divendres, setembre 16, 2022 - 14:11

Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Especial subvencions Catalunya.

PUBLICACIÓ: BOE núm. 210 d'1 de setembre de 2022.

OBJECTE:

Aquesta ordre té per objecte establir les bases reguladores i efectuar la convocatòria per a l' exercici 2022 de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, la finalitat de les quals sigui la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals.

BENEFICIARIS:

 • Els municipis amb una població compresa entre els 20.000 i 50.000 habitants, a excepció dels municipis que siguin capitals de província, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l' 1 de gener de 2020.
 • Les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, cabildos, consells insulars, i les comunitats autònomes uniprovincials, essent els destinataris de les actuacions que realitzin, en els termes de l'article 5, els municipis amb població inferior a 20.000 habitants del seu àmbit territorial, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020.
 • Les Ciutats de Ceuta i Melilla.

QUANTIA:

L'import total màxim de les subvencions a què es refereix aquesta convocatòria és de 154.508.061,23 euros.

L'assignació entre les entitats beneficiàries s'ha determinat en funció del seu nombre d'habitants per al cas dels municipis amb població compresa entre 20.000 i 50.000 habitants, així com en funció del nombre total d'habitants dels municipis amb població menor de 20.000 habitants de la seva província per al cas de les diputacions provincials  de règim comú i de règim foral, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials, i en funció de la població de Ceuta i de Melilla, tenint en compte, per a totes les entitats, les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal, referides a l'1 de gener de 2020. L'annex VII recull la quantia màxima de l'ajut que correspon a cadascuna d'aquestes entitats.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini per a la presentació de les sol·licituds s'iniciarà les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre al BOE (1 de setembre de 2022), fins a les 15:00 hores del dia 15 de desembre de 2022.

Més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14391.pdf

Especial Catalunya:
 • Bases específiques de les subvencions triennals a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals. RESOLUCIÓ CLT/2624/2022, de 29 d'agost.

PUBLICACIÓ: DOGC 5 de setembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per al finançament de les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals, d'acord amb el Decret 9/2017, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, durant un període triennal.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms municipals, les entitats públiques empresarials municipals, les societats mercantils participades majoritàriament per ens municipals i altres entitats participades majoritàriament o adscrites a un ens municipal.

QUANTIA:

La quantia de la subvenció atorgada per al període triennal no pot ser inferior a 105.000,00 euros ni superior a 750.000,00 euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds amb la documentació serà el que estableixi la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8745/1925294.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) per al període 2022-2023 (ref. BDNS 646673). RESOLUCIÓ CLT/2647/2022, de 30 d'agost.

PUBLICACIÓ: DOGC 7 de setembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes de Catalunya; és a dir, que tinguin lloc o es desenvolupin en municipis del medi rural.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per medi rural els municipis que tenen una població inferior a 30.000 habitants i una densitat inferior als 100 habitants/km2, d'acord amb la llista de municipis que consten a l'annex 2.

El termini d'execució de les activitats objecte de subvenció és de l'1 de gener de 2022 i fins al 30 de novembre de 2023.

BENEFICIARIS:

 1. Entitats de l'Administració local de Catalunya: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis, consorcis d'ens locals, consells comarcals i diputacions provincials, així com els ens públics que en depenen.
 2. Organismes públics, amb personalitat jurídica pròpia, que depenen de l'Administració de la Generalitat i fundacions adscrites a l'Administració de la Generalitat.
 3. Fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.
 4. Empreses privades i altres entitats amb finalitat de lucre, així com els professionals inscrits en el Règim especial de treballadors autònoms.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 2.368.984,26 euros.

L'import de les subvencions per a cada projecte és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 75.000,00 euros.

L'import mínim que es pot sol·licitar és de 25.000,00 euros. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 25.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 31.250,00 euros.

S'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 25.000,00 euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 27 de setembre del 2022. El dia 27 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8747/1925673.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8726/1922889.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana per al període 2022-2023 (ref. BDNS 646587). RESOLUCIÓ CLT/2649/2022, de 30 d'agost.

PUBLICACIÓ: DOGC 7 de setembre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar els projectes i les activitats relacionats amb commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana per al període 2022-2023.

Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:

 1. Commemoracions d'esdeveniments i de personalitats
 2. Commemoracions d'aniversaris de personalitats, d'entitats i d'empreses culturals de repercussió nacional o local, que no es puguin incloure a la modalitat a..
 3. Commemoracions d'esdeveniments culturals excepcionals de més de 500 anys, que no es puguin incloure en la modalitat a.

BENEFICIARIS:

Els ajuntaments de Catalunya o els ens que en depenen, així com les fundacions, les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre, amb domicili social a Catalunya.

QUANTIA:

La quantia de la subvenció és de, com a màxim, el 70% del cost subvencionable del projecte.

L'import mínim de la subvenció per projecte s'estableix en 4.000  euros.

En el cas de les modalitats a i b de la base 1.2, la subvenció màxima per projecte s'estableix en 75.000 euros.  En el cas de la modalitat c de la base 1.2, la subvenció màxima per projecte s'estableix en 100.000 euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 30 de setembre de 2022. El dia 30 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8747/1925617.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8725/1922614.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Modificació bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834539.pdf

 • Convocatòria per l'any 2022 dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinades a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics,  la prevenció d'incendis forestals i la restauració del potencial forestal (ref. BDNS 644849).  RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost.

PUBLICACIÓ: DOGC 9 de setembre de 2022.

OBJECTE:

Convocar per a l'any 2022 els ajuts per a la gestió forestal sostenible per a les actuacions següents:

 • En el marc de l'operació 08.05.02 d'ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal:

- Redacció i revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestals.

- Redacció i revisió de Plans simples de gestió forestal.

- Redacció i revisió de Projectes d'ordenació.

- Redacció i revisió de Projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal.

 • En el marc de l'operació 04.03.03 d'ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos:

- Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

- Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

- Actuacions puntuals i construccions d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

 • En el marc de l'operació 08.05.01 d'ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics:

- Aclarida de plançoneda.

- Aclarida de millora.

- Tallada selectiva.

- Selecció de tanys.

- Estassada de sotabosc d'execució conjunta amb alguna actuació anterior o per iniciar una activitat silvopastoral.

- Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

 • En el marc de l'operació 08.03.01 d'ajuts per a la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal:

Recuperació del potencial forestal:

- Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal, per nevades i per bufaruts.

Infraestructures en la prevenció d'incendis:

- Construcció de les vies forestals estratègiques.

- Manteniment de les vies forestals estratègiques.

- Creació dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals.

- Manteniment dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals.

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ.

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista.

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals d'accessibilitat (FAT).

- Actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria per la construcció i el manteniment de les vies forestals.

- Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques.

- Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge.

BENEFICIARIS:

 1. En el cas d'ajuts per a la redacció i revisió dels Instruments d'Ordenació Forestal de l'annex 2, els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions inscrites al Registre de les Organitzacions Associatives d'Entitats Locals de Catalunya (ROAEL), llevat de les diputacions provincials, i els consells comarcals que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents. En el cas d'ajuts per a projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM) de l'annex 2, només en poden ser beneficiàries les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats.
 2. En el cas d'ajuts per a actuacions sobre la xarxa viària per a la gestió dels boscos de l'annex 3, els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals per a actuacions d'àmbit supramunicipal que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents.
 3. En el cas d'ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics de l'annex 4, els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals per a actuacions d'àmbit supramunicipal que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents.
 4. En el cas d'ajuts per a les actuacions d'infraestructures en la prevenció d'incendis de l'annex 5, excepte el manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge, en poden ser beneficiàries les agrupacions de defensa forestal (ADF) i els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals per a actuacions d'àmbit supramunicipal que comptin amb l'autorització dels ens locals corresponents.
 5. En el cas d'ajuts per a actuacions de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendis forestals, nevades i/o bufaruts de l'annex 5, en poden ser beneficiàries les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions.
 6. En el cas d'ajuts per a actuacions de manteniment de les àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible per a la prevenció d'incendis de l'annex 5, en poden ser beneficiàries les persones titulars d'explotacions ramaderes actives inscrites en el registre d'explotacions ramaderes catalanes i que disposin del codi REGA corresponent, en què consti que el sistema productiu és extensiu o que practiquin l'aprofitament pascícola de manera extensiva.

QUANTIA:

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 7.413.157,90 d'euros.

L'import total es distribueix per a les actuacions subvencionables objecte d'aquesta convocatòria de la manera següent:

 1. Per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal: 140.350,88 euros
 2. Per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal municipals i supramunicipals: 17.543,86 euros.
 3. Per a la millora de la xarxa viària: 1.000.000,00 d'euros
 4. Per a les actuacions silvícoles de millora: 1.500.000,00 d'euros
 5. Per a la recuperació del potencial forestal per incendis forestals, nevades i bufaruts: 150.000,00 euros.
 6. Per a les infraestructures en la prevenció d'incendis ajuntaments: 2.342.105,26 d'euros
 7. Per a les infraestructures en la prevenció d'incendis ADF: 2.017.543,86 d'euros
 8. Per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge: 245.614,04 euros

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8749/1925908.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1844935.pdf

Modificació bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8423/1855035.pdf

 

 

ALCALDEALDIA

Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Especial subvencions Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter