dimecres, maig 6, 2020 - 13:04

¡ATENCIÓ! NOVES MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (B.O.E. 6 de maig)

  • Publicació del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019.

ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor.

  • L'ARTICLE 4, que regula els Contractes del Sector Públic d'interpretació artística i d'espectacles suspesos o resolts:

Article 4

  • DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA: Continuació i inici dels procediments de contractació celebrats per entitats del Sector Públic durant la vigència de l’estat d’alarma.

Disposició addicional 8ª

  • DISPOSICIÓ FINAL VUITENA: Modificació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

Nova redacció als apartats 2 i 3 de l’article 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

Disposició final 8ª

  • DISPOSICIÓ FINAL NOVENA. Modificació del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, queda modificat amb efectes des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en els termes següents:

Disposició final 9ª

NOVETATS al D.O.G.C. de 6 de maig
  • Publicació de la RESOLUCIÓ TES/925/2020, de 24 d'abril, de modificació de la Resolució TES/1320/2018, de 18 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local i la promoció del patrimoni cultural de l'Alt Pirineu i Aran.

ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor. 1

Mitjançant la Resolució TES/1320/2018, de 18 de juny, es van aprovar les bases reguladores que han de regir les convocatòries per a l'atorgament d'aquestes subvencions.

Resolució DOGC.

 

ALCALDEALDIA

¡ATENCIÓ!  NOVES MESURES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (B.O.E. 6 de maig)

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter