dijous, febrer 6, 2020 - 16:50

IMPORTANTS NOVETATS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El BOE del dimecres 5 de febrer, publica el REIAL DECRET-LLEI 3/2020 del Govern, amb entrada en vigor majoritàriament el 6 de febrer ACTUAL, és a dir immediatament i que, sense perjudici de que hagi de ser validat pel Ple de les Corts, DESTAQUEM LA IMPORTANT REFORMA de la Llei 9/2017 de contractes del Sector públic.

DESTAQUEM, sense perjudici d'enviar major i, més àmplia informació, la qual cosa considerem de vital importància per als Ajuntaments quant a les MODIFICACIONS DEL CONTRACTE MENOR.

Es tracta de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

EN EL CONTRACTE MENOR dona nova redacció a l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

CANVIS IMPORTANTS:

  1. S’elimina la necessitat de justificar la contractació en els contractes menors de valor estimat inferior a 5.000 euros i per això SENSE EXPEDIENT.
  1. S’elimina la menció al límit anual per contractista. Ara bé, entenem que l’eliminació d’aquest redactat s’ha efectuat per la confusió que comportava doncs podia interpretar-se en el sentit que no es podia fer contractes menors amb el mateix contractista encara que l’objecte fos diferent. En aquest sentit considero que s’ha d’estar a la interpretació que d’aquest article ha fet la JCCA pel que es pot fer més d’un contracte menor amb el mateix contractista sempre que l’objecte sigui diferent, però no quan l’objecte es idèntic doncs comportaria el fraccionament del contracte.

Podem per això prestar diversos serveis des de la mateixa empresa, en tants contractes menors com siguin precisos, sempre que l'objecte del mateix sigui diferent i no es tracti de fraccionar un contracte major en diversos menors.

PER A MILLOR COMPRENSSIÓ, hem confeccionat un quadre de diferències de l’ANTIGA LEY 9/2017 AMB AQUESTA NOVA MODIFICACIÓ DE 2020.

El nou article 118 queda redactat de la següent manera i que comparativament exposem en el següent quadre (text ressaltat en vermell eliminat, text ressaltat en groc afegit):

Quadre comparatiu article 118 de la LCSP

QUALSEVOL DUBTE O MODEL D’EXPEDIENT NOU DE CONTRACTE MENOR, poden acudir als nostres despatxos.

 

ALCALDEALDIA

IMPORTANTS NOVETATS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter