divendres, març 3, 2023 - 11:15

LA LLEI 2/2023, DEL 20 DE FEBRER, REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ.

LA LLEI 2/2023, DEL 20 DE FEBRER, REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ.

El BOE núm. 44 del 21 de febrer, publica la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que entrarà en vigor el 13 de març.

Amb l'aprovació d'aquesta Llei s'incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, que obliga moltes empreses i entitats públiques a comptar amb canals interns d'informació (CANAL DE DENÚNCIES) a través dels quals una persona física que sigui coneixedora en un context laboral d'una infracció del Dret de la Unió Europea,  pugui donar a conèixer-ne l'existència.

Objectius de la Directiva què s'incorporen en el contingut d'aquesta llei:

 • protegir els informants i
 • establir les normes mínimes dels canals d' informació.

Això implica la implementació per part de les entitats públiques i privades, de canals que permetin al que entra en contacte amb l'organització revelar la informació de què disposa i que pugui constituir un il·lícit susceptible d'afectar l'interès general. Aquest canal intern d'informació ha de garantir la confidencialitat de l'informant, en tot cas, essent aconsellable preveure, a més, l'anonimat del mateix.

A més d'aquests canals interns, exigeix altres canals d'informació, anomenats «externs».

Es considera una infracció "molt greu" la mancança del Sistema intern d'informació, amb la imposició d'una multa entre 600.001 i 1.000.000 euros.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA LLEI
 • Finalitat i àmbit d' aplicació (Títol I).

Finalitat:

Protegir les persones físiques que, en un context laboral o professional informin sobre infraccions del Dret de la Unió previstes en la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, així com de l'ordenament nacional, però limitat a les penals i a les administratives greus o molt greus, i ho comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en aquesta Llei.

Àmbit personal d'aplicació:

S' aplicarà als informants que treballin en el sector privat o públic, i que hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, comprenent en tot cas a:

 • empleats públics o treballadors per compte d' altri;
 • autònoms;
 • accionistes, partícips i persones pertanyents a l' òrgan d' administració, direcció o supervisió d' una empresa, inclosos els membres no executius;
 • qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

També s'aplicarà a:

 • informants que comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d' una relació laboral o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació amb independència que percebessin o no una remuneració, així com a aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual;
 • representants legals de les persones treballadores en l' exercici de les seves funcions d' assessorament i suport a l' informant;
 • persones físiques que, en el marc de l' organització en la qual presti serveis l' informant, hi assisteixin en el procés;
 • persones físiques relacionades amb l'informant i que puguin patir represàlies (companys de feina o familiars de l'informant);
 • persones jurídiques, per a les quals treballi o amb les quals mantingui qualsevol altre tipus de relació en un context laboral o en les quals ostenti una participació significativa.
 • Sistema intern d'informació. (Títol II).

Inclou tant el Canal, entès com bústia o mitjà per a recepció de la informació, com el responsable del Sistema i el procediment.

Es recomana fer servir el Sistema intern d'informació de manera preferent per canalitzar la informació. No obstant això, declarada aquesta preferència, l'informant pot triar el canal que a seguir, intern o extern, segons les circumstàncies i els riscos de represàlies que consideri.

En aquest Títol es dedica un primer capítol a les disposicions generals  aplicables tant en el sector públic com en el privat.

 • En l'àmbit PRIVAT (Capítol II) estaran obligades a configurar un Sistema intern d'informació totes aquelles empreses que tinguin més de 50 treballadors.

Amb independència del nombre d'empleats, s'obliga a comptar amb un Sistema intern d'informació a tots els partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials, així com a les fundacions que d' aquests en depenguin, sempre que rebin fons públics per al seu finançament.

 • Amb relació al SECTOR PÚBLIC (Capítol III), la llei ha estès en tota la seva amplitud l'obligació de comptar amb un Sistema intern d'informació.

En conseqüència, han de configurar tal Sistema les Administracions públiques, ja siguin territorials o institucionals, les autoritats independents o altres organismes que gestionen els serveis de la Seguretat Social, les universitats, les societats i fundacions pertanyents al sector públic, així com les corporacions de Dret Públic. En el mateix sentit, s' imposa també comptar amb un Sistema intern d' informació a tots els òrgans constitucionals i de rellevància constitucional, així com aquells esmentats en els Estatuts d' Autonomia.

Els municipis de menys de 10.000 habitants, entre si o amb qualssevol altres Administracions públiques que s'ubiquin dins del territori de la comunitat autònoma, podran compartir el Sistema intern d'informació i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions.

Així mateix, les entitats pertanyents al sector públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents d'òrgans de les Administracions territorials, i que comptin amb menys de 50 treballadors, podran compartir amb l'Administració d'adscripció el Sistema intern d'informació i els recursos destinats a les investigacions i les tramitacions.

En tot cas, s'haurà de garantir que els sistemes resultin independents entre si i els canals apareguin diferenciats respecte de la resta d'entitats o organismes, de manera que no es generi confusió als ciutadans.

La gestió del Sistema intern d'informació per un tercer extern només podrà acordar-se en aquells casos en què s'acrediti insuficiència de mitjans propis, conforme al que disposa l'article 116 apartat 4 lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  Aquesta gestió comprendrà únicament el procediment per a la recepció de les informacions sobre infraccions i, en tot cas, tindrà caràcter exclusivament instrumental.

 • Canal extern d'informació de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. (Títol III).

Es preveu el conjunt de drets i garanties que ostenta l' informant en el procediment de comunicació externa davant l' Autoritat Independent de Protecció de l' Informant, A.A.I.

 • Publicació de la informació i Registre d'informacions (Títol IV).

Es regula l'obligació de proporcionar informació adequada de forma clara i fàcilment accessible sobre els canals de comunicació interna i externa, com a mitjà i garantia per a un millor coneixement dels canals que estableix aquesta llei.

 • Revelació pública. (Títol V).

Les persones que facin una revelació pública podran acollir-se a la protecció de la Llei si es compleixen les condicions de protecció regulades en el Títol VII i alguna de les recollides en l'article 28.1.

 • Protecció de dades personals. (Títol VI) .

Es regula el règim del tractament de dades personals que derivin de l' aplicació d' aquesta Ley.

 • Mesures de protecció (Títol VII).

Per emparar aquelles persones que alertin sobre infraccions greus que malmeten l'interès general.  

La primera mesura és la contundent declaració de prohibir i declarar nul·les aquelles conductes que puguin qualificar-se de represàlies i s'adoptin dins dels dos anys següents a ultimar les investigacions. En aquest sentit, la llei ofereix diversos supòsits, sense cap ànim exhaustiu, que mostren conductes intolerables cap als informants: resolució de contractes, intimidacions, tracte desfavorable, danys reputacionals, etc.

 • Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. (Títol VIII).

S' autoritza la creació de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I. com a ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia dotat d'autonomia i independència orgànica i funcional respecte de l'Executiu i del sector públic, així com de tota entitat l'activitat de la qual pugui ser sotmesa a la seva supervisió, encarregada del manteniment i gestió de l'esmentat canal extern.

 • Règim sancionador. (Títol IX).

Tindran la consideració d'infraccions molt greus les següents:

  1. Qualsevol actuació que suposi una efectiva limitació dels drets i garanties previstos en aquesta llei introduïda a través de contractes o acords a nivell individual o col·lectiu i en general qualsevol intent o acció efectiva d'obstaculitzar la presentació de comunicacions o d'impedir, frustrar o alentir el seu seguiment, inclosa l'aportació d'informació o documentació falsa per part dels requerits per a això.
  2. L'adopció de qualsevol represàlia derivada de la comunicació davant els informants o les altres persones incloses en l'àmbit de protecció establert a l'article 3 d'aquesta llei.
  3. Vulnerar les garanties de confidencialitat i anonimat previstes en aquesta llei, i de forma particular qualsevol acció o omissió tendent a revelar la identitat de l'informant quan aquest hagi optat per l'anonimat, encara que no s'arribi a produir-ne l'efectiva revelació.
  4. Vulnerar el deure de mantenir secret sobre qualsevol aspecte relacionat amb la informació.
  5. La comissió d'una infracció greu quan l'autor hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma per dues infraccions greus o molt greus en els dos anys anteriors a la comissió de la infracció, comptats des de la fermesa de les sancions.
  6. Comunicar o revelar públicament informació sabent la seva falsedat.
  7. Incompliment de l'obligació de disposar d' un Sistema intern d'informació en els termes exigits en aquesta llei.

Tindran la consideració d' infraccions greus:

  1. Qualsevol actuació que suposi limitació dels drets i garanties previstos en aquesta llei o qualsevol intent o acció efectiva d' obstaculitzar la presentació d' informacions o d' impedir, frustrar o alentir el seu seguiment que no tingui la consideració d' infracció molt greu conforme a l’apartat 1.
  2. Vulnerar les garanties de confidencialitat i anonimat previstes en aquesta llei quan no tingui la consideració d'infracció molt greu.
  3. Vulnerar el deure de secret en els supòsits en què no tingui la consideració d'infracció molt greu.
  4. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures per garantir la confidencialitat i secret de les informacions.
  5. La comissió d'una infracció lleu quan l'autor hagués estat sancionat per dues infraccions lleus, greus o molt greus en els dos anys anteriors a la comissió de la infracció, comptats des de la fermesa de les sancions.

Tindran la consideració d'infraccions lleus:

  1. Remissió d'informació de forma incompleta, de manera deliberada per part del Responsable del Sistema a l'Autoritat, o fora del termini concedit per a això.
  2. Incompliment de l'obligació de col·laboració amb la investigació d'informacions.
  3. Qualsevol incompliment de les obligacions previstes en aquesta llei que no estigui tipificat com a infracció molt greu o greu.
SANCIONS.

La comissió d'infraccions previstes en aquesta llei portarà aparellada la imposició de les multes següents:

 1. Si són persones físiques les responsables de les infraccions, seran multades amb una quantia de:
 • d' 1.001 fins a 10.000 euros per la comissió d'infraccions lleus
 • de 10.001 fins a 30.000 euros per la comissió d'infraccions greus
 • de 30.001 fins a 300.000 euros per la comissió d'infraccions molt greus.
 1. ​​​​​​​Si són persones jurídiques seran multades amb una quantia:
 • fins a 100.000 euros en cas d'infraccions lleus,
 • entre 100.001 i 600.000 euros en cas d'infraccions greus i
 • entre 600.001 i 1.000.000 d'euros en cas d'infraccions molt greus.
 • Addicionalment, en el cas d'infraccions molt greus, l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., podrà acordar:
 1. L'amonestació pública.
 2. La prohibició d'obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de quatre anys.
 3. La prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de tres anys de conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Adaptació dels Sistemes i canals interns d'informació existents.  (Disposició transitòria primera).

Els sistemes interns de comunicació i els seus corresponents canals que, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, tinguin habilitats les entitats o organismes obligats, podran servir per donar compliment a les previsions d'aquesta llei sempre que s'ajustin als requisits establerts en aquesta.

 • Termini màxim per a l'establiment de Sistemes interns d'informació i adaptació dels ja existents.  (Disposició transitòria segona).

Les Administracions, organismes, empreses i altres entitats obligades a tenir un Sistema intern d'informació hauran d'implantar-lo en el termini màxim de TRES MESOS a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

EXCEPCIÓ: en el cas de les entitats jurídiques del sector privat amb 249 treballadors o menys, així com dels municipis de menys de 10.000 habitants, el termini previst en el paràgraf anterior s'estendrà fins a l'1 DE DESEMBRE DE 2023.

​​​​​​​Des d'Alcaldealdia ens posem a disposició del vostre Ajuntament per assessorar-vos en tot allò relatiu al compliment d'aquesta Llei, així com per implantar el sistema intern d'informació (canal de denúncies).

 

ALCALDEALDIA

LA LLEI 2/2023, DEL 20 DE FEBRER, REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES QUE INFORMIN SOBRE INFRACCIONS NORMATIVES I DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter