dimecres, febrer 22, 2023 - 12:07

Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2021 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda i Especial Catalunya

Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2021 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.

El BOE núm. 40, de 16 de febrer de 2023 publica la Resolució de 9 de febrer de 2023, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les Corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2021 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.

Aquesta resolució es dicta per calcular l' esforç fiscal municipal amb la major precisió.

Informació a subministrar per les Corporacions Locals:
 1. Informació bàsica. Els ajuntaments hauran de certificar les següents dades referides a l'exercici 2021:
 • Recaptacions líquides dels tributs següents:

Impost sobre Béns Immobles (en endavant IBI), especificant-se per separat, la recaptació per béns immobles urbans, rústics i de característiques especials.

Impost sobre Activitats Econòmiques (en endavant IAE).

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

 • Bases imposables deduïdes dels padrons de l'any 2021, així com de les altes produïdes en els mateixos, corresponents a l'IBI, especificant separadament els béns immobles urbans i els de característiques especials. A més, s'especificaran les reduccions que s'haguessin aplicat el 2021, a les quals es refereix la disposició addicional novena del TRLRHL, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • Tipus de gravamen aplicats de l'IBI, tant de naturalesa urbana com rústica i, si s'escau, el corresponent als béns immobles de característiques especials.
 • Quota tributària total exigible al municipi per l' IAE.
 1. Informació complementària. En el cas que la gestió recaptatòria estigui encomanada a un altre ens territorial, amb el qual s'hagués formalitzat el corresponent conveni o en el qual s'hagués delegat aquesta facultat, s'haurà d'adjuntar, a més, certificat de la recaptació obtinguda per aquell ens.
Termini i forma de remissió de la informació:

Els ajuntaments hauran de gravar i transmetre la informació citada a l' apartat anterior abans del 30 de juny de 2023.

S' haurà de remetre amb signatura electrònica de l'Interventor o, si s' escau, del titular de l'òrgan de la Corporació local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat, emplenant-los directament a través de l'aplicació disponible a l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, accessible al portal del Ministeri d' Hisenda, i procedir a la seva tramitació telemàtica.

Els ajuntaments que no gravin i transmetin telemàticament amb signatura electrònica la documentació anterior, els serà d'aplicació el coeficient mínim de l'esforç fiscal mitjà calculat en els termes de l'apartat 3 de l'article 116 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre.

Comprovació per les Delegacions d' Economia i Hisenda.
 • Comprovació de les recaptacions:
 1. Que les dades de la recaptació líquida obtinguda en període voluntari corresponguia l'exercici de 2021.
 2. En el cas de discrepàncies entre les dades del certificat expedit per l'òrgan recaptador provincial o supramunicipal i les xifres aportades per l'ajuntament, prevaldran les recollides en aquell, excepte quan hi hagi hagut actuacions de recaptació municipal (per exemple: altes en padrons tributaris), cas en el qual es recolliran per separat i se sumaran ambdós imports.
 3. La recaptació de l'IAE no podrà excedir de la quota tributària total, deduïda de la Tarifa (quota modificada per l'aplicació del coeficient de ponderació, incrementada, si s'escau, pels coeficients de situació, excloent els recàrrecs provincials i les quotes provincials i nacionals). Aquesta recaptació s'incrementarà amb l'import de la compensació que en relació al 2021 s'hagués reconegut als ajuntaments per bonificacions en la quota d'aquest impost concedides a cooperatives fiscalment protegides.
 4. La recaptació de l'IBI de naturalesa urbana no podrà excedir de l'aplicació del tipus de gravamen acordat per l'ajuntament sobre la base liquidable, dades que l'ajuntament ha aportat en l'aplicació d'esforç fiscal. Aquesta recaptació s'incrementarà amb l'import de la compensació que en relació al 2021 s'hagués reconegut als ajuntaments per bonificacions en la quota d'aquest impost concedides a centres educatius concertats.
 • Comprovació d'elements tributaris bàsics:
 1. Base imposable de l'IBI de naturalesa urbana: no s'inclourà la base imposable dels béns immobles de característiques especials, que s'haurà de recollir en el certificat de forma separada.  Si exclourà la base imposable que correspongui a béns exempts de tributació en aquest impost.
 2. Tipus de gravamen de l'IBI: hauran d'estar inclosos en els límits que es fixen a l'article 72 de l'esmentat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 3. La quota tributària total de l' IAE no haurà d' incloure quotes provincials o nacionals ni recàrrecs provincials.
 • Resultats de la comprovació. Realitzada la comprovació, les Delegacions d' Economia i Hisenda ajustaran als mateixos les certificacions corresponents, accedint a la mateixa aplicació habilitada a aquests efectes per la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.

En el supòsit que hagi resultat necessari ajustar les certificacions als criteris anteriors, s'haurà de comunicar als ajuntaments per tal que, en el termini de 15 dies des de la seva recepció, manifestin les al·legacions que considerin oportunes. Un cop transcorregut aquest termini, les Delegacions d’Economia i Hisenda consolidaran les dades a l'aplicació i remetran a la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local la documentació aportada per les Entitats locals.

Més informació: https://boe.es/boe/dias/2023/02/16/pdfs/BOE-A-2023-4133.pdf

Especial Catalunya.
Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya per a l'any 2023.  (RESOLUCIÓ CLT/380/2023, de 6 de febrer)

Publicació: DOGC núm. 8854, de 14 de febrer de 2023.

Objecte: 

Obrir la convocatòria concessió de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents d'entitats locals o ens que en depenen, universitats públiques i entitats privades sense finalitat de lucre que custodien patrimoni documental de Catalunya.

Les actuacions de digitalització o restauració han d'estar necessàriament vinculades a l'elaboració o la millora dels instruments de descripció dels fons o documents que es volen digitalitzar o restaurar. Queden exclosos de subvenció aquells projectes de digitalització o restauració que no incloguin l'elaboració o la millora dels instruments de descripció corresponents.

Beneficiaris: 

Poden optar a aquestes subvencions les entitats locals o ens que en depenen, les universitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre, que custodien patrimoni documental de Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000 euros.

L'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 70% del pressupost total del projecte.

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 500 euros. Els projectes que, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen a la base 7, obtinguin un mínim del 50% de la puntuació màxima possible, els corresponen, com a mínim, 500 euros.

Termini de sol·licitud:

El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 16 de març del 2023. El dia 16 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956299.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910456.pdf

Bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2023. (RESOLUCIÓ CLT/378/2023, de 6 de febrer).

Publicació: DOGC núm. 8854, de 14 de febrer de 2023.

Objecte i Finalitat:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals o ens que en depenen i d'universitats públiques que formin part del Sistema d'Arxius de Catalunya.

La finalitat d'aquesta línia de subvenció és donar suport a les entitats locals o ens que en depenen i a les

universitats públiques que siguin titulars d'arxius que formin part del Sistema d'Arxius de Catalunya per dotar-se dels instruments metodològics escaients per al disseny i la implementació de sistemes de gestió documental corporatius en el marc de la implementació de l'administració electrònica. La gestió de documents abasta integralment el tractament i control dels documents físics i electrònics gestionats per un organisme.

Dins d'aquesta finalitat també s'inclouen totes les accions tècniques vinculades a la gestió de documents que tenen com a objectiu donar compliment a les obligacions de publicitat activa i transparència que estableix l'article 35.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents així com les actuacions destinades a fer públic el resultat de les accions esmentades a la seu electrònica o al lloc web de l'organisme titular de l'arxiu.

Actuacions Subvencionables:

Són subvencionables, entre d'altres, les actuacions següents:

 1. Estudis i auditories de gestió documental adreçades a implementar sistemes de gestió documental.
 2. Estudis i projectes tècnics per a la integració de gestors documentals que permetin la transferència d'expedients a plataformes d'arxiu electrònic de documentació en fase de vigència.
 3. Consultories per a la implementació de sistemes de qualitat (com ara el conjunt d'estàndards UNE-ISO 30300 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents).
 4. Tasques tècniques relacionades amb la implementació d'instruments tècnics com ara: el quadre de classificació funcional, el calendari de conservació, l'esquema de metadades, el quadre de tipus documentals, el registre d'eliminacions de la documentació, el quadre de seguretat i accés, l'elaboració de projectes de propostes d'accés i avaluació documental, l'inventari de dades o l'inventari d'aplicacions corporatives de gestió.

Respecte a les despeses de personal, només son subvencionables les relatives al personal contractat específicament per dur a terme el projecte subvencionat, i s'exclouen les relatives a personal que desenvolupen també altres tasques a l'entitat sol·licitant.

També son subvencionables les despeses de contractació d'una empresa o d'un professional extern per a la implementació del projecte.

No són subvencionables les despeses que es refereixin a despeses generals o indirectes ni les inversions.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats locals o els ens que en depenen i les universitats públiques que siguin titulars d'arxius que formin part del Sistema d'Arxius de Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros.

Termini de sol·licitud:

El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 16 de març del 2023. El dia 16 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956334.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8662/1905225.pdf

Bases generals:  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2023. (RESOLUCIÓ CLT/373/2023, de 6 de febrer)

Publicació: DOGC núm. 8854, de 14 de febrer de 2023.

Objecte:

Obrir la convocatòria, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2023.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els municipis de Catalunya de menys de 30.000 habitants segons les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud, i les comarques de Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 780.000 euros:

Termini de sol·licitud:

El període per presentar les sol·licituds és del 15 de febrer al 3 de març del 2023.

El dia 3 de març del 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores..

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8854/1956307.pdf

Bases específiques: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8640/1899244.pdf

Bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

 

ALCALDEALDIA

Informació a subministrar per les corporacions locals relativa a l'esforç fiscal de 2021 i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda i Especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter