divendres, maig 15, 2020 - 13:56

ELS FITXERS DE MOROSOS: LEGALITAT I DRET A L’HONOR

 

Funcionament

Són legals les llistes de morosos?

Són legals

Quan procedeix indemnització per  intromissió del  dret al honor?

Indemnització

Quan procedeix el dret de cancel·lació, es a dir, sortir de una llista de morosos?

cancel·lació

IMPORTANT PER ALS AJUNTAMENTS DE CATALUNYA:
  • URBANISME: PUBLICACIÓ DEL DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambiental.

ENTRADA EN VIGOR:

entrada en vigor

  • NOVETAT: ART. 1 DEL DECRET LLEI 18/2020:

novetat article

A PARTIR DEL DIA 14 DE MAIG:

a partir del 14 de maig

NOUS TRIBUTS CREATS PER A LA GENERALITAT

El DOGC núm. 8124, de 30.4.2020, va  publicar la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives, el sector públic i de creació de l’ impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

➢ EN L’ÀMBIT DELS TRIBUTS PROPIS, LES MODIFICACIONS AFECTEN ELS IMPOSTOS SEGÜENTS:

  1. CREACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LES INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT.

Creació de l'impost

  • DIFERENCIACIÓ AMB LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA, I HIDROCARBURS:

Diferenciació

  1. ALTRES TRIBUTS afectats per la Llei:

Altres tributs afectats

  • EN L’ÀMBIT DELS TRIBUTS CEDITS, LES MODIFICACIONS AFECTEN ELS IMPOSTOS SEGÜENTS:

Tributs cedits

 

ALCALDEALDIA

ELS FITXERS DE MOROSOS: LEGALITAT I DRET A L’HONOR

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter