dijous, gener 16, 2020 - 13:24

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, ESPECIALMENT AL CONTROL ECONÒMIC.

Davant les moltes consultes fetes principalment pels alcaldes/es, anem a exposar un breu resum, sense perjudici de personalitzar en les diverses casuístiques que puguin donar-se en els Ajuntaments:

Tals funcionaris quant a la seva funció, venen reconeguts en moltes normes de l'Estat, LLEI DE RÈGIM LOCAL, REGLAMENTS DE SERVEIS, BÉNS, etc... i de les comunitats autònomes, lleis i reglaments també, i moltes vegades, sobretot els grans ajuntaments tenen els seus propis reglaments d'organització i funcionament particularitzades amb submissió sempre a les lleis superiores de l'estat o de les CCAA.

LA FUNCIÓ MÉS DELICADA I A VEGADES POSADA EN DUBTE, és la interventora i per a això reiterem les ultimes disposicions legals d'àmbit estatal, és a dir que obliguen a tots els ajuntaments de l'Estat, siguin de la CCAA que siguin, i no és altre que el RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

A quins funcionaris d'habilitació nacional afecta? En el seu article 2 es detallen COM FUNCIONS PUBLIQUES NECESSÁRIES i concretes, SENSE PERJUDICI D’ALTRES ENCOMANADES PER ALTRES NORMES:

  • Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.
  • Intervenció-Tresoreria, comprensiva de el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
  • Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

Qui pot exercir aquests llocs? Només els funcionaris d'administració local amb títol d’habilitació nacional, i expedits per l'Estat o les CCAA segons els casos, que al seu torn estan dividits en diverses categories en funció de la classificació de les pròpies Secretaries, fonamentalment pel numero d'habitants del municipi.

Les funcions més delicades? Indubtablement les d’intervenció o, si s'escau de secretaria intervenció.

Aquest decret ha pretès delimitar molt bé la funció d'un secretari/a i d'un interventor/a, però conscient el Govern de l'existència de més de 6000 municipis a tot l'estat considerats petits o molt petits en els quals no és possible dotar de figures diferents, entre altres coses pel cost que suposaria a un Ajuntament petit, la figura de Secretari-Interventor, es sol desenvolupar per la mateixa persona, i fins i tot poden promoure agrupacions per al sotmetiment comú entre diversos Ajuntaments.

Així l'article 4 d'aquest RD, delimita la Funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària i funció de comptabilitat que s'exercirà en els termes de l'article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i ha de comprendre en síntesi el següent:

1. La funció interventora i el control financer en les modalitats de funció de control permanent i l'auditoria pública, incloent-se en ambdues el control d'eficàcia referit en l'article 213 de el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. L'exercici del control financer inclourà

  • 1r El control de subvencions i ajudes públiques,
  • 2n L'informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.
  • 3r L'emissió d'informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.
  • 4t L'emissió d'informe previ a l'aprovació de la liquidació del pressupost.
  • 5è L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmic-financera o pressupostària li hagin estat sol·licitades per la presidència, per un terç dels regidors o quan es tracti de matèries per a les quals legalment s'exigeixi una majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència de la implantació de nous Serveis o la reforma dels existents a l'efecte de l'avaluació de la repercussió economicofinancera i estabilitat pressupostària de les respectives propostes.
  • 6è Emetre els informes i certificats en matèria economicofinancera i pressupostària i la seva remissió als òrgans que estableixi la seva normativa específica.

2. La funció de comptabilitat comprèn:

a) Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'entitat local d'acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la Corporació.

b) Formar el Compte General de l'entitat local.

c) Formar, els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el Ple de la Corporació.

d) Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local,

e) Organitzar un adequat sistema d'arxiu i conservació de tota la documentació i informació comptable ...

f) Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils dependents de l'entitat local, així com de les seves entitats públiques empresarials, d'acord amb els procediments que estableixi el Ple.

g) Elaborar la informació a què es refereix l'article 207 de el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i remetre-la a Ple de la Corporació, per conducte de la Presidència , en els terminis i amb la periodicitat establerta.

h) Elaborar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent que ha de unir-se al pressupost

i) Determinar l'estructura de l'avanç de la liquidació del pressupost

j) La gestió del registre comptable de factures i el seu seguiment

k) La remissió de la informació econòmica financera a el Ministeri d'Hisenda

I finalment, l'article 5 determina la fase posterior de Funcions de tresoreria i recaptació en les que ja no ens allarguem i que en funció d'aclariments que ens sol·liciten podrem fer una nova publicació sobre aquesta matèria.

 

ALCALDEALDIA

EL NOU RÈGIM JURÍDIC DELS FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, ESPECIALMENT AL CONTROL ECONÒMIC.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter