Viernes, Marzo 20, 2020 - 12:40

Ressenya informativa respecte a les novetats introduïdes pel Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

A traves del Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19 (DOGC núm. 8084A de 13-03-2020) [veure enllaç] es van acordar pel Govern de la Generalitat un seguit d'actuacions per tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia.

Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, (BOE núm. 67, de 14-03-2020) pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 [veure enllaç], ha declarat el referit estat d'alarma, que permet, d'acord amb el seu contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de març.

Mitjançant el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmic [veure enllaç] s’adopten les esmentades mesures complementàries, el qual segons determina la DF 1a del DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el dia 19-03-2020, excepte els arts. 1, 2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25-03-2020.

El Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i dos disposicions finals:

El Decret llei conté determinades previsions en matèria de:

1). CONTRACTACIÓ PUBLICA (Capítol I)

Tot i la suspensió dels tràmits administratius en els termes del RD 463/2020, de 14 de març, es fa necessari adoptar determinades mesures en relació amb el compliment de determinats contractes actualment vigents en sectors d'activitat molt afectats per la situació generada (neteja, transport escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància així com en relació amb aquells que afecten al control de les obres que han estat licitades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya). També es preveu la possibilitat d'implementar meses de contractació que es reuneixin sense l'assistència presencial, tot respectant la publicitat i, per tant, la transparència exigible. Igualment s'autoritza als ens locals territorials, en determinats supòsits, a emprar la tramitació d'emergència que portin a terme.

Cal destacar en aquest àmbit el següent:

•             Suspensió de l’execució d’altres contractes dels ens locals (art. 2): els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l’execució de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s’estableixen en l’art. 1 del DLL.

•             Suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya (art. 1): A partir del 13-03-2020 es declara la suspensió de l’execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents:

 • Contractes de neteja
 • Monitoratge o anàlegs
 • Gestió d’unitats d’escolarització compartida
 • Traducció de llenguatge de signes
 • Menjador escolar
 • Transport escolar de les llars d’infants, escoles d’educació infantil i primària, Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional, escoles d’art i disseny, escoles d’adults, escoles oficials d’idiomes, centres d’educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d’ensenyaments artístics superiors.

La suspensió comporta, ex art. 208 LCSP, l’abonament al contractista, per part de l’Administració contractant, dels imports corresponents a:

 • Les despeses salarials del personal adscrit al contracte;
 • Les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva;
 • Les pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per obligació contractual; i, si escau, i de l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió.

Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, amb l’objectiu de no afectar, amb caràcter general, l’activitat econòmica i l’estabilitat dels llocs de treball.

L'abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de l’entrada en vigor del Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableix en els corresponents plecs o documents contractuals.

La durada de la suspensió de l’execució dels contractes s’estableix des del dia 14 de març de 2020 fins a la data en què s’aixequi l’ordre de tancament dels centres educatius esmentats

L'acta de suspensió de l'execució es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei

•             La suspensió de l’execució dels contractes per d'aplicació del decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’eros (art. 3)

•             Les meses de contractació (art. 4): en aquells procediments de contractació promoguts pels ens locals, les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a l’obertura d’ofertes econòmiques i/o d’altres criteris avaluables automàticament, a través de l’eina del Sobre Digital 2.0, podran desenvolupar-se sense l’assistència presencial dels membres de les meses i la resta de persones interessades.

Es recomana que en aquestes obertures s’utilitzi qualsevol dels mitjans electrònics existents que assegurin el seguiment telemàtic en directe per part de la resta de membres de la mesa de contractació i les persones interessades. Amb aquest objectiu, l’òrgan de contractació haurà de proporcionar un enllaç que permeti fer aquest seguiment. Excepcionalment, si això no és possible, s’ha de certificar que l’obertura de les proposicions econòmiques i/o d’altres criteris avaluables automàticament, s’ha realitzat amb totes les garanties i, en qualsevol cas, es notificarà als interessats l’acta de la sessió, al més aviat possible.

•             Tramitació per emergència (art. 5): L'adopció de qualsevol tipus de mesura de les entitats locals per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones per fer front al COVID-19 els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència.

2). PREVISIONS EN MATÈRIA DE SALUT (Capítol II) 

Es fan modificacions puntuals i temporals en la normativa que regula el tractament dels residus hospitalaris, als efectes de garantir adequadament el seu tractament i la no afectació a la població. I es regula de forma transitòria determinants supòsits de compatibilitat en relació amb el personal sanitari.

Cal destacar en aquest àmbit el següent:

•             Modificació del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics (art. 8): Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics

•             Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19 (art. 9)

•             S'incorpora la infecció per Covid-19 a l'annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, que conté la relació de residus capaços de transmetre les infeccions que generen els residus sanitaris específics (art.10)

•             Declaració d’interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, d’altres activitats públiques sanitàries (art. 11)

3). TRANSPARÈNCIA (Capítol III)

Per tal de fer compatible el dret d’accés a la informació pública amb la situació de l'estat d'alarma, es preveu que les sol·licituds d'accés a la informació publica únicament es podran presentar pels mitjans electrònics habilitats.

Cal destacar en aquest àmbit el següent:

•             Sol·licituds d’accés a la informació pública (art. 12): durant el temps que estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar, ÚNICAMENT, per mitjans electrònics.

4). TRANSPORT PÚBLIC (Capítol IV)

Es preveu la necessitat de valorar l'impacte que la disminució dels ingressos tarifaris han de tenir en el sistema de transport i les obligacions de quantificació que corresponen en aquest sentit als operadors, prestataris del servei de transport públic afectat

•             Centralització de la informació (art. 13): amb l’objectiu de garantir l’adequada protecció de les persones usuàries del transport públic, les autoritats de transport metropolità competents en el territori o, en defecte d’autoritat, les administracions competents que en siguin titulars, centralitzaran tota la informació de majors necessitats econòmiques dels seus respectius sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions plantejades pels operadors prestataris del servei de transport públic afectats.

5). PREVISIONS EN MATÈRIA DE TRIBUTS (Capítol V) 

Es suspèn els terminis de presentació i ingrats de tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

•             Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs (art. 14): en l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

6). AJUTS ALS AUTÒNOMS (Capítol VI)

Es preveu sota determinades condicions un ajut màxim de dos mil euros els treballadors autònoms per tal de pal·liar l'efecte en l'esmentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció en l'activitat econòmica.

•             Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya (art. 15): s'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.

Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.

7). CONSTITUCIÓ, CELEBRACIÓ, I ACORDS DELS ORGANS COL·LEGIATS DELS ENS LOCALS (Disposició addicional 3a) 

S’introdueix una regulació que permet que les reunions dels òrgans col·legiats de les administracions locals es puguin celebrar a distància, en situacions excepcionals, que, preservant la no posada en risc de la salut de les persones, permetin que els òrgans de govern i de suport i assistència dels municipis que li són propis puguin funcionar ordinàriament.

•             Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

•             En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri:

 • Per mitjans electrònics (considerant també els telefònics i audiovisuals)
 • La identitat dels membres i de les persones que els supleixen
 • El contingut de les seves manifestacions I el moment en què aquestes es produeixen; i,
 • La interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real; i,
 • La disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

•             Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d’aquestes deliberacions.

•             Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

 

​​​​​​​ALCALDEALDIA

Ressenya informativa respecte a les novetats introduïdes pel Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Confían en nosotros

Newsletter subscription

Inscríbase a nuestra newsletter y le mantendremos informado.

Suscríbase a la newsletter