dilluns, juny 27, 2022 - 12:18

Actuacions en economia circular, recuperació ambiental de zones mineres i contra el risc d’inundació; ajudes per al suport a mercats; pel suport de les activitats comercials en zones rurals i especial subvencions Catalunya.

Medi Ambient ratifica el repartiment a les CCAA de 471 milions per a actuacions en economia circular, recuperació ambiental de zones mineres i contra el risc d'inundació.

La Conferència Sectorial de Medi Ambient ha ratificat el repartiment territorial d'un total de 471 milions d'euros destinats a actuacions en matèria d'economia circular i gestió de residus, a intervencions per a la recuperació ambiental d'enclavaments miners degradats, per al pla d'adaptació i protecció enfront del risc d'inundació, i per a la protecció i conservació de la biodiversitat.

En la seva reunió telemàtica, l'òrgan de coordinació entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic (MITECO) i les comunitats autònomes ha validat així els acords aprovats prèviament en Consell de Ministres, que canalitzen fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per a l'exercici pressupostari 2022 en l'àmbit de la transició ecològica.

Del total de fons distribuïts, la partida més quantiosa, 176.500 milions -175 del PRTR i 1,5 milions de pressupostos ordinari del MITECO- es destinaran a ajudar els territoris a implementar la normativa de residus, la millora en la gestió dels residus municipals i el pla d'impuls del medi ambient-PIMA economia circular. Seran objecte de finançament la implantació de noves recollides separades -en especial de bioresidus-, construcció d'instal·lacions específiques per al seu tractament, així com plantes de reutilització i reciclat d'altres fluxos, entre altres línies.

Els ajuts tenen com a objecte impulsar millores en la gestió de residus i garantir que Espanya compleixi amb els objectius comunitaris en matèria de residus municipals, d' envasos i residus d' envasos, fonamentalment.

Recursos hídrics i PERTE

La reunió, presidida per la vicepresidenta Teresa Ribera, ha recolzat així mateix la transferència a les comunitats i ciutats autònomes de 174,5 milions d'euros en el marc del component 5 'Preservació de l'espai litoral i dels recursos hídrics' del PRTR, per a actuacions de protecció i adaptació al risc d'inundació i integració ambiental en nuclis urbans , i la primera fase del repartiment de fons del PERTE de Digitalització del Cicle de l'Aigua, segons l'acord adoptat pel Consell de Ministres el passat dia 14 de juny.https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-digitalizacion-del-ciclo-del-agua

Juntament amb aquestes partides, també es repartiran 90 milions d'euros del component 4 del PRTR per a la rehabilitació i la regeneració ambiental d'antics emplaçaments miners. Es tracta d'eliminar focus de contaminació, i reduir els riscos associats per a les poblacions properes i la vida silvestre. L'objectiu és renaturalitzar aquestes àrees i transformar-les en embornals naturals de carboni.

Pla de control de legalitat de la fusta comercialitzada.

En el transcurs de la reunió, el Ministeri i les comunitats han aprovat el Pla Nacional de Control de la Legalitat de la Fusta Comercialitzada, amb l'objectiu d'adequar la regulació en matèria de lluita contra el comerç il·lícit de fusta i assegurar que els controls derivats de la normativa europea s'efectuen de forma coordinada i equilibrada en tot el territori nacional. Per facilitar l' adequació dels plans regionals de control al pla nacional, s' ha previst crear un grup de treball interadministratiu en el si de la pròpia Conferència Sectorial.

Dins també de l'ordre del dia s'ha donat llum verda a l'Estratègia de Conservació d'Aus lligades a mitjans Agroesteparis.  L'estratègia, que es publicarà en breu, respon a la necessitat de frenar el declivi poblacional patit per les aus estepàries en el darrer quart de segle, i les pressions que han fet descendir a nivells alarmants les poblacions d'espècies com l'avutarda comuna, el xoriguer prim o l'alosa ricotí, entre d'altres. En l'elaboració de l'Estratègia s'ha comptat amb la col·laboració del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Modificació de les bases reguladores de la línia d' ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.  Ordre ICT/565/2022, de 15 de juny.

El BOE núm. 218 d'11 de setembre de 2022, va publicar l'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021,  en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’Ordre ICT/565/2022, de 15 de juny, modifica l'Ordre ICT/949/2021 introduint modificacions puntuals en el seu articulat, per tal d'actualitzar i perfeccionar les bases reguladores i millorar l'accessibilitat per part del beneficiari i la seva aplicabilitat per part de l'administració.

Així mateix es limita l' ajut que un potencial beneficiari pugui rebre, a un import màxim en ordre a poder assolir un major nombre de beneficiaris i un major repartiment dels ajuts a concedir. Així mateix s'adapta la norma a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel que fa als models de declaracions responsables exigibles en el marc del pla de recuperació.

Les modificacions són les següents:

 • Article 3. Beneficiaris.  Es dóna un nou redactat.
 • Article 5. Obligacions dels beneficiaris.  Es modifiquen els apartats b) i e).
 • Article 7. Despeses subvencionables.  Es modifiquen els apartats 2, 3, 6, 9, 10 i s'afegeix un nou apartat 13 en el sentit següent:
  • S'afegeix una nova lletra f) en l'apartat 2 «Despeses dirigides a la transformació digital»
  • Es modifica la lletra d) de l'apartat 3 «Despeses referides a transformació del punt de venda»
  • Es dóna nova redacció a l'apartat 6.
  • Es dóna nova redacció a l'apartat 9.
  • Es dóna nova redacció a l'apartat 10.
  • S'afegeix un nou apartat 13.
 • Article 8.  Pressupost i límits dels ajuts a concedir.  Es modifica l'apartat 6.
 • Article 13.  Termini de presentació de sol·licituds.  Es dóna un nou redactat.
 • Article 14. Formalització i presentació de sol·licituds.  Es dóna un nou redactat.
 • Article 15.  Compatibilitat dels ajuts.  Es modifica l'apartat 1.
 • Article 16.  Criteris d' avaluació de les sol.licituds.  Es modifica l'apartat 2.
 • Article 17.  Instrucció del procediment i comissió d' avaluació.  S'afegeix un nou apartat 12.
 • Article 19. Pagament i justificació dels ajuts.  Es dóna una nova redacció als apartats 5 i 7.
 • Article 20.  Modificació de la resolució de concessió.  Es dóna una nova redacció a l'apartat 3.
 • Article 21.  Publicitat i informació.  Es dóna una nova redacció a l'apartat a).3. º
 • Article 23.  Incompliments, reintegraments i sancions.  Es dóna una nova redacció a l'apartat a).3
 • Apartat 4 de l'Annex I (Impacte generat pel projecte)
  • Es modifica l'apartat 4.i)
  • S'inclou el guió iv)
 • S'afegeix un Annex I.B.  Contingut de la Memòria Tècnica.
 • Es dota de nou contingut a l'Annex III.  Model de declaració de cessió i tractament de dades.
 • S'inclou l’Annex IV.  Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI). Beneficiari.

Més informació:

Modificació bases https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10332.pdf

Bases https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14817.pdf

Modificació de les bases reguladores de la línia d'ajuts per al suport de l'activitat comercial en zones rurals.  Ordre ICT/566/2022, de 15 de juny.

El BOE núm. 218 d'11 de setembre de 2022, va publicar l'Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts per al suport de l'activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliència.

L’Ordre ICT/566/2022, de 15 de juny, modifica l'Ordre ICT/950/2021 introduint modificacions puntuals en el seu articulat, per tal d'actualitzar i perfeccionar les bases reguladores i millorar l'accessibilitat per part del beneficiari i la seva aplicabilitat per part de l'administració.

Així mateix es limita l'ajut que un potencial beneficiari pugui rebre, a un import màxim en ordre a poder assolir un major nombre de beneficiaris. Així mateix s'adapta la norma a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel que fa als models de declaracions responsables exigibles en el marc del pla de recuperació.

Les modificacions són les següents:

 • Article 3. Beneficiaris.  Es dóna un nou redactat.
 • Article 5. Obligacions dels beneficiaris.  Es modifiquen els apartats b) i e).
 • Article 8. Despeses subvencionables.  Es modifiquen els apartats 3, 4, 5, 9 i 10 i en el sentit següent:
  • Es modifica la redacció de la lletra e) de l'apartat 3, i s'afegeix una nova lletra f).
  • Es dóna nova redacció a l'apartat 4.
  • Es dóna nova redacció a l'apartat 5.
  • Es dóna nova redacció a l'apartat 9.
  • Es dóna nova redacció a l'apartat 10.
  • S’afegeixen dos nous apartats 13 i 14
 • Article 9.  Pressupost i límits dels ajuts a concedir.  Es modifica l'apartat 5.
 • Article 14.  Termini de presentació de sol·licituds.  Es dóna un nou redactat.
 • Article 15.  Formalització i presentació de sol·licituds.  Es dóna un nou redactat.
 • Article 16.  Compatibilitat dels ajuts.  Es modifica l'apartat 1.
 • Article 17.  Criteris d'avaluació de les sol·licituds.  Es dóna una nova redacció a l'apartat 2.
 • Article 18.  Instrucció del procediment i comissió d' avaluació.  S'estableix un nou apartat 12.
 • Article 20. Pagament i justificació dels ajuts.  Es dóna una nova redacció als  apartats 5 i 7.
 • Article 21.  Modificació de la resolució de concessió.  Es modifica la redacció de l'apartat 3.
 • Article 22.  Publicitat i informació.  Es modifica la redacció de l'apartat a).3. º
 • Article 24.  Incompliments, reintegraments i sancions. Es modifica la redacció de l'apartat 2.
 • Apartat 4 de la part 1 de l'Annex I (Impacte generat pel projecte).  Es modifica l'apartat 4.ii)
 • S'afegeix un Annex I.B.  Contingut de la Memòria Tècnica.
 • Es dota de nou contingut a l'Annex III.  Model de declaració de cessió i tractament de dades.
 • S' inclou l’Annex IV.  Declaració d'absència de Conflicte d'Interessos (DACI). Beneficiari.

Més informació:

Modificació bases https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10333.pdf

Bases https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna o per a l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 632687).  Resolució ACC/1840/2022, de 2 de juny.

Publicació:

DOGC del 16 de juny de 2022

Objecte:

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua.

Beneficiaris:

Poden optar a les subvencions les entitats locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d'abastament d'aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna o mitjançant l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents, en els termes, les condicions i amb els requisits que estableixen aquestes bases

Quantia:

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 500.000 euros.

L'import de la subvenció es calcula basant-se en la població censada del municipi beneficiat, tot aplicant els percentatges següents a l'import subvencionable, amb un màxim de 80.000 euros per sol·licitud.

- 90 % de l'import subvencionable quan la població censada és inferior a 500 habitants.

- 75 % de l'import subvencionable quan la població censada és d'entre 500 i 2.000 habitants.

- 60 % de l'import subvencionable quan la població censada és d'entre 2.001 i 5.000 habitants.

- 45 % de l'import subvencionable quan la població censada és d'entre 5.001 i 20.000 habitants.

- 30 % de l'import subvencionable quan la població censada és de més de 20.000 habitants.

Termini:

Comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 31 d'agost de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8690/1914410.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796262.pdf

Modificació de les bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8373/1842566.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme. RESOLUCIÓ CLT/1865/2022, de 10 de juny.

Publicació:

DOGC del 17 de juny de 2022

Objecte:

Contribuir al finançament d'activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa, i amb l'associacionisme cultural, organitzades per ajuntaments i per fundacions i associacions. La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:

 1. Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
 2. Les representacions no professionals de teatre popular català.
 3. La restauració d'elements d'imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
 4. Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
 5. Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.
 6. Trobades de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments o els ens que en depenen i les fundacions i associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.

No poden optar a aquesta línia de subvencions les federacions d'entitats. No poden optar a aquesta línia de subvencions les entitats privades sense finalitat de lucre que siguin representatives de col·lectius d'altres comunitats autònomes.

Quantia:

La subvenció mínima per projecte s'estableix en 800,00 euros.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 800,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 1.600,00 euros.

Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 800,00 euros.

Termini:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914792.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional. RESOLUCIÓ CLT/1863/2022, de 10 de juny.

Publicació:

DOGC del 17 de juny de 2022

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments o ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya. No poden optar a aquestes subvencions les federacions d'entitats.

Quantia:

L'import de la subvenció no pot superar el 70% del cost subvencionable del projecte.

L'import mínim de la subvenció per projecte s'estableix en 2.100 euros.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 2.100 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 3.000 euros. Així mateix, s'han de denegar les sol·licituds de subvenció per a projectes que, un cop valorats, només puguin obtenir una subvenció inferior a 2.100 euros.

Termini:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914782.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria de subvencions per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social per a l’any 2022. Resolució DSO/1862/2022, de 10 de juny.

Publicació:

DOGC del 17 de juny de 2022

Objecte:

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'any 2022, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances.

Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Els ajuntaments, els promotors públics, els promotors socials i les entitats socials de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció adherits a l'Acord marc que adquireixin habitatges amb un préstec bonificat de la línia de finançament convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances.

b) Les entitats sense ànim de lucre cessionàries dels habitatges adquirits en el marc del finançament subscrit entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances per a l'adquisició d'habitatges destinats a lloguer social, que compleixin amb els requisits del següent apartat.

En aquest supòsit, tant les rendes de lloguer com les subvencions restaran empenyorades en garantia del retorn del préstec subscrit entre l'Institut Català de Finances i l'entitat titular adquirent de l'habitatge, i així s'haurà de fer constar al contracte de cessió entre l'entitat titular cedent i l'entitat cessionària.

Quantia:

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 350.000 euros.

L'import de la subvenció per a cada habitatge és la diferència entre la renda o contraprestació objectiva i la renda o contraprestació ajustada.

Termini:

S'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 15 de desembre de 2022.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914830.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8682/1912052.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional. Resolució CLT/1843/2022, de 10 de juny.

Publicació:

DOGC del 20 de juny de 2022

Objecte:

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la programació de música en viu de caràcter professional. L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:

 1. Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
 2. Programació de música en viu (festivals, cicles i temporades i programació estable) que no siguin de sales de concerts, realitzades per empreses o entitats privades.
 3. Programació estable de sales de concerts: cal que la programació l'organitzi l'empresa o l'entitat privada gestora de la sala. En queden exclosos els concerts programats per tercers a la sala mitjançant el lloguer de l'espai.

Beneficiaris:

A la modalitat a) (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen) únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

Quantia:

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'1.500.000,00 euros.

Termini:

El període per presentar sol·licituds és del 21 de juny al 5 de juliol del 2022, tots dos inclosos.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8692/1915032.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8467/1864936.pdf

Bases generals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825536.pdf

 

ALCALDEALDIA

Actuacions en economia circular, recuperació ambiental de zones mineres i contra el risc d’inundació; ajudes per al suport a mercats; pel suport de les activitats comercials en zones rurals i especial subvencions Catalunya.

Confien en nosaltres

Newsletter subscription

Inscrigui's a la nostra newsletter i el mantindrem informat.

Subscrigui's a la newsletter