divendres, octubre 7, 2022 - 09:59

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i Especial Catalunya

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua),  en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre.

PUBLICACIÓ: BOE núm. 235 de 30 de setembre de 2022.

 1. BASES GENERALS.

OBJECTE:

El programa d'ajuts té per objecte subvencionar aquells projectes que contribueixin a la consecució d'objectius específics, vinculats als objectius generals del Component 5, Inversió 1 (C5. I1) «Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR)», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Seran objecte de finançament, conforme a les convocatòries associades, aquells projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua que es conformin amb els següents tipus d'actuacions: de planificació (tipus A), d'implementació d'accions de millora de l'eficiència i digitalització (tipus B) o de gestió de la informació (tipus C).

BENEFICIARIS:

Podran ser beneficiàries, per a les actuacions incloses en els projectes que es desenvolupin en el seu àmbit territorial:

 1. Les persones físiques o jurídiques que siguin operadors, en qualsevol tipus de modalitat de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, dels serveis d'abastament, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals, tant en el supòsit de la prestació d' aquests serveis en règim de gestió directa, amb expressa inclusió dels consorcis públics i qualsevol altra corporació de dret públic  relacionada amb la gestió del cicle de l' aigua, com en el supòsit de la prestació d' aquests serveis en règim de gestió indirecta, mitjançant les diverses formes previstes en la normativa aplicable. En aquest darrer supòsit podran ser també beneficiaris, a més dels operadors dels serveis d' abastament, sanejament o depuració d' aigües residuals urbanes, els ajuntaments, mancomunitats i altres ens locals d' àmbit supramunicipal titulars dels esmentats serveis.
 2. Agrupacions de sol·licitants, segons es defineixen a l'article 3.6 de la present ordre, formades per dos o més subjectes descrits a l'apartat a) que es constitueixin conforme a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre
 3. Les diputacions provincials o aquelles Administracions que, d'acord amb l'article 40 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, tinguin assumides les seves competències pròpies, així com els cabildos i consells insulars.

Per optar a aquests ajuts, cada projecte haurà d' incloure un o diversos termes municipals, de manera que, de manera individual o conjunta, incloent en aquest cas les entitats supramunicipals amb personalitat jurídica, el projecte seleccionat atengui, com a mínim una població de forma permanent no inferior a 20.000 habitants.

QUANTIA:

La quantia total màxima s' establirà en la corresponent convocatòria.

Els ajuts atorgats s' instrumentaran amb caràcter general, com a subvenció d' un percentatge de les despeses subvencionables, que no podrà superar el 90 %.  La convocatòria establirà igualment la quantia màxima a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà, com a màxim, de fins a 10.000.000 d'euros.  Podrà igualment incloure quantia mínima per tal d' optimitzar el nombre de projectes a desenvolupar, que com a màxim podrà ser de 3.000.000 d' euros

 1. PRIMERA CONVOCATÒRIA.

OBJECTE:

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 1 denominada «Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR)» per a l'any 2022.

QUANTIA:

La quantia total màxima dels ajuts a concedir en el marc de la present convocatòria serà de 200.000.000 d' euros, preveient-se una reserva de 60 milions d' euros per a propostes presentades que englobin més de cinc termes municipals o per a agrupacions de sol·licitants.

La quantia mínima de l' ajut es fixa en 3 milions d' euros, mentre que la quantia màxima a atorgar no podrà superar els 10 milions d' euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini per a presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la data de publicació de la present ordre ministerial en el «Butlletí Oficial de l'Estat» i finalitzarà als noranta (90) dies hàbils.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf

ESPECIAL CATALUNYA:
Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions biennals per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya. RESOLUCIÓ CLT/2885/2022, de 23 de setembre.

PUBLICACIÓ: DOGC 30 de setembre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és donar suport als museus de Catalunya per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments per a la remodelació museogràfica, la sostenibilitat ambiental, l'accessibilitat universal, la seguretat, la conservació preventiva i la compra d'equipament i programari informàtic (hardware y software), durant un període biennal, d'acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

En cap cas es pot subvencionar l'execució d'obres ni l'elaboració de projectes.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

QUANTIA:

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 50.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de la inversió subvencionada.

El pressupost total de la inversió no pot ser superior a 60.000,00 euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds es fixarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8763/1928848.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Bases específiques de les subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals.  Resolució  CLT/2931/2022, de 28 de setembre.

PUBLICACIÓ: DOGC 4 d’octubre de 2022.

OBJECTE:

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals, centres i espais d'arts visuals i centres de creació artística ubicats a Catalunya, durant un període biennal.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per centre de creació artística aquells centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional, de titularitat pública, amb gestió pública o privada.

Han de desenvolupar programes d'activitats vinculats al foment de la recerca i l'experimentació, la formació, la creació, la producció, l'entrenament, la difusió i l'exhibició.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

 1. Suport a l'adequació i la millora de l'accessibilitat als equipaments.
 2. Suport a la millora de la seguretat dels artistes i professionals tècnics dels equipaments.
 3. Suport a la digitalització dels equipaments i l'adquisició de material inventariable en l'àmbit de les arts visuals.
 4. Suport a l'adquisició de material inventariable en l'àmbit del circ i la seva instal·lació

BENEFICIARIS:

a) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2:

a.1) Les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM).

a.2) Els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l'equipament o que gestionin programacions d'arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s'hi. Se n'exclouen els equipaments nacionals d'arts visuals que regula l'article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.

a.3) Les entitats titulars o gestores de centres de creació artística.

b) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l'equipament o que gestionin programacions d'arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s'hi. Se n'exclouen els equipaments nacionals d'arts visuals que regula l'article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.

c) En el cas de la modalitat d) de la base 1.2:

d.1) Les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme l'activitat en l'àmbit del circ.

d.2) Les entitats titulars d'equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM).

QUANTIA:

L'import de la subvenció per a cada sol·licitud és com a màxim de 20.000,00 euros.

L'import mínim per sol·licitud és de 1.000 euros

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Es determinarà a la convocatòria corresponent

Més informació:

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8765/1929641.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional. RESOLUCIÓ CLT/2915/2022, de 28 de setembre.

PUBLICACIÓ: DOGC 4 d’octubre de 2022.

OBJECTE:

L'objecte d'aquestes bases és promoure la conservació del patrimoni arquitectònic català mitjançant

subvencions destinades a impulsar l'elaboració o la revisió de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional, durant un període triennal.

Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:

 1. Elaboració de plans directors de béns culturals d'interès nacional protegits en les categories de monument històric o de jardí històric.
 2. Elaboració de plans d'ús i manteniment de béns culturals d'interès nacional protegits en les categories de monument històric o de jardí històric.
 3. Elaboració dels instruments urbanístics de protecció a què fa referència l'article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, referits a béns culturals d'interès nacional protegits amb la categoria de conjunts històrics i els seus entorns respectius (plans especials de protecció).

BENEFICIARIS:

Poden optar a les modalitats a) i b) de la base 1.2 els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, així com els arquebisbats i bisbats catalans, i les cooperatives agràries de Catalunya. També hi poden optar les parròquies i els monestirs de Catalunya que tinguin capacitat per dur a terme l'actuació subvencionable d'acord amb la normativa eclesiàstica.

Poden optar a la modalitat c) de la base 1.2 els ajuntaments de Catalunya.

QUANTIA:

La quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 70% del cost total dels treballs.

S'han d'inadmetre les sol·licituds que continguin un pressupost de projecte superior a 71.500,00 €.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8765/1929580.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022. Resolució CLT/2918/2022, de 23 de setembre.

PUBLICACIÓ: DOGC 4 d’octubre de 2022.

OBJECTE:

Obrir la segona convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2022.

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats locals o els ens que en depenen.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 60.000,00 euros. D'acord amb la base específica 4, per establir la quantia de la subvenció es tindran en compte les dades oficials del padró municipal corresponents a l'any 2021 i els barems que estableixen la taula següent:

Subvencio

TERMINI DE SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 20 d'octubre del 2022. El dia 20 d'octubre es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8765/1929632.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7784/1719839.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

 

ALCALDEALDIA

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i Especial Catalunya

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter