament convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances.
  1. Les entitats sense ànim de lucre cessionàries dels habitatges adquirits en el marc del finançament subscrit entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances per a l'adquisició d'habitatges destinats a lloguer social, que compleixin amb els requisits del següent apartat.

En aquest supòsit, tant les rendes de lloguer com les subvencions restaran empenyorades en garantia del retorn del préstec subscrit entre l'Institut Català de Finances i l'entitat titular adquirent de l'habitatge, i així s'haurà de fer constar al contracte de cessió entre l'entitat titular cedent i l'entitat cessionària.

Les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) L'habitatge objecte de subvenció s'ha d'haver adquirit amb un préstec bonificat de la línia convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances.

b) L'entitat adquirent ha d'haver adquirit l'habitatge en règim de propietat temporal i amb titularitat successiva de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

c) Destinar l'habitatge a lloguer social amb un contracte d'arrendament o de cessió d'ús per a unitats de convivència amb ingressos anuals inferiors a 1,86 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i amb residència legal a Catalunya.

d) Haver fixat en el contracte la renda o contraprestació objectiva i la renda o contraprestació ajustada, d'acord amb els termes que estableix la base 3.

e) Que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi validat el contracte de lloguer o de cessió d'ús.

f) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

Quantia:

L'import de la subvenció per a cada habitatge és la diferència entre la renda o contraprestació objectiva i la renda o contraprestació ajustada.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8682/1912052.pdf

Convocatòria per l'any 2022 dels ajuts de transport a les persones participants en la Resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, de convocatòria de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1 per al 2022. Resolució  EMT/1681/2022, de 16 de maig.

Publicació:

DOGC del 7 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria, per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió dels ajuts al transport previstos en l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC Núm. 7681, de 8 d'agost de 2018), modificada per l'Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre i per l'Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre, relatives a les entitats beneficiàries de la Resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS) (ref. BDNS 592665) (DOGC Núm. 8536, de 4 de novembre de 2021)

Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries de les actuacions de la Línia 1 les entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:

a) Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

En cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de l'entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Organitzacions sindicals i patronals.

c) Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.

d) Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.

Quantia:

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 100.000,00 euros. La quantia de l'ajut ve determinada pels següents mòduls, per dia i per jove:

Quadre

Per a la determinació del mòdul que correspongui, en funció del trajecte realitzat per les persones joves, es prendrà com a referència, el mapa de zones establert per l'Autoritat de Transport Metropolità o l'Autoritat Territorial de Mobilitat corresponent a cada àrea.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el dia 15 de novembre de 2022 inclòs.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8683/1912375.pdf

Bases reguladores: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1690976.pdf

Modificació bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775313.pdf

 

 

ALCALDEALDIA

Les condicions financeres dels préstecs de les entitats locals amb el fons de finançament, el Programa «unico-5g redes» i altres subvencions especials Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter