divendres, octubre 28, 2022 - 12:45

Ajudes a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE Oficines) i ajuts per al manteniment d' aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE Oficines), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  Ordre TED/1021/2022, de 25 d'octubre.

PUBLICACIÓ: BOE núm. 259 de 28 d'octubre de 2022.

OBJECTE I FINALITAT:

L'objecte d'aquesta ordre és aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'execució de projectes de posada en marxa i funcionament d' Oficines de Transformació Comunitària, així com l'adequació d'oficines existents en Oficines de Transformació Comunitària, per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques  (en endavant OTCs), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins del seu Component 7, Reforma 3, desenvolupament de les comunitats energètiques.

La finalitat dels ajuts és enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, contribuint amb això a una descarbonització.

DEFINICIONS:

1. Oficina de Transformació Comunitària (OTC): Espai físic i/o virtual que compleix amb les obligacions relatives al seu funcionament recollides en aquesta ordre i les seves corresponents convocatòries, existent o de nova creació, dotat dels recursos i personal necessaris per dur a terme, públicament, tant tasques de difusió sobre el concepte i els aspectes relacionats amb comunitats energètiques, com tasques d'assessorament i acompanyament, per enfortir el sistema de suport als actors interessats, principalment ciutadans, pimes i entitats locals, per tal de fomentar la creació i desenvolupament de comunitats energètiques, sense necessàriament conformar-se com una persona jurídica independent.

2. Comunitat energètica: Persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada per socis o membres que siguin persones físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupi projectes d'energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguin propietat d'aquesta persona jurídica i la finalitat primordial de la qual sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals  on operen, en lloc de guanys financers. També podrà considerar-se comunitat energètica, als efectes dels ajuts regulats per aquesta ordre, aquelles altres comunitats diferents de les definides en aquest apartat sempre que el seu principal objecte el constitueixi el desenvolupament de projectes d'energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible i poguessin trobar-se establertes bé per la normativa nacional o bé per la normativa europea aplicable en matèria de transició ecològica i/o del sector energètic.

3. Àmbit territorial i material d'actuació de l'OTC: Municipi, província, comunitat autònoma, ciutat autònoma o combinació dels mateixos, en els quals el beneficiari haurà d'oferir al públic en general, a títol gratuït, la prestació dels serveis de l'OTC especificats en l'article 8.1, sense perjudici del que es disposi en cada convocatòria.

BENEFICIARIS:

Podran obtenir la condició de beneficiaris en les corresponents convocatòries que se celebrin a l'empara d' aquesta ordre, sempre que realitzin l' activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per les mateixes i compleixin tots els requisits exigits, qualssevol persones jurídiques, públiques o privades, llevat de l' Administració General de l' Estat, legalment i vàlidament constituïdes,  que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya i assumeixin la responsabilitat del correcte funcionament de les OTCs objecte dels ajuts regulats per aquesta ordre, assumint les despeses que siguin necessàries per al desenvolupament de les actuacions de les mateixes. Cal assenyalar que no és un requisit de l'OTC conformar-se com una persona jurídica independent.

QUANTIA:

L'import de l'ajut concedit per als projectes que resultin seleccionats s'establirà d'acord amb la sol·licitud i pla de treball presentat pel peticional, en funció dels costos subvencionables de les actuacions finançades i els límits establerts en aquest article, així com la disponibilitat financera.

L'import dels ajuts a concedir es determinarà a la convocatòria.

En tot cas, l'ajut màxim a assignar no podrà superar la intensitat d'ajut màxim, del 80 %.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Les sol·licituds es presentaran en la forma, lloc i en el termini que estableixin les convocatòries.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17635.pdf

Extracte de la Resolució de 17 d'octubre de 2022 de la Secretaria General de Formació Professional per la qual es convoquen ajuts a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per al manteniment d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d' Aula Mentor. 2022.

PUBLICACIÓ: BOE núm. 256 de 25 d'octubre de 2022.

OBJECTE I FINALITAT:

Ajuts destinats al manteniment d'una Aula Mentor dependent d'entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per promoure accions formatives, de difusió i de promoció concretes que impulsin la formació oberta, flexible i a través d' Internet per a persones adultes.

La finalitat d'aquestes ajudes és contribuir a finançar les activitats de formació contínua -dirigides a població adulta i en modalitat a distància- que desenvolupen les aules Mentor en actiu i a sufragar part de les despeses necessàries per a la realització d'aquestes activitats.

BENEFICIARIS:

Entitats locals a què es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Totes les entitats locals hauran de tenir activa i en funcionament una Aula Mentor amb data anterior a 29 de març de 2022, i actualitzat el conveni que acredita la seva condició d'entitat col·laboradora en el desenvolupament del programa Aula Mentor conforme a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic per als convenis administratius.

QUANTIA:

La dotació és de 240.840,00 € que es distribuiran en seixanta (60) mòduls de 4.014,00 € euros cadascun.

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Quinze (15) dies naturals, comptats a partir de l'endemà de publicació de l'extracte al Butlletí Oficial de l'Estat.  Finalitza el 9 de novembre de 2022.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/25/pdfs/BOE-B-2022-32964.pdf

 

ALCALDEALDIA

Ajudes a Oficines de Transformació Comunitària per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (Programa CE Oficines) i ajuts per al manteniment d' aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter