dimecres, abril 5, 2023 - 11:52

ELECCIONS LOCALS PER AL 28 DE MAIG DE 2023, EL REGISTRE DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA LLEI 7/2023, DE 28 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS.

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS LOCALS I A LES ASSEMBLEES DE CEUTA I MELILLA PER AL 28 DE MAIG DE 2023.  Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril.

El BOE núm. 80, de 4  d'abril de 2023 ha publicat el Reial decret 207/2023, de 3 d'abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per al 28 de maig de 2023, procedint-se a la votació per cobrir els següents càrrecs:

 1. Regidors dels municipis no sotmesos a conill obert.
 2. Alcaldes i Alcaldesses dels municipis que per tradició o en virtut de normativa autonòmica tinguin adoptat el règim de conill obert.
 3. Consellers i Conselleres dels Cabildos Insulars de l'arxipèlag canari.

Durada de la campanya electoral.

La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies, començant a les 0:00 hores del divendres 12 de maig de 2023 i finalitzant a les 24:00 hores del divendres 26 de maig de 2023.

Diputacions Provincials.

Els Diputats i Diputades de les Diputacions Provincials seran elegits una vegada celebrades les eleccions locals, d'acord amb el procediment establert en els articles 204 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Règim jurídic.

Les eleccions convocades pel present reial decret es regiran per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i la seva normativa de desenvolupament; així com pels articles 7 i 8 de les Lleis Orgàniques 1/1995 i 2/1995, de 13 de març.

Notificació dels llocs on s'hagin de celebrar eleccions locals parcials.

De conformitat amb el que preveuen els articles 113.2 i 181.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, tant les Juntes Electorals de Zona com els Jutjats i Tribunals afectats hauran de comunicar a la Direcció General de Política Interior, tan bon punt disposin de l'esmentada informació, els llocs on procedeixi la convocatòria d'eleccions locals parcials.

Entrada en vigor. Aquest reial decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE (4 d'abril de 2023).

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/04/pdfs/BOE-A-2023-8458.pdf

CREACIÓ DEL REGISTRE DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ELS SEUS PROTOCOLS ENFRONT DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE.  Resolució de 16 de març de 2023, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

En compliment de la disposició addicional  setena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modificada per la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, es procedeix a crear el Registre de Plans d'Igualtat de les Administracions Públiques, dependent de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

Aquest registre contindrà els documents suport dels plans i protocols que ja han estat objecte d'aprovació per les seves respectives Administracions, permetent conjuminar en un sol espai tots els documents adoptats en aquesta matèria, als efectes de facilitar a la ciutadania el seu accés i coneixement.

Contingut del Registre de Plans d' Igualtat de les Administracions Públiques.

Al Registre de Plans d'Igualtat s'incorporaran:

 1. Els Plans d'Igualtat de les Administracions Públiques (estatal, autonòmica i local), així com d'aquells organismes públics que tinguin la consideració d'Administració Pública o que hi estiguin integrats i tinguin un pla d'igualtat propi.
 2. Els Protocols davant l'assetjament sexual i per raó de sexe del mateix àmbit. Els òrgans competents en matèria d'igualtat remetran a la bústia institucional registro.planespublicosigualdad@correo.gob.es dependent de la Direcció General de la Funció Pública, els esmentats Plans i Protocols, així com les posteriors actualitzacions d'aquests.
 3. Els Plans i Protocols seran publicats en la secció d'igualtat de la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública https://funcionpublica.hacienda.gob.es així com en el Portal www.administracion.gob.es per a general coneixement.

Entrada en vigor: 22 de març de 2023

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/21/pdfs/BOE-A-2023-7333.pdf

LLEI 7/2023, DE 28 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS.

El BOE núm. 75 de 29 de març de 2023 va publicar la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que resumim a continuació, destacant els preceptes que afecten les Corporacions locals.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA LLEI

La llei s'estructura en un títol preliminar, sis títols, cinc disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i nou disposicions finals.

 • El títol preliminar aborda aspectes generals relatius a l'objecte de la llei i el seu àmbit d'aplicació i defineix els conceptes continguts en la mateixa.
 • El títol I estableix mecanismes administratius orientats al foment de la protecció animal, mitjançant la consagració en el seu capítol I del principi de col·laboració entre les administracions públiques, perfilant diferents organismes de col·laboració amb representants de les administracions territorials a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

El capítol II regula el nou Sistema Central de Registres per a la Protecció Animal, com a eina de suport a les administracions públiques encarregades de la protecció i els drets dels animals (Departament ministerial corresponent i CCAA).

Els capítols III, IV i V d'aquest mateix títol I regulen:

 • els instruments de seguiment i implementació de les polítiques públiques en matèria de protecció animal, mitjançant la creació de l'Estadística de Protecció Animal, que inclourà dades i estadístiques procedents, entre d'altres, de les entitats locals en l'àmbit de les seves competències,
 • la configuració de programes territorials orientats a la protecció dels animals i
 • la dotació a les administracions públiques de mitjans econòmics per plasmar les seves polítiques en matèria de protecció animal.

El capítol VI perfila la necessària col·laboració entre el departament ministerial competent i les institucions públiques directament concernides en la lluita contra el maltractament animal.

Els capítols VII i VIII estableixen sengles obligacions per a les administracions territorials, de comptar tant amb protocols de tractament d'animals en situacions d'emergència, com amb Centres Públics de Protecció Animal, propis o concertats, de manera que els mateixos ajuntaments s'involucrin en la protecció animal i no facin recaure exclusivament aquesta tasca en entitats privades i sense ànim de lucre.

Article 22. Recollida i atenció d' animals.

1. Correspondrà als ajuntaments la recollida d'animals extraviats i abandonats i el seu allotjament en un centre de protecció animal.  Per a aixòd'acord amb un servei d'urgència per a la recollida i atenció veterinària d'aquests animals, disponible les vint-i-quatre hores del dia. Aquesta gestió podrà realitzar-se directament pels serveis municipals competents o per entitats privades, sens perjudici que, sempre que sigui possible, es realitzi en col·laboració amb entitats de protecció animal.

En els termes que estableixi la legislació autonòmica, podrà derivar-se aquesta responsabilitat a les agrupacions de municipis, o, si s' escau, a les diputacions provincials i forals, cabildos i consells insulars o a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla

2. Per dur a terme aquesta gestió i cures, els municipis hauran de comptar amb un servei propi, mancomunat o concertat, en els termes establerts a l'article 23.  (Obligacions dels Centres públics de protecció animal).

3. Les poblacions que no disposin de mitjans propis per a exercir la seva competència per a la recollida i el manteniment dels animals podran subscriure convenis de col·laboració amb centres mancomunats, pertanyents a altres administracions o contractats, que compliran les condicions mínimes regulades en aquesta llei. En aquest cas es disposarà d'una instal·lació temporal municipal per a albergar als animals fins a la seua recollida pel servei corresponent, que reuneixi els requisits d'espai, seguretat i condicions per al benestar dels animals allotjats temporalment.

4. En absència d'una altra previsió en la legislació autonòmica, correspon a l'Administració local i, subsidiàriament, a l'autonòmica la gestió i cures dels animals desemparats o els titulars dels quals no puguin atendre'ls a causa de situacions de vulnerabilitat, sens perjudici que puguin comptar amb la col·laboració d'entitats de protecció animal degudament registrades.

5. Les entitats locals anteposaran el control poblacional no letal de la fauna urbana en els seus plans d'actuació en matèria de protecció animal garantint els drets dels animals.

 • El títol II  aborda la tinença i convivència responsable amb animals, establint un conjunt d'obligacions i prohibicions per a les persones propietàries o responsables d'animals de companyia, i animals silvestres en captivitat.

El capítol II estableix les condicions de tinença dels animals de companyia en particular, tant en domicilis particulars com en espais oberts, de manera que es garanteixi la protecció i els drets dels animals, així com les condicions d'accés a mitjans de transport i establiments oberts al públic.

El capítol III regula la cria, tinença i comerç d'animals silvestres no inclosos en el llistat positiu d'animals de companyia, així com la cria d'espècies al·lòctones.

El capítol IV estableix les bases del que ha de ser la convivència responsable amb animals, així com el foment per part dels poders públics d'activitats orientades a divulgar en la societat els elementals criteris de tinença i convivència responsable d' animals.

El capítol V introdueix el concepte de llistat positiu d'animals de companyia que permet la seva tinença, venda i comercialització, limitant les espècies que poden ser considerades animals de companyia.

El capítol VI estableix el marc legal per a la gestió de poblacions felines en llibertat.

El capítol VII classifica per primera vegada els diferents tipus d'entitats de protecció animal.

 • El títol III, relatiu a la cria, comerç, identificació, transmissió i transport d'animals.
 • El títol IV, regula l'ús d'animals en activitats culturals i festives, establint unes condicions d'ús concordes a la seva dignitat com a éssers sensibles, per tal d'evitar situacions d'humiliació, maltractament i mort de l'animal.
 • El títol V regula les funcions d'inspecció i vigilància, sota la premissa de la competència de les comunitats autònomes en la tasca inspectora, i la necessària col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
 • El títol VI estableix el règim comú d'infraccions i sancions per incompliment dels disposat en la llei, així com el procediment sancionador, que competeix a les comunitats autònomes o les entitats locals.
 • Infraccions:

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, conforme a l' artículo 72, i queden tipificades en els articles 73 a 75 de la Llei.

 • Sancions:

Les infraccions previstes en aquesta llei se sancionaran:

 1. Les infraccions lleus amb adpercebiment o multa de cinc-cents a deu mil euros.
 2. Les infraccions greus amb multa de deu mil un a cinquanta mil euros.
 3. Les infraccions molt greus amb multa de cinquanta mil un a dos-cents mil euros.

Les autoritats municipals podran imposar sancions i adoptar les mesures previstes en aquesta llei quan les infraccions es cometessin en espais públics municipals o afectin béns de titularitat local, sempre que ostentin competència sobre la matèria d'acord amb la legislació específica.  Les ordenances municipals podran introduir especificacions o graduacions en el quadre de les infraccions i sancions tipificades en aquesta llei.  (Article 80).

Entrada en vigor: als sis mesos de la seva publicació al BOE.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/29/pdfs/BOE-A-2023-7936.pdf

 

ALCALDEALDIA

ELECCIONS LOCALS PER AL 28 DE MAIG DE 2023, EL REGISTRE DE PLANS D'IGUALTAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA LLEI 7/2023, DE 28 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter