dijous, març 19, 2020 - 12:09

ESTAT D’ALARMA COVID-19 DUBTES: PÈRDUES ECONÒMIQUES, CASOS DE FORÇA MAJOR, REFLEXIONS.

L'Estat d'Alarma s'ha decretat sobre la base de la Constitució i conforme a la regulació d'una LLEI ESPECIAL, Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Sense perjudici de la comprensió general que NO TOT PODRÀ ARREGLAR-SE, els mitjans de l'Estat de dret preveuen les circumstàncies en les quals els ciutadans tenen dret a ser indemnitzats:

a) La Ley 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a l'article del qual 32, es pot llegir: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".

b) El concepte de "força major", és un concepte indefinit i ampli; per això en termes generals ha estat definit per la doctrina i la jurisprudència dels nostres tribunals de Justícia, com a “acontecimiento que no sólo es imprevisible sino que, aun cuando se hubiera previsto, habría sido inevitable”.

c) L'article 35 d'idèntic text normatiu:"(...)No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos".


El mateix REAL DECRETO 8/2020 D'AVUI MATEIX, DÓNA PER DESCOMPTAT, EN LES SEVES MESURES, QUE LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS ÉS UNA CIRCUMSTÀNCIA DE “FORÇA MAJOR”.

LA SOLUCIÓ? Caldrà estar, per tant, al supòsit concret, i si es demostra que l'autoritat competent no va dur a terme les precaucions oportunes de manera immediata, ni va emprar els mitjans necessaris al seu abast, procediria defensar el dret indemnitzatori del ciutadà afectat.

En el si de l'estat d'alarma decretat, convé preguntar-se si és viable jurídicament que els establiments i locals afectats directament pel mateix sol·licitin les oportunes indemnitzacions pels perjudicis econòmics que li ha suposat la paralització forçosa de les seves respectives activitats: La Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio., disposa que "Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes".

EL CONSELL: Els qui es creen perjudicats han d'anar fent “apilament“ de proves, perquè quan tot això hagi passat, qui té dret a ser indemnitzat, haurà d'acreditar-ho.

DUBTES?. Consulti gratuïtament: Tel. 973272799, e-mails: bufete@gonzaloabogados.com i bufete@alcaldealdia.com.

 

ALCALDEALDIA

ESTAT D’ALARMA COVID-19 DUBTES: PÈRDUES ECONÒMIQUES, CASOS DE FORÇA MAJOR, REFLEXIONS.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter