dimarts, juny 21, 2022 - 12:59

Especial subvencions Catalunya

Convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631300). RESOLUCIÓ CLT/1768/2022, de 2 de juny.

Publicació:

DOGC del 13 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2022-2023 (CLT050).

Queden exclosos d'aquestes subvencions els supòsits següents:

a) Quan el destinatari hagi rebut el suport de la línia de subvencions de convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i de circ, i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia.

b) Quan es tracti d'equipaments adherits al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que rebin suport econòmic a través d'un contracte programa o conveni.

c) Quan es tracti d'equipaments del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya o la xarxa o el sistema públic que la substitueixi, que rebin suport econòmic a través d'un contracte programa o conveni.

d) Els consorcis o centres dels quals formi part el Departament de Cultura o ens adscrits o vinculats, o que rebin suport econòmic d'aquells mitjançant altres fórmules de col·laboració.

Beneficiaris:

Poden optar a aquesta línia de subvencions les empreses, entitats privades sense ànim de lucre, ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya.

Els sol·licitants que no siguin titulars de l'equipament han de tenir un conveni o contracte de cessió de l'espai subscrit amb l'administració pública que en sigui titular.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 4.000.000,00 d’euros, distribuïts entre les anualitats següents:

  • 2.000.000 d’euros corresponent a l’any 2022.
  • 2.000.000 d’euros corresponent a l’any 2023

Termini:

El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 30 de juny de 2022; aquest últim fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913626.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8680/1911619.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local - AODL) (ref. BDNS 631957). RESOLUCIÓ EMT/1794/2022, de 3 de juny.

Publicació:

DOGC del 13 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria corresponent a l'any 2022 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la contractació de nous agents d'ocupació i desenvolupament local, que estableix l'apartat 2.1.a) de l'annex 4 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233, de 25 de setembre).

Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Quantia:

L'import destinat a la concessió de les subvencions per aquesta convocatòria és de 1.800.000,00 euros.

D'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, i l'apartat 6 de l'annex 4 de la mateixa, modificat per l'article 19 de l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, es preveu que la quantia del mòdul anual econòmic per a cada agent d'ocupació i desenvolupament local és de 36.000,00 euros.

En cas que no s'hagi executat la totalitat del període anual previst, la quantia de la subvenció que correspondrà percebre serà la corresponent a aplicar un mòdul econòmic diari de 100,00 euros als dies efectivament treballats.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 inclòs.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913514.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689100.pdf

Modificació bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813413.pdf

Convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 631959). RESOLUCIÓ EMT/1793/2022, de 2 de juny.

Publicació:

DOGC del 13 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria corresponent a l'any 2022 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local, establertes a l'apartat 2.1b) de l'annex 4 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven.

Beneficiaris:

Podran ser entitats beneficiàries les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Quantia:

L'import destinat a la concessió de les subvencions per aquesta convocatòria és de 6.120.000 euros.

D'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, i l'apartat 6 de l'annex 4 de la mateixa, modificat per l'article 19 de l'Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre, es preveu que la quantia del mòdul anual econòmic per a cada agent d'ocupació i desenvolupament local és de 36.000,00 euros.

En cas que no s'hagi executat la totalitat del període anual previst, la quantia de la subvenció que correspondrà percebre serà la corresponent a aplicar un mòdul econòmic diari de 100,00 euros als dies efectivament treballats.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el dia 15 de juliol de 2022 inclòs.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913548.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689100.pdf

Modificació bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813413.pdf

Convocatòria per a la concessió de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial Decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca Filomena (ref. BDNS 632459). RESOLUCIÓ PRE/1791/2022, de 3 de juny.

Publicació:

DOGC del 14 de juny de 2022

Objecte:

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es destinen als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells comarcals i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població de la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per l'episodi Filomena 1/2021, que es va estendre del 7 al 18 de gener de 2021, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, d'acord amb les condicions previstes a la base reguladora 2 de l'annex de l'Ordre PRE/67/2022, de 19 d'abril.

Beneficiaris:

Els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells comarcals i les mancomunitats que compleixin els requisits previstos en la base 4 de l'annex de l'Ordre PRE/67/2022, de 19 d'abril.

Quantia:

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 877.324,39 euros.

Termini:

Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva es presentaran en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8688/1913829.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902523.pdf

Bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation EU. ORDRE PRE/140/2022, de 13 de juny.

Publicació:

DOGC del 15 de juny de 2022

Objecte I FINALITAT:

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la realització d'inversions de millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya, en el marc de les ajudes europees Next Generation EU.

La finalitat d'aquestes subvencions és reduir les fuites d'aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d'aquesta xarxa que maximitzi l'estalvi d'aigua amb una reducció de pèrdua d'aigua d'una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.

Beneficiaris:

Poden ser ens beneficiaris d'aquestes subvencions:

a) Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants i entitats municipals descentralitzades de municipis de menys de 20.000 habitants.

b) Les mancomunitats de municipis, els Consells Comarcals i altres ens de dret públic, que tinguin delegada la competència de gestió del servei d'abastament d'aigua en baixa o que siguin titulars d'infraestructures de subministrament d'aigua en baixa, respecte de municipis de menys de 20.000 habitants.

Quantia:

L'import màxim de la subvenció és del 80% de la despesa subvencionable del projecte seleccionat, amb una subvenció màxima de 500.000,00 €.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds s'estableix en la convocatòria.

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8689/1914205.pdf

Bases reguladores de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. RESOLUCIÓ DSO/1803/2022, de 8 de juny.

Publicació:

DOGC del 15 de juny de 2022

Objecte I FINALITAT:

Regular la concessió de subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya, per tal d'atreure i fixar població en aquests entorns mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori, donant resposta a la demanda d'habitatge assequible als nuclis de població més petits, contribuint així a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya, i a incentivar la realització de projectes i actuacions singulars que estimulin i reforcin l'accés a l'habitatge en les diferents modalitats de tinença.

Es considera també d'interès públic, econòmic i social, promoure la conservació del patrimoni i la millora estructural i energètica d'edificis buits en els entorns rurals i de muntanya.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d'edificacions residencials buides, públics o privats, situats en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:

a) Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants.

b) Que els municipis, sempre i quan tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran.

Quantia:

L'import màxim de la subvenció serà del 90% del cost total de l'obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat pública, i del 60% del cost total de l'obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge, si l'edifici/habitatge és de titularitat privada.

L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà en la resolució de concessió corresponent, i en cap cas podrà superar el cost total de l'actuació per a la qual es concedeix.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació que s'estableix a la base 8 és el que estableixi la resolució de convocatòria, que es farà pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8689/1914153.pdf

 

ALCALDEALDIA

 

Especial subvencions Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter