dimecres, octubre 5, 2022 - 11:11

El Canal de Denúncies, protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives, obertura del tràmit d'audiència col·lectiva previ a l'aprovació de la Resolució sobre la determinació dels valors de referència i Especial Catalunya

Transposició a l'ordenament espanyol de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, que regula el Canal de denúncies.

El passat 23 de setembre de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de les Corts Generals el Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Amb l'aprovació de la Llei es pretén incorporar a l'ordenament espanyol la Directiva (UE) 2019/1937, coneguda com a Directiva Whistlebowing que es va dictar amb l'ànim de protegir les persones que, coneixedores d'infraccions de les organitzacions públiques o privades per a les quals treballen o presten serveis o tenen connexió d'algun dels tipus que estableix,  puguin denunciar-les sense temor a represàlies, ja que aquestes persones solen ser les primeres a tenir coneixement d'amenaces o perjudicis per a l'interès públic que sorgeixen en aquest context.

Pel que fa al seu àmbit d'aplicació, a més de protegir els qui informin sobre les infraccions de Dret de la Unió previstes en la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, el projecte abasta també les infraccions penals i administratives greus i molt greus del nostre ordenament jurídic,  àmpliament l'àmbit material de la Directiva a les infraccions de l'ordenament nacional, però limitat a les penals i a les administratives greus o molt greus per permetre que tant els canals interns d'informació com els externs puguin concentrar la seva activitat investigadora en les més vulneracions que es consideren que afecten amb més impacte el conjunt de la societat.

Així mateix, s'exclouen de l'àmbit d'aplicació material els supòsits que es regeixen per la seva normativa específica, això és aquella que regula els mecanismes per informar sobre infraccions i protegir els informants previstes per lleis sectorials o pels instruments de la Unió Europea enumerats en la part II de l'annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell,  de 23 d'octubre de 2019.

En la Directiva, els «canals de denúncia» interns són obligatoris per a les entitats jurídiques del sector privat que emprin més de 50 treballadors i les del sector públic, permetent eximir els municipis de menys de 10.000 habitants o amb menys de 50 treballadors. Com a novetat, el Projecte de Llei estén a totes les entitats que integren el sector públic, inclosos tots els municipis, l'obligació de comptar amb un «sistema intern d'informacions», recollint precisions per facilitar el seu compliment (art. 13).

També s'inclou, dins del sector privat, els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades per uns i altres, sempre que rebin o gestionin fons públics (art. 10).

Quant a l'àmbit material d'aplicació (article 2), són interessants les precisions relatives al fet que la protecció de la futura llei no serà d'aplicació a les informacions que afectin la informació classificada, ni afectarà les obligacions que resulten del deure de confidencialitat dels metges, advocats i de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat,  del secret de les deliberacions establert en lleis i reglaments i del caràcter reservat la informació amb transcendència tributària i de qualsevol altra informació quan així ho estableixi la seva normativa específica. També s' especifica que la protecció que ofereixi la norma no exclourà l' aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent-hi les diligències d' investigació.

Es considera una infracció "molt greu" la mancança del Sistema intern d'informació, amb la imposició d'una multa entre 600.001 i 1.000.000 euros.

Més informació:

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF

Anunci de la Direcció General del Cadastre pel qual es fa pública l'obertura del tràmit d'audiència col·lectiva previ a l'aprovació de la Resolució de la Direcció General del Cadastre sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels immobles urbans de l'exercici 2023.

El BOE núm. 231, de 26 de setembre, publica l'Anunci de la Direcció General del Cadastre pel qual posa en coneixement de tots els interessats l'obertura del tràmit d'audiència col·lectiva previ a l'aprovació de la resolució de la Direcció General del Cadastre sobre elements precisos per a la determinació dels valors de referència dels béns immobles urbans de l'exercici 2023.

L'expedient pot ser consultat a les Gerències del Cadastre durant el termini de deu dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, de dilluns a divendres i dins de l'horari ordinari d'atenció al públic, prèvia obtenció de cita a través de la Línia Directa del Cadastre (91 387 45 50 -902 37 36 35). Així mateix, la proposta de resolució pot ser consultada a la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

En el mateix termini, els interessats poden formular les al·legacions i presentar les proves que estimin pertinents.

Més informació:

Anunci https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-B-2022-29211.pdf

Proposta de resolució

https://www1.sedecatastro.gob.es/accesos/SecACCResolucion.aspx?resolucion=proyecto&ejercicio=2023&tipo=U

Especial Catalunya:
Convocatòria per a l'any 2022 dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 649750). Resolució ACC/2856/2022, de 20 de setembre.

Publicació:

DOGC 28 de setembre de 2022.

Objecte: 

Obrir la convocatòria per a l'any 2022 els ajuts per a la gestió forestal sostenible que es regeixen per l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 8383, de 9.4.2021), modificada per l'Ordre ACC/118/2021, de 30 de maig (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021).

Beneficiaris:

Poden ser les persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui la càrrega financera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables, que realitzin l'activitat forestal per a la qual s'atorga l'ajut (activitat principal forestal).

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits establerts en l'apartat 2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril

Quantia:

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 6.000.000,00 euros, són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Es fixa com a import màxim subvencionable per beneficiari la quantitat de 250.000,00 euros. Quan l'import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 2.000,00, no es tramitarà per qüestions d'eficàcia i d'eficiència administrativa i s'arxivarà l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928479.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1844935.pdf

Convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a l'Aran per a l'any 2022. Resolució VPD/2853/2022, de 21 de setembre.

Publicació:

DOGC 28 de setembre de 2022.

Objecte:

Convocar les subvencions per a la realització d'actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a l'Aran per a l'any 2022.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

  1. Desbrossament i neteja de la vegetació que dificulta el pas pel camí no rodat.
  2. Retirada de pedres i altres elements de la plataforma i els marges del camí.
  3. Repàs de la senyalització de continuïtat.
  4. Reposició de senyalització direccional en mal estat.
  5. Col·locació de pals caiguts per causes meteorològiques o vandalisme.
  6. Manteniment d'elements que permeten la continuïtat del recorregut (baranes, esglaons, passeres, etc.).
  7. Reposició de murs de pedra seca.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els consells comarcals de les comarques de muntanya i el Conselh Generau d'Aran (que figuren en l'annex 2), als quals pertanyen els municipis titulars dels camins no rodats per als quals se sol·licita la subvenció.

Els beneficiaris de les subvencions –atesa la titularitat municipal dels camins objecte de la subvenció– hauran d'acreditar que els ajuntaments corresponents els han delegat les competències en matèria de camins no rodats o bé els han fet l'encàrrec de gestió de les actuacions que es portin a terme en els camins subvencionats. Aquesta delegació o encàrrec es fa extensiva també, en el cas que s'atorgui la subvenció, al seu cobrament.

Quantia:

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 600.000,00 euros.

La subvenció màxima per a cada una de les comarques de muntanya i l’Aran és la següent:

Subvencio maxima

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928418.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921045.pdf

Convocatòria de subvenció per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari únic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022. Resolució DSO/2870/2022, de 23 de setembre.

Publicació:

DOGC 28 de setembre de 2022.

Objecte:

Obrir la convocatòria de l'exercici 2022 per a la concessió de subvencions, del Departament de Drets Socials, per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari únic per al personal de neteja integrat en les entitats públiques i privades proveïdores que hagin prestat serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de l'àmbit de la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, les persones amb drogodependències i/o altres addiccions i les persones afectades pel VIH/SIDA, amb finançament totalment o parcialment públic, establert mitjançant qualsevol instrument jurídic, durant el període comprès entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2020.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les empreses o entitats públiques o privades que siguin titulars de relacions laborals o contractuals de serveis de neteja i que hagin prestat serveis als centres i en el període que determinen les bases 1 i 2 d'aquestes bases reguladores.

Les persones jurídiques beneficiàries poden sol·licitar, previ consentiment, la subvenció per a les persones treballadores destinades als centres indicats que durant tot o part del període comprès entre l'1 de març i el 31 de maig del 2020 hagin prestat serveis o hagin estat en situació d'incapacitat temporal per haver resultat positius per la COVID-19 o per haver estat aïllats seguint els protocols de les autoritats sanitàries.

Els destinataris finals són el personal de neteja.

Quantia:

La dotació pressupostària es preveu en 4.456.800,00 euros.

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb l'annex corresponent que l'acompanya, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil.

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8761/1928543.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8754/1927010.pdf

 

ALCALDEALDIA

El Canal de Denúncies, protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives, obertura del tràmit d'audiència col·lectiva previ a l'aprovació de la Resolució sobre la determinació dels valors de referència i Especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter