dijous, octubre 20, 2022 - 13:00

Especial Catalunya. Ajuts i subvencions.

Convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals per al bienni 2022-2023. RESOLUCIÓ CLT/3052/2022, de 5 d'octubre.

Publicació: DOGC 13 d’octubre de 2022.

Objecte:

Obrir la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals per al bienni 2022-2023.

Beneficiaris:

a) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2:

a.1) Les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM).

a.2) Els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l'equipament o que gestionin programacions d'arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s'hi. Se n'exclouen els equipaments nacionals d'arts visuals que regula l'article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.

a.3) Les entitats titulars o gestores de centres de creació artística.

b) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l'equipament o que gestionin programacions d'arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s'hi. Se n'exclouen els equipaments nacionals d'arts visuals que regula l'article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.

c) En el cas de la modalitat d) de la base 1.2:

d.1) Les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme l'activitat en l'àmbit del circ.

d.2) Les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM).

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 800.000 euros.

L'import de la subvenció per a cada sol·licitud és com a màxim de 20.000,00 euros.

En el cas de les modalitats c) i d) de la base 1.2, se subvenciona fins al 70% del cost del projecte, sense que pugui ser superior a l'import màxim de la subvenció que estableix l'apartat anterior.

L'import mínim per sol·licitud és de 1.000 euros

Termini de sol·licitud:

El període per presentar les sol·licituds és del 14 d'octubre al 2 de novembre del 2022. El dia 2 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8771/1931431.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8765/1929641.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional per al període 2022-2024. RESOLUCIÓ CLT/3054/2022, de 5 d'octubre.

Publicació: DOGC 13 d’octubre de 2022.

Objecte:

Obrir la convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional per al període 2022-2024.

Beneficiaris:

Poden optar a les modalitats a) i b) de la base 1.2 els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, així com els arquebisbats i bisbats catalans, i les cooperatives agràries de Catalunya. També hi poden optar les parròquies i els monestirs de Catalunya que tinguin capacitat per dur a terme l'actuació subvencionable d'acord amb la normativa eclesiàstica.

Poden optar a la modalitat c) de la base 1.2 els ajuntaments de Catalunya.

Quantia:

La dotació màxima de la convocatòria és de 750.000 euros, distribuïts entre les anualitats següents:

 • un import màxim de 450.000,00 euros corresponent a l'any 2022
 • un import màxim de 150.000,00 euros corresponent a l'any 2023 i
 • un import màxim de 150.000,00 euros corresponent a l'any

La quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 70% del cost total dels treballs.

S'han d'inadmetre les sol·licituds que continguin un pressupost de projecte superior a 71.500,00 €.

Termini de sol·licitud:

El període per presentar les sol·licituds és del 14 d'octubre al 2 de novembre de 2022. El dia 2 de novembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8771/1931359.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8765/1929580.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya. Resolució ACC/3059/2022, de 4 d'octubre

Publicació: DOGC 14 d’octubre de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria per a l'any 2022 de concessió d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de concurrència competitiva.

Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya.

No poden concórrer a la concessió d'aquests ajuts de manera simultània i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i alhora a través d'un ens supramunicipal.

En el cas que la sol·licitud sigui presentada per un ens supramunicipal, haurà d'indicar si actua en virtut d'una competència de residus pròpia o bé mitjançant delegació dels municipis corresponents.

Quantia:

L'assignació màxima a la present convocatòria és de 375.000 €

Termini de sol·licitud:

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de dos mesos des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8772/1931697.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8627/1896055.pdf

Bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d'ens locals i generades pel transport d'aigua destinada a l'ús d'abastament de poblacions mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera inmediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. RESOLUCIÓ ACC/3075/2022, de 10 d'octubre.

Publicació: DOGC 14 d’octubre de 2022

Objecte:

Poden ser objecte de subvenció les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d'abastament d'aigua apta per al consum humà mitjançant el transport amb vehicles cisterna d'aigua potable per a la seva distribució, d'aigua crua per a la seva potabilització o d'aigua de substitució per a usos diferents del domèstic però abastits des de la xarxa de subministrament d'aigua que no requereixin potabilització, amb l'informe previ de les autoritats sanitàries o d'altres informes que siguin preceptius en relació amb les condicions per a l'ús d'aquestes aigües, o mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d'escassetat de recurs.

Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions les entitats locals i les agrupacions d'ens locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d'abastament d'aigua a poblacions mitjançant el transport d'aigua amb vehicles cisterna o mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents en els termes, les condicions i els requisits que estableixen aquestes bases.

Quantia:

L'import de la subvenció es calcula basant-se en la població censada del municipi beneficiat, tot aplicant els percentatges següents a l'import subvencionable, amb un màxim de 100.000 euros per sol·licitud:

 • 95% quan la població censada és igual o inferior a 100 habitants.
 • Es realitza una interpolació lineal entre el 95% i el 90% quan la població censada és d'entre 101 i 500 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 300 habitants li correspon un 92,5%.
 • Es realitza una interpolació lineal entre el 90% i el 75% quan la població censada és d'entre 501 i 2.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 1.250 habitants li correspon un 82,5%.
 • Es realitza una interpolació lineal entre el 75% i el 60% quan la població censada és d'entre 2.001 i 5.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 3.500 habitants li correspon un 67,5%.
 • Es realitza una interpolació lineal entre el 60% i el 45% quan la població censada és d'entre 5.001 i 20.000 habitants, de manera, per exemple, que a una població censada de 12.500 habitants li correspon un 52,5%.
 • Es realitza una interpolació lineal entre el 45% i el 30% quan la població censada és d'entre 20.001 i 30.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 25.000 habitants li correspon un 37,5%.
 • 30% quan la població censada és igual o superior a 30.001 habitants.

Termini de sol·licitud:

Els ens sol·licitants poden presentar l'acord de sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 4 en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.

Més informació https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8772/1931587.pdf

Bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions. RESOLUCIÓ ACC/3093/2022, d'11 d'octubre.

Publicació: DOGC 17 d’octubre de 2022

Objecte:

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals o per les agrupacions d'ens locals derivades de l'execució d'actuacions d'abastament en alta amb els objectius següents:

 1. La reducció en l'aigua de consum humà de la concentració de les substàncies que superin els valors dels paràmetres indicats a l'annex I i l'annex X del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.
 2. La realització dels pretractaments necessaris (filtració, decantació o ETAP) dels recursos procedents de captacions d'aigües superficials i la protecció de les captacions superficials per preservar la qualitat de l'aigua captada i la seva adequació ambiental.
 3. La resolució d'una situació documentada de desabastament per manca de recurs.
 4. L'assumpció per part d'un ens local de la prestació del servei de subministrament d'aigua en els nuclis de població que disposen d'una xarxa de subministrament no gestionada per l'ens local, o que no disposin de xarxa de subministrament.
 5. La resolució de la manca de garantia de recurs, perquè només es disposa d'una única captació d'abastament procedent d'un pou o font o perquè es disposa d'una única captació d'aigua superficial sotmesa a estiatge o interrupcions estacionals, i que poden consistir, per exemple, en l'execució d'una connexió a una xarxa d'abastament en alta o d'una nova captació alternativa. També s'inclouen les actuacions adreçades a la substitució d'extraccions en masses d'aigües subterrànies que estiguin declarades en mal estat quantitatiu, i a la substitució de captacions en masses d'aigües superficials amb l'objectiu d'afavorir l'assoliment del seu bon estat ecològic.
 6. L'ampliació de la capacitat de regulació en nuclis que disposin d'un volum d'emmagatzematge insuficient i l'adequació dels dipòsits per complir el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua per a consum humà o la norma que el substitueixi. S'hi inclou la solució de problemes d'estanqueïtat o estructurals degudament acreditats que impedeixin el servei del dipòsit.
 7. La realització de millores i rehabilitació de canonades en alta entre les captacions principals del servei i els dipòsits de distribució quan es tracti de canonades de fibrociment o altres materials que estiguin en molt mal estat acreditat degudament.
 8. L'adequació de basses i d'embassaments que siguin de titularitat municipal i es destinin a la captació d'aigua per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable.
 9. L'augment del rendiment de pous en servei mitjançant la rehabilitació. Inclou l'assaig de bombament previ i posterior al tractament, l'extracció i col·locació de l'equip de bombament existent, la inspecció inicial i final de l'estat de la canonada i la reixeta del pou, el tractament mecànic i/o químic a aplicar per a la neteja, el desenvolupament i la neteja de fons, i, si cal, el reentubament de la perforació i la reposició de la canonada vertical d'impulsió entre la bomba i la boca del pou. També inclou la instal·lació de sistemes de mesurament del nivell piezomètric de captacions i el telecontrol associat.
 10. La recuperació de captacions subterrànies fora de servei en municipis connectats a una xarxa supramunicipal d'abastament, sempre que l'ens sol·licitant es comprometi a realitzar el manteniment i la conservació de la instal·lació i a acceptar el règim d'explotació coordinada que es fixi en el seu títol concessional. La recuperació pot incloure actuacions de rehabilitació del pou, la seva connexió a la xarxa o els processos de tractament del recurs a recuperar que calguin per al seu aprofitament.
 11. La construcció de plantes a escala pilot o demostrativa i la realització de les proves posteriors que tinguin l'objectiu de validar una o diverses tecnologies necessàries per resoldre incompliments normatius en l'aigua d'abastament per a consum humà.

Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions els ens locals o agrupacions d'ens locals de Catalunya titulars del servei d'abastament d'aigua o que prestin el servei d'abastament d'aigua o que executin l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.

Quantia:

L'import de la subvenció es determina prenent en consideració la repercussió que la inversió elegible de l'actuació suposaria sobre les tarifes del servei d'abastament en el supòsit que aquesta inversió hagués de ser assumida íntegrament pel servei mateix, i la població del nucli beneficiat, de conformitat amb el càlcul següent:

 1. L'import mínim repercutible a tarifa es determina aplicant un import de 300 euros per cada 1.000 m3 consumits en baixa anualment en concepte d'inversió assumida per l'ens sol·licitant. En tot cas, l'Agència Catalana de l'Aigua pot modificar les xifres corresponents al cabal consumit en baixa si no les considera representatives, d'acord amb les dades de dotació i el consum en alta. Als efectes d'aquest càlcul, l'Agència considerarà com a màxim un consum anual equivalent a 250 litres per habitant i dia.

Aquest import mínim repercutible a tarifa no s'aplica ni a les actuacions adreçades a l'augment del rendiment de pous en servei mitjançant la rehabilitació, ni a les de recuperació de captacions subterrànies fora de servei, ni a les d'adequació d'embassaments en cursos fluvials que siguin de titularitat municipal i es destinin a la captació de recursos per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable, ni a la construcció de les plantes pilot o demostratives. Tampoc no s'aplica aquest import a les actuacions que beneficien més d'un municipi executades per fases, si el cabal a considerar ja ha estat objecte de deducció en una subvenció atorgada prèviament per a l'execució d'una fase anterior.

 1. L'import subvencionable es determina restant de la inversió elegible de l'actuació l'import mínim repercutible a tarifa determinat segons l'apartat 6.2 a).
 2. Càlcul de la subvenció: per a les actuacions de recuperació de captacions subterrànies fora de servei en municipis connectats a una xarxa supramunicipal d'abastament, el càlcul de la subvenció serà del 90% sobre l'import subvencionable.

Per a la resta d'actuacions, es calcula segons la població censada del nucli beneficiat tot aplicant els percentatges següents a l'import subvencionable de l'actuació, obtingut del càlcul exposat a la lletra b):

- 95% quan la població censada és igual o inferior a 100 habitants.

- Es realitza una interpolació lineal entre el 95% i el 90% quan la població censada és entre 101 i 500 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 300 habitants li correspon un 92,5%.

- Es realitza una interpolació lineal entre el 90% i el 75% quan la població censada és entre 501 i 2.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 1.250 habitants li correspon un 82,5%.

- Es realitza una interpolació lineal entre el 75% i el 60% quan la població censada és entre 2.001 i 5.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 3.500 habitants li correspon un 67,5%.

- Es realitza una interpolació lineal entre el 60% i el 45% quan la població censada és entre 5.001 i 20.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 12.500 habitants li correspon un 52,5%.

- Es realitza una interpolació lineal entre el 45% i el 30% quan la població censada és entre 20.001 i 30.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 25.000 habitants li correspon un 37,5%.

- 30% quan la població censada és igual o superior a 30.001 habitants.

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent.

Més informació https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8773/1932032.pdf

Convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals. RESOLUCIÓ ACC/3113/2022, de 4 d'octubre.

Publicació: DOGC 18 d’octubre de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals, en règim de concurrència competitiva. S'entén la deixalleria com a centre per a la recepció i emmagatzematge selectius de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària, d'acord amb les tipologies definides a la Guia de deixalleries 2021.

Beneficiaris:

Aquests ajuts tenen com a beneficiaris els ens locals de Catalunya, titulars del servei.

Per a les noves deixalleries, poden ser beneficiaris dels ajuts els ens locals de Catalunya que tinguin 2.000 o més habitants de dret individualment o associada o de població mitjana anual.

Així mateix, poden ser beneficiaris els ens locals de Catalunya que en justifiquin la necessitat per raons de geografia i/o distribució demogràfica d'acord amb la Guia de deixalleries 2021 i, en el cas de les mòbils o minideixalleries, sempre que acreditin una deixalleria més gran de referència, dins o fora de la seva demarcació, que assumeixi els residus recollits per aquesta instal·lació abans de traslladar-los al gestor final.

En el cas d'ampliació i/o millora de deixalleries, poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció els ens locals que tinguin una deixalleria en funcionament d'acord amb el que preveu la Guia de deixalleries 2021.

Quantia:

L'assignació màxima pressupostària a la present convocatòria és de 500.000 €.

Els imports màxims per a cada tipus d'instal·lacions i actuacions estan detallats a l'annex 3 de la Resolució RESOLUCIÓ ACC/688/2022, de 10 de març, d'acord amb la Guia de deixalleries 2021, atenent els criteris de població i capacitat de tractament.

El percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades fins als imports màxims de l'annex 3 serà del 100%.

Annex 3. Imports màxims unitaris aplicables.

Deixalleria

Termini de sol·licitud:

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria finalitzarà als dos mesos de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8774/1932300.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8627/1896073.pdf

 

ALCALDEALDIA

Especial Catalunya. Ajuts i subvencions.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter