Martes, Julio 19, 2022 - 16:23

Convocatòria, per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats i Correcció d’errades a l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny.

Convocatòria, per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 638203). RESOLUCIÓ EMT/2196/2022, de 30 de juny.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 13 de juliol de 2022

OBJECTE:

Obrir la convocatòria per l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats previstes en l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre, DOGC núm. 8503, modificada per l'Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 25 d'abril, DOGC núm. 8653.

BENEFICIARIS:

Poden ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció:

  1. Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles que es determinin en la convocatòria.
  2. Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.
  3. Les empreses d'inserció acreditades i legalment constituïdes, amb centre de treball a Catalunya, d'acord amb la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral.

QUANTÍA:

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 10.000.000,00 euros

Les quanties del mòdul econòmic mensual previstes en aquesta resolució, per un contracte de 12 mesos, són les següents:

a) Per les entitats locals:

El mòdul econòmic mensual és de 1.637,15 euros. En conseqüència, per una contractació de 12 mesos, la quantia a atorgar és de 19.645,80 euros. Inclou les despeses salarials i la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant.

b) Per les entitats sense ànim de lucre i empreses d'inserció:

El mòdul econòmic mensual és de 1.527,16 euros En conseqüència, per un contracte de 12 mesos, la quantia a atorgar és de 18.325,92 euros.

Termini de la sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds és a comptar des de les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 28 de juliol del 2022 a les 15:00 hores.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8708/1918733.pdf

Bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870539.pdf

Modificació bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8653/1902785.pdf

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d'abastament d'aigua en baixa pels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation EU (DOGC 8689, de 15.6.2022).

Havent observat errades al text de l'Ordre PRE/140/2022, publicat al DOGC núm. 8689, de 15.6.2022, se'n detalla la correcció oportuna:

Errades

Més informació:

Correcció d’errades  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8709/1918982.pdf

Bases  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8689/1914205.pdf

 

ALCALDEALDIA

 

Convocatòria, per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats i Correcció d’errades a l'Ordre PRE/140/2022, de 13 de juny.

Confían en nosotros

Newsletter subscription

Inscríbase a nuestra newsletter y le mantendremos informado.

Suscríbase a la newsletter