divendres, novembre 4, 2022 - 11:37

LA RECAPTACIÓ LOCAL DELS TRIBUTS

LA SEVA ENTITAT LOCAL.  Font: portal de transparència de l'Estat.

La Constitució: Les Administracions públiques espanyoles estan organitzades territorialment a l'Administració estatal, l'Administració autonòmica i l'Administració local.

Les Entitats locals constitueixen l'Administració local, que és la més propera i amb major nivell d'interacció amb els ciutadans i està formada necessàriament pels municipis, les províncies i les illes.

 • Altres Entitats locals d'àmbit territorial superior al municipi: mancomunitats, comarques i àrees metropolitanes.
 • Altres Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), també denominades entitats locals menors, com les juntes veïnals, entitats menors descentralitzades, parròquies rurals, pedanies, etc.
LA RECAPTACIÓ DE LES ENTITATS MENORS.  Els Ajuntaments cobren:

IMPOSTOS:

 • IBI URBANA I RÚSTICA (obligatori)
 • IBI BICES (obligatori)
 • IAE
 • ICIO (potestatiu)
 • VEHICLES (obligatori)
 • PLUSVÀLUA (voluntari)

TAXES: 10,44%

 • Per prestació de serveis (llicències, llicència d'obres, urbanisme....)
 • Per ocupació del domini públic local: (mercats, ocupació via pública amb taules, cadires, vetlladors) i per la seva gran rendibilitat: TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PUBLIC DE LÍNIES ELECTRIQUES, Canonades DE GAS , HIDROCARBURS ETC..)

El Tribunal Suprem ens ha aclarit la viabilitat d'aquesta Taxa: Sentències de 2016-2022.

EL RENDIMENT DELS IMPOSTOS I LES TAXES:
 • TAXES: 19 %  (font: Hisenda local en xifres) + la taxa a línies elèctriques i canonades (35%, estimació)
 • La Llei del Cadastre preveu REVISIÓ DELS BICES (subsanació de discrepàncies) per incrementar el valor catastral (eòlics i solars, preses i embassaments, ports i aeroports.)

DADES OBJECTIVES DEL POSSIBLE INCREMENT DE RECAPTACIÓ, en especial a EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC I GASÍSTIQUES: del 57% en l'IBI, passen al 78% amb l'IBI-BICES.

Recaptació impositiva local

RECAPTACIÓ MITJANA IBI-BICES per petit municipi:   122.217, 56 €

Diferencia substancial entre els valors

CONSEQÜÈNCIA: Tant l'IBI-BICES com la nova TAXA a les elèctriques (domini públic) INCREMENTEN ELS INGRESSOS MUNICIPALS per al 2023.

PREPARI EL PRESSUPOST DE 2023 - ANY ELECTORAL.
 • Revisi les seves ordenances i tipus
 • Implanti la TAXA a empreses elèctriques i gasístiques (2,5% a 5% del Valor)
 • Comprovi, i en el seu cas revisi el valor catastral dels BICES del seu municipi
 • Demani al Cadastre el full de valoració dels seus BICES:
 1. Parcs eòlics i solars
 2. Centrals hidroelèctriques i embassaments
 3. Autopistes de peatge, ports i aeroports

Contacti

 

LA RECAPTACIÓ LOCAL DELS TRIBUTS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter