dimarts, març 23, 2021 - 14:22

IMPORTANT SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM!! INTERPRETACIÓ DE CONTRACTES PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ

El Tribunal Suprem en la seva recent sentència de 15 de febrer d’enguany, efectua un aclariment a l'efecte del procediment a seguir en situacions d'interpretació de contractes:

 • Les prerrogatives de l'Administració Pública en els contractes administratius es preveuen no sols per a la interpretació del contracte i resoldre dubtes, sinó fins i tot per a procedir a la seva modificació per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
 • La CONCLUSIÓ a la qual arriba el Tribunal Suprem:

Nota_Informativa STS interpretacio contractes

MESURES EXTRAORDINÀRIES

El divendres, 19 de març es van publicar en el BOE diverses mesures de caràcter extraordinari:

 • DECRET-LLEI 7/2021, DE 9 DE FEBRER, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES:

En matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social com conseqüència de la crisi derivada de la Covid-19 i de modificació del decret-llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la covid-19.

 • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor 1

 • OBJECTE:

Objecte 1

 1. CONTINUÏTAT A LES MESURES JA APROVADES EN MATÈRIA DE COOPERATIVES QUE PREVEU EL CAPÍTOL II DEL DECRET LLEI 47/2020, DE 24 DE NOVEMBRE I PREVEURE MESURES A EMPRESES:

Continuitat de les mesures ja aprovades

 1. MODIFICACIÓ DE L'ARTICULAT DE EL CAPÍTOL V DEL DECRET LLEI 16/2020, DE 5 DE MAIG, DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES:

2. modificat de l'article

 1. DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA:

3. disposició adicional unica

 • DECRET-LLEI 9/2021, DE 16 DE FEBRER, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES:

De caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la covid-19 i de modificació del decret-llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

 • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor 2

 1. MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER SOCIAL.

2. mesures extraordinaries de caracter social

 1. MESURES EXTRAORDINÀRIES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA

2. mesures extraordinaries en l'àmbit de la cultura

 1. MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 25/2020, DE 16 DE JUNY, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA SOCIAL I DE CARÀCTER FISCAL I ADMINISTRATIU.

3. modificació del decret llei 25_2020

 • DECRET-LLEI 10/2021, DE 23 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS

De caràcter tributari i financer.

 • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor 3

 • OBJECTE:

Objecte 3

1) AUTOLIQUIDACIONS DEL TRIBUT QUE GRAVA LES MÀQUINES RECREATIVES I D'ATZAR:

 

1. Autoliquidació

2) MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE FINANCES PUBLIQUES DE CATALUNYA, APROVAT PEL DECRET LEGISLATIU 3/2002, DE 24 DE DESEMBRE:

2. modificació del text

3) DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA:

3. disposició adicional unica (2)

 

ALCALDEALDIA

IMPORTANT SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM!! INTERPRETACIÓ DE CONTRACTES PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter