Jueves, Julio 28, 2022 - 12:22

Subvencions especial Catalunya en l’àmbit de les arts, per a les sales d’exhibició cinematogràfica, en l’àmbit de la innovació i la cultura digital i per la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats.

Bases específiques de les subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals.  (RESOLUCIÓ CLT/2290/2022, de 15 de juliol) i convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2022 (RESOLUCIÓ CLT/2352/2022, de 20 de juliol).

PUBLICACIÓ:

Bases: DOGC del 20 de juliol de 2022.

Convocatòria: DOGC del 27 de juliol de 2022

OBJECTE:

Concessió de subvencions per a la planificació i l'execució d'activitats complementàries a la programació professional estable d'arts escèniques i música de les entitats adherides al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya següents:

 1. Equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2), d'acord amb l'article 10 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
 2. Altres espais escènics i musicals locals (E1), d'acord amb l'article 11 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

També és objecte regular la concessió de subvencions per a la planificació i l'execució d'activitats complementàries a la programació professional estable d'arts escèniques i música dels municipis de menys de 5.000 habitants que no disposen d'equipaments escènics i musicals.

BENEFICIARIS, REQUISITS I CONDICIONS:

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments i les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els següents requisits i condicions:

 • Les entitats han d'estar integrades al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de disposar, directament o indirectament, d'equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) o d'altres espais escènics i musicals locals (E1), d'acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. Aquest requisit no s'exigeix als municipis de menys de 5.000 habitants que no disposen d'equipaments escènics i musicals.
 • Les entitats sol·licitants han d'haver programat un mínim de dues activitats de programació estable d'arts escèniques i música, amb entrada de pagament i fora de la festa major, durant l'any de concessió de la subvenció i durant l'any l'anterior.

En el cas dels municipis de Catalunya de menys de 5.000 habitants que no disposen d'equipaments escènics i musicals, es tenen en compte les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud.

QUANTIA:

L'import de la subvenció per cada sol·licitud és com a màxim de 20.000,00 euros. Se subvenciona fins al 70% del cost del projecte, per a cada àmbit d'activitats complementàries de la base 1.3

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

Del 28 de juliol al 20 de setembre de 2022. El dia 20 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14h.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1920965.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919848.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826645.pdf

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les sales d'exhibició cinematogràfica, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation EU). RESOLUCIÓ CLT/2291/2022, de 8 de juliol.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 20 de juliol de 2022

OBJECTE:

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions a sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya destinades a finançar actuacions en projectes d'innovació, funcionament digitalitzat i sostenible, creació i fidelització de públics, i adaptació als nous hàbits de consum audiovisual.

BENEFICIARIS:

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició d'obres.

QUANTIA:

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 2.938.694,92 euros

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

El període per presentar sol·licituds és del 20 de juliol al 4 d'agost del 2022, tots dos inclosos.

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919928.pdf

Bases específiques https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8689/1914209.pdf

Bases generals https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825536.pdf

Modificació bases https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837162.pdf

Convocatòria en l'àmbit de la innovació i la cultura digital per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l'any 2022.  RESOLUCIÓ CLT/2372/2022, de 20 de juliol.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 27 de juliol de 2022

OBJECTE:

Obrir la convocatòria en l'àmbit de la innovació i la cultura digital per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva (realitat virtual, realitat augmentada, realitat mixta, mapatge, i espai immersiu) per a l'any 2022, en les modalitats següents:

 1. Suport per a les despeses de serveis per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.  
 2. Suport per a les despeses de material i programari per a la producció de projectes culturals que facin servir la tecnologia immersiva.  
 3. Suport per a la implantació, millora o actualització d'equipament tecnològic per a sales immersives.

BENEFICIARIS:

Poden optar a qualsevol de les modalitats:

 1. les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
 2. les entitats privades sense ànim de lucre amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
 3. els ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

QUANTIA:

La dotació màxima de la convocatòria és de 600.000,00 euros.

 • Per a la modalitat a: com a màxim, el 90% del pressupost total del projecte i, la quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros.
 • Per a la modalitat b: com a màxim, el 90% del pressupost total del projecte i, la quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros.
 • Per a la modalitat c: com a màxim, el 50% de pressupost total del projecte i, la quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

Del 28 de juliol al 20 de setembre del 2022. El dia 20 de setembre del 2022 es poden presentar sol·licituds fins a les 14 hores

Més informació:

Convocatòria https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921128.pdf

Bases específiques  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919852.pdf

Bases reguladores de les subvencions per a la realització d'actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a l'Aran. ORDRE VPD/184/2022, de 22 de juliol.

PUBLICACIÓ:

DOGC del 27 de juliol de 2022

OBJECTE:

Donar suport a les comarques de muntanya i de l'Aran en la realització d'actuacions de manteniment dels camins no rodats de titularitat municipal durant el període immediatament anterior a la publicació de la convocatòria.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

 1. Desbrossament i neteja de la vegetació que dificulta el pas pel camí no rodat.
 2. Retirada de pedres i altres elements de la plataforma i els marges del camí.
 3. Repàs de la senyalització de continuïtat.
 4. Reposició de senyalització direccional en mal estat.
 5. Col·locació de pals caiguts per causes meteorològiques o vandalisme.
 6. Manteniment d'elements que permeten la continuïtat del recorregut (baranes, esglaons, passeres, etc.).
 7. Reposició de murs de pedra seca.

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els consells comarcals de les comarques de muntanya i el Conselh Generau d'Aran (que figuren en l'annex 2), als quals pertanyen els municipis titulars dels camins no rodats per als quals se sol·licita la subvenció.

Els beneficiaris de les subvencions –atesa la titularitat municipal dels camins objecte de la subvenció– hauran d'acreditar que els ajuntaments corresponents els han delegat les competències en matèria de camins no rodats o bé els han fet l'encàrrec de gestió de les actuacions que es portin a terme en els camins subvencionats. Aquesta delegació o encàrrec es fa extensiva també, en el cas que s'atorgui la subvenció, al seu cobrament.

Les comarques enumerades a l’Annex 2 són les següents: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Aran, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès.

QUANTIA:

L'import màxim de les subvencions serà d'un 100 % del cost total de les actuacions realitzades.

L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà en la resolució de concessió corresponent i en cap cas podrà superar el cost total de l'actuació per a la qual es concedeix.

TERMINI DE LA SOL·LICITUD:

El període per presentar les sol·licituds amb la documentació serà el que estableixi la convocatòria corresponent.

Més informació:

Bases reguladores  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921045.pdf

 

ALCALDEALDIA

Subvencions especial Catalunya en l’àmbit de les arts, per a les sales d’exhibició cinematogràfica, en l’àmbit de la innovació i la cultura digital i per la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats.

Confían en nosotros

Newsletter subscription

Inscríbase a nuestra newsletter y le mantendremos informado.

Suscríbase a la newsletter