dimecres, març 22, 2023 - 10:26

EL PAPER DE LES CORPORACIONS LOCALS A LA LLEI ESTATAL 3/2023, DE 28 DE FEBRER, D'OCUPACIÓ I DECRET LLEI 1/2023, DE 28 DE FEBRER PER FER FRONT A LA SITUACIÓ DE SEQUERA.

EL PAPER DE LES CORPORACIONS LOCALS A LA LLEI 3/2023, DE 28 DE FEBRER, D'OCUPACIÓ.

El dia 1 de març de 2023 es va publicar al BOE núm. 51 la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d'Ocupació.

Aquesta Llei té per objectiu promoure i desenvolupar la planificació, coordinació i execució de la política d'ocupació i garantir l'exercici dels serveis garantits i l'oferta d'una adequada cartera de serveis a les persones o entitats demandants dels serveis públics d'ocupació, a fi de contribuir a la creació d'ocupació i reducció de l'atur, millorar l'ocupabilitat, reduir les bretxes estructurals de gènere i impulsar la cohesió social i territorial.

Els objectius de les polítiques d'ocupació, que es recullen a l'article 4 de la Llei, són resumidament els següents:

 1. Afavorir les condicions per a la generació de mercats de treball.
 2. L'impuls a la creació d'ocupacions de qualitat i estables.
 3. El manteniment de l'ocupació i la progressió professional de les persones ocupades.
 4. L'ampliació i millora de les qualificacions, competències, habilitats i ocupabilitat de persones aturades i ocupades.
 5. L'atenció especialitzada de col·lectius prioritaris per a les polítiques d'ocupació.
 6. L'adequació, quantitativa i qualitativa, d'oferta i demanda d'ocupació.
 7. La dotació d'un servei integrat d'informació dels serveis d'ocupació.
 8. La promoció de la mobilitat funcional i sectorial, afavorint el trànsit cap a professions i activitats en procés de creixement.
 9. L'acompanyament, personal i individualitzat durant els processos d'inserció en el mercat laboral i de transició entre formació i ocupació o entre ocupacions.
 10. La garantia de la lliure circulació de les persones treballadores.
 11. La seva articulació amb el fenomen migratori.
 12. El foment d' iniciatives d'emprenedoria i d'economia social viables.
 13. El manteniment d'un nivell de vida digne durant el procés de recerca d'ocupació.
 14. L'anticipació a les necessitats de generació d'ocupació mitjançant la programació d'actuacions a mitjà i llarg termini.
 15. L'atenció i assessorament a les persones, empreses i altres entitats ocupadores.

L'article 5 conté els principis rectors de la política d'ocupació:

 1. Els principis d'igualtat i no discriminació.
 2. El principi de transparència.
 3. Els principis de col·laboració institucional.
 4. Els principis d'adaptació, acompanyament i activació.
 5. Els principis d'eficàcia i eficiència.
 6. El principi d'adequació a les característiques del territori.

L'article 7 estableix la dimensió local i autonòmica de la política d'ocupació. I pel que fa a les Corporacions Locals, en el seu apartat núm. 3, ho fa en els termes següents:

"Correspon a les Corporacions Locals, en el marc de les seves competències, la col·laboració i cooperació amb les altres Administracions per a la consecució dels objectius de l'article 4 i altres continguts en la legislació de referència, sent d'especial rellevància el desenvolupament de la dimensió local de la política d'ocupació.

Els serveis públics d' ocupació de les Comunitats Autònomes, en execució dels serveis i programes de polítiques actives d' ocupació, podran establir els mecanismes de col.laboració oportuns amb les entitats locals.

Es reconeix la singularitat institucional de les Corporacions Locals en la posada en marxa i desenvolupament de les polítiques d' ocupació, que s' articularà a través del principi de cooperació i de convenis amb altres Administracions.

Les Entitats Locals podran participar en el procés de concertació territorial de les polítiques actives d' ocupació, mitjançant la seva representació i participació en els òrgans de participació institucional d' àmbit autonòmic que cada Comunitat Autònoma decideixi en exercici de la seva competència.

Els serveis públics d' ocupació de les Comunitats Autònomes seran els responsables de traslladar al marc del Sistema Nacional d' Ocupació la dimensió territorial de les polítiques actives d' ocupació i de determinar la representació de les entitats locals en els òrgans de participació institucional d' àmbit autonòmic".

El Capítol III del Títol II fa referència a les entitats col·laboradores dels serveis públics d'ocupació, i destacant en l'article 25 a les entitats públiques, entre les quals es configura les entitats locals per coadjuvar al compliment dels objectius de l' article 4.

El Títol III de la Llei fa referència a les polítiques actives d'ocupació, i en el Capítol I, article 32.5, estableix la possibilitat de celebrar contractes programa amb les entitats locals, entre d' altres, per part dels serveis públics d' ocupació de les CCAA o l'Agència Espanyola d'Ocupació. Aquests contractes programa gaudiran de naturalesa administrativa, quedant exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, sempre que no tinguin la consideració de contractes públics d'acord amb la mateixa. En tot cas, es garantirà en la celebració d' aquests contractes-programes els principis de publicitat, objectivitat, transparència i no discriminació.

Els contractes-programes a celebrar entre les entitats locals i els serveis públics d'ocupació tindrà el següent contingut mínim:

 1. Descripció dels serveis i programes de polítiques actives d' ocupació objecte del contracte programa.
 2. Objectius concrets que es pretenen aconseguir.
 3. Compromisos i obligacions de les parts.
 4. Finançament, l' aportació que realitzi l' Agència Espanyola d' Ocupació o el servei públic d' ocupació autonòmica corresponent no tindrà caràcter consorciat, estant sotmesa als controls intern i extern establerts en la legislació pressupostària.
 5. Sistema de seguiment i avaluació del compliment dels objectius.
 6. Període de vigència, el qual no podrà superar els quatre anys.
 7. Causes de resolució del contracte programa.

Finalment, en la Disposició Addicional Novena es conté un tipus de contracte de treball vinculat a programes d'activació per a l'ocupació. Aquesta Disposició Addicional diu el següent:

"1.  Les Administracions públiques i, si s'escau, les entitats sense ànim de lucre podran realitzar contractes vinculats a programes de polítiques actives d'ocupació previstos en aquesta llei amb les persones participants en aquests programes.

La durada d' aquests contractes no podrà excedir de dotze mesos i, en el cas de la contractació realitzada per Administracions públiques, els processos de selecció hauran d' observar els principis d' igualtat, mèrit i capacitat.

2. Excepcionalment, i amb efectes fins a 31 de desembre de 2024, es podran realitzar aquests contractes amb el personal tècnic necessari per a l'execució dels programes esmentats en l'apartat anterior."

Per tant, les Entitats Locals podran realitzar contractes amb les persones que es contractin en el marc d'aquests programes, amb una durada màxima de 12 mesos, amb observança dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat en els processos de selecció.

Entrada en vigor: 2 de març de 2023.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5365.pdf

ESPECIAL CATALUNYA
DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

El dia 1 de març de 2023 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8866 el DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

OBJECTE:

L’objecte d’aquest Decret Llei és establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a l'aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, integrat per les conques a què fa referència l'article 6 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua i, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà en tot el territori del districte de conca fluvial de Catalunya.

Aquest Decret llei s'estructura en 12 articles, agrupats en 3 capítols i tres disposicions finals:

 • Els articles que integren el Capítol I, a més de la definició de l'objecte, contenen les disposicions de caràcter general com ara l'establiment del caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades (article 2), llevat dels supòsits en què escaigui l'aplicació de la legislació en matèria d'expropiació forçosa, així com la declaració d'utilitat pública als efectes d'ocupació temporal i expropiació forçosa (article 3).
 • El Capítol II conté les mesures adreçades a garantir l'abastament d'aigua a poblacions com ara la suspensió temporal d'aprofitaments quan estigui en risc la captació i el tractament d'aigua a poblacions (article 4) i la recuperació de captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l'abastament de poblacions (article 5).

Aquest capítol també preveu admetre la dilució dels recursos hídrics obtinguts en aplicació de les mesures exposades a fi de reduir la concentració de determinats compostos per tal que aquests recursos assoleixin la qualitat necessària per destinar-los a abastament (article 6).

Així mateix, amb l'objectiu d'evitar la disminució dels recursos, el Decret llei limita les autoritzacions d'actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic a supòsits on existeixin riscos per als béns i les persones (article 7).

Amb caràcter complementari es regula un procediment per a la modificació temporal de les condicions d'utilització del domini públic reconegudes a les persones titulars de drets (article 8).

Aquest capítol també conté una mesura de reparació dels danys causats per aquells incompliments de les normes d'aprofitament dels recursos hídrics i les reduccions de dotacions que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, quan comportin una reducció dels recursos disponibles per a l'abastament de població, consistent en un increment de la valoració dels danys al domini públic hídric (article 10).

I finalment aquest capítol conté una mesura adreçada la determinació del consum mensual en situació de normalitat d'una activitat o activitats que permetrà calcular les dotacions en els diferents escenaris de sequera que defineix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (article 11).

 • En darrer terme, el Capítol III preveu les mesures adreçades a facilitar la gestió de dejeccions ramaderes en situació d'excepcionalitat o d'emergència. En aquestes situacions, si la manca d'aigua comporta que no es pugui sembrar la parcel·la, tampoc no serà possible aplicar les dejeccions ramaderes com a fertilitzant. Per aquest motiu, cal afavorir les diferents formes d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes a fi que no s'apliquin al sòl, i, a més, no donin lloc a abocaments de les basses o els femers.
 • La disposició final primera addiciona un article 29 bis al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, per completar la regulació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, afegint-hi la tipificació de les infraccions dels incompliments de les mesures contingudes en aquest instrument de la planificació i de les sancions corresponents.
 • La disposició final segona conté una modificació del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 103/2003, de 13 de maig, consistent a preveure que en situació de sequera s'admeti en les condicions que s'estableixen l'abocament als sistemes públics de sanejament dels rebutjos procedents de sistemes de separació per membranes, sempre que no es posi en risc el funcionament del sistema públic de sanejament o l'incompliment dels objectius de qualitat en el medi receptor.
 • La disposició final tercera preveu l'entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC: 2 de març de 2023.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8866/1960502.pdf

 

 

ALCALDEALDIA

EL PAPER DE LES CORPORACIONS LOCALS A LA LLEI ESTATAL 3/2023, DE 28 DE FEBRER, D'OCUPACIÓ I DECRET LLEI 1/2023, DE 28 DE FEBRER PER FER FRONT A LA SITUACIÓ DE SEQUERA.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter