dilluns, març 23, 2020 - 13:41

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19: IMPORTANT!: MESURES RELATIVES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS MUNICIPALS O PRIVATS

     A) Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part de personal sanitari de sistema públic, d'altres activitats públiques sanitàries (Art. 11 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que va entrar en vigor el dia 19 de març de 2020 [veure enllaç]).

     Disposa que amb caràcter excepcional i transitori es declara d’interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l’Acord del GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé compatible l’exercici d’aquestes activitats públiques. En aquest cas, no és necessari obtenir l’autorització expressa i formal prèvia a l’exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.

     B) Mitjançant l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d'adopció de mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris, davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (PUBLICADA AL BOE DEL DISSABTE 21 DE MARÇ) [veure enllaç], amb l'objectiu de protegir la població més vulnerable de la infecció per COVID-19, s'estableixen les següents mesures:

     I.- Mesures relatives a tot el personal, sanitari i no sanitari, que presti servei en les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris.

     1. Tots els treballadors que per raó de la seva activitat professional tinguin contacte directe amb els residents han de seguir les mesures de protecció recomanades pel Ministeri de Sanitat, segons el nivell de risc a què estan exposats.

     2. En la mesura del possible, s'ha de reduir al mínim el nombre de treballadors en contacte directe amb un resident afectat per un cas possible o positiu de COVID-19, així com el temps de la seva exposició.

     Els treballadors d'aquests centres han de ser assignats a cada un dels grups de residents que s'assenyalen a continuació (punt segon .1 de l'ordre) garantint que siguin els mateixos els que interactuïn en les cures de cada un d'aquests grups. No s'han de produir rotacions de personal assignat a diferents zones d'aïllament.

     II.- Mesures relatives a la ubicació i aïllament de pacients COVID-19 a les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris.

     1. Els residents dels centres en què resulta d'aplicació aquesta ordre han de classificar-se en:

     a) Residents sense símptomes i sense contacte estret amb cas possible o confirmat de COVID-19.

     b) Residents sense símptomes, en aïllament preventiu per contacte estret amb cas possible o confirmat de COVID-19.

     c) Residents amb símptomes compatibles amb el COVID-19.

     d) Casos confirmats de COVID-19.

     ATENCIÓ!: AQUESTA CLASSIFICACIÓ S'HA DE REALITZAR EN CADA CENTRE AMB CARÀCTER URGENT, COM A MOLT TARD EN EL TERMINI D'UN DIA DES QUE ES PUBLIQUI AQUESTA ORDRE.

     2. En el cas que un resident present infecció respiratòria aguda lleu, ha de ser aïllat de la resta de residents.

     3. En el cas que hi hagi més d'un resident amb infecció respiratòria aguda lleu, i no sigui possible l'aïllament individual, es pot recórrer a l'aïllament per cohort.

     4. En el cas de residents amb diagnòstic COVID-19 confirmat, ha de ser aïllat de la resta de residents.

     5. En el cas que hi hagi més d'un resident amb infecció confirmada per COVID-19, es pot recórrer a l'aïllament per cohorts.

     6. En qualsevol cas, aquests residents, casos possibles o casos confirmats de COVID-19, s'han de mantenir aïllats de la resta de residents.

     7. En el cas que les condicions del centre ho permetin, és preferible l'aïllament vertical o per plantes, com a criteri d'agrupació preferible per a cada un dels grups de residents assenyalats en punt 1. El centre ha d'utilitzar la sectorització d'incendis ja definida com a àrea d'ubicació de cadascun dels grups assenyalats, llevat que això no sigui possible per la grandària de la residència.

     8. El centre haurà d'atendre especialment, el manteniment en la zona d'aïllament que li correspongui a aquelles persones deambulants o errants, amb trastorn neurocognitiu, de manera que se li permeti passejar sense que li resulti possible sortir d'aquesta zona d'aïllament, evitant la utilització de subjecció mecànica o química.

     III.- Mesures relatives a la neteja en les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris.

     S'han d'adoptar mesures extremes de neteja amb desinfectants recomanats per l'autoritat sanitària en tot el centre, amb especial atenció a les següents zones:

     a) En l'accés/sortida dels sectors d'aïllament, com poden ser portes, escales, ascensors, entre d'altres, per reduir el risc de transmissió del COVID-19.

     b) Zones accessibles per a les persones deambulants.

     IV.- Mesures relatives als professionals sanitaris en relació amb l'atenció sanitària a les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris.

     1. L'autoritat sanitària de la comunitat autònoma podrà modificar la prestació de serveis de personal mèdic, d'infermeria o un altre tipus de personal sanitari vinculat amb les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris, amb independència de la seva titularitat pública o privada, així com la corresponent a aquest tipus de personal vinculat amb atenció primària o atenció hospitalària o especialitzada extra hospitalària, si escau, per adaptar-los a les necessitats d'atenció a les residències de gent gran i altres centres sociosanitaris.

     2. Si el personal sanitari mèdic, d'infermeria o d'un altre tipus, ha tingut contacte estret amb un cas possible o confirmat de COVID-19 i no presenta símptomes, seguirà realitzant la seva activitat normal, així com la vigilància de símptomes.

     V.- Mesures de coordinació per al diagnòstic, seguiment i derivació COVID-19 en residències de gent gran i altres centres sociosanitaris i el Sistema Nacional de Salut.

     1. Amb caràcter general, i sempre que hi hagi disponibilitat, haurà de realitzar la prova diagnòstica de confirmació als casos que presentin símptomes d'infecció respiratòria aguda per confirmar possible infecció per COVID-19.

     2. Per a això, el personal de la residència s'ha de posar en contacte amb el centre d'Atenció Primària assignat, que actuarà de forma coordinada amb el metge de la residència si es compta amb aquest recurs. Després d'una primera valoració del cas i si presenta símptomes lleus, el pacient romandrà en aïllament a la residència garantint que es realitza seguiment de el cas. No obstant això, si es compleixen criteris de derivació a un centre sanitari, s'activarà el procediment establert per a tal efecte.       

     ACONSELLEM: Que aquesta circular, còpia o resum que puguin fer SIGUI NOTIFICADA A CADA DIRECTOR DE TALS RESIDÈNCIES, PÚBLIQUES O PRIVADES, evitant així responsabilitats de l'ajuntament.

 

ALCALDEALDIA

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19: IMPORTANT!: MESURES RELATIVES A LES RESIDÈNCIES DE PERSONES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS MUNICIPALS O PRIVATS

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter