dijous, abril 7, 2022 - 13:07

AMPLIACIÓ DE LA NOTA-RESUM DEL REIAL DECRET LLEI 6/2022, DE 29 DE MARÇ I RESOLUCIÓ DE 24 DE MARÇ DE 2022, PROCEDIMENT DE COMPENSACIÓ DE L'EXEMPCIÓ EN L'IBI DE NATURALESA RÚSTICA PER A L'EXERCICI 2022

AMPLIACIÓ de la Nota-resum del REIAL DECRET LLEI 6/2022, de 29 de març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Publicació:

Publicació 1

  1. Novetats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Modificació terminis Llei 39.2015

  1. Novetats a la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tecniques col·laboració terminis Llei 40.2015

Plataforma digital

  1. Novetats al Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre (ampliació circular 9/2022).

RD 36.2020

Article 50.2

Article 58.2

Resolució de 24 de març de 2022, procediment de compensació de l'exempció en l'Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústica per a l'exercici 2022, prevista en l'article 5 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera.

Publicació:

Publicació 2

Efectes:

Efectes

Àmbit de l’exempció:

Ambit de l'exempció

Requisits:

Requisits

Sol·licitud de compensació a l'Estat dels beneficis fiscals concedits.

Sol·licitud de compensació

Lloc de presentació:

Llocs de presentació

Quantificació de la compensació a percebre per cada Ajuntament:

Qualificació compensació

 

ALCALDEALDIA

AMPLIACIÓ DE LA NOTA-RESUM DEL REIAL DECRET LLEI 6/2022, DE 29 DE MARÇ I RESOLUCIÓ DE 24 DE MARÇ DE 2022, PROCEDIMENT DE COMPENSACIÓ DE L'EXEMPCIÓ EN L'IBI DE NATURALESA RÚSTICA PER A L'EXERCICI 2022

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter