dimecres, abril 8, 2020 - 13:20

ELS EFECTES DE LES MESURES ACORDADES PEL COVID-19 ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS DELS AJUNTAMENTS

Entre les mesures imposades pel Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió del Covid-19, se suspèn l’obertura dels locals destinats a equipaments culturals, activitats recreatives, activitats d'hostaleria, pavellons, i molts de similars que sovint els Ajuntaments tenen cedits en règim d’arrendament de local de negoci.

  • Aquestes restriccions sens dubte poden afectar greument els arrendataris dels locals municipals, davant de la impossibilitat d’explotar el local de negoci per una causa de força major.
  • L’article 74 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL) disposa que els efectes de l’arrendament o qualsevol altra forma de cessió d’ús s’han de regir per les normes de dret privat que siguin d’aplicació, atesa la naturalesa patrimonial del bé.
  • Davant d’aquesta situació, l’arrendatari pot exigir una modificació del contracte consistent en una rebaixa temporal de la renda pactada, o àdhuc, la suspensió del contracte o la seva resolució.
  • Al dret civil espanyol existeix la clàusula de reequilibri contractual davant d’alteracions imprevisibles, inevitables i de força major (“rebus sic stantibus”), creada per la jurisprudència del Tribunal Suprem amb fonament en el principi de  bona fe contractual (arts. 7 i 1258 del Codi Civil):

“Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieren cambiado de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución de manera que ésta se haya hecho excesivamente onerosa para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y especialmente la distribución contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al contrato, podrá pretender su revisión, y si ésta no es posible o no puede imponerse a una de las partes, podrá aquél pedir su resolución.

La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato

  • L’esmentada doctrina sens dubte resulta també aplicable a l’arrendament de locals municipals on s’exerceixen negocis per part dels llogaters, si be per la seva acceptació cal analitzar cada cas concret, i aplicar la normativa específica de procediment continguda al RPEL i a la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

ALCALDEALDIA

 ELS EFECTES DE LES MESURES ACORDADES PEL COVID-19 ALS CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE LOCALS DELS AJUNTAMENTS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter