Jueves, Junio 2, 2022 - 11:32

Aprovació de les bases reguladores d’ajuts i subvencions especial Catalunya

Aprovació de les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig.
Publicació:

DOGC del 30 de maig de 2022

Objecte:

L'objecte dels ajuts que regulen aquestes bases és fomentar les inversions en les vies d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en camins públics de titularitat municipal o comarcal, adreçades als municipis de zones de muntanya, comarques de muntanya i municipis d'àrees rurals de Catalunya per al període 2022-2024.

En concret, cada ens pot destinar l'ajut a finançar les actuacions de millora i condicionament que es duguin a terme en un o més camins del municipi o comarca que estiguin qualificats com a municipis de zones de muntanya, comarques de muntanya i municipis d'àrees rurals de Catalunya.

Les actuacions s'han de dur a terme a la xarxa veïnal i rural de camins d'ús públic de titularitat municipal o comarcal, que han d'estar en àmbit no urbà i han de ser aptes per al trànsit rodat motoritzat.

Beneficiaris:
  • Els municipis de zones de muntanya o pertanyents a comarques de muntanya.
  • Els municipis d'àrees rurals.
  • Els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d'Aran.

A efectes d'aquesta bases reguladores, es consideren municipis i comarques de muntanya aquells que determina la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, i la Llei 5/1988, de 28 de març, que crea la comarca de l'Alta Ribagorça.

Es consideren municipis d'àrees rurals els municipis amb menys de 100 habitants/km², segons la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.

Quantia:

La subvenció per a totes les actuacions previstes és la següent:

  1. Del 90% del cost elegible per a municipis amb menys de 1.000 habitants.
  2. Del 80% del cost elegible per a municipis de 1.000 a 3.000 habitants.
  3. Del 70% del cost elegible per a municipis amb més de 3.000 habitants.

Per les actuacions d’ampliació, millora i/o adequació i les actuacions puntuals de millora, l'import màxim de l'ajut no pot superar als 100.000 € per actuació.

Per l’actuació de manteniment per a la conservació, l'import màxim de l'ajut no pot superar els 40.000 € per actuació.

Termini:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910478.pdf

Aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials. Resolució CLT/1591/2022, de 24 de maig.
Publicació:

DOGC del 30 de maig de 2022

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per a projectes relatius al patrimoni bibliogràfic, en les dues modalitats següents:

a) La col·laboració en l'elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya (CCPBC).

b) La digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials en suport paper o pergamí.

Beneficiaris:

Poden optar a aquestes subvencions:

a) les entitats locals o ens que en depenen de Catalunya.

b) les universitats públiques i privades de Catalunya.

c) les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Quantia:

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, que es podrà reduir proporcionalment d’acord amb les disponibilitat pressupostàries.

Termini:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910476.pdf

Aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública. Resolució CLT/1592/2022, de 24 de maig.
Publicació:

DOGC del 30 de maig de 2022

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases específiques és promoure la posada en valor del patrimoni arqueològic i paleontològic català, mitjançant subvencions per a un període biennal a municipis i comarques per a inversions destinades a millorar la visitabilitat de jaciments arqueològics i paleontològics que ja estiguin oberts al públic i siguin visitables de manera regular.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els municipis i les comarques de Catalunya.

Quantia:
  1. La quantia de la subvenció és del 80% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de 35.000,00 euros i un import màxim de 200.000,00 euros, i tenint en compte el límit que consta a l'apartat 3 següent.

Aquest percentatge s'ha de reduir proporcionalment entre tots els beneficiaris si, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, no és possible concedir la quantia esmentada, excepte en el cas dels municipis de menys de 500 habitants, que reben el 100% de les despeses subvencionables sempre que no superin el límit màxim establert.

  1. S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 35.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 43.750,00 euros.
  1. En cap cas, l'import de les subvencions no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'actuació objecte de la sol·licitud.
Termini:

Es determinarà a la convocatòria corresponent

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910396.pdf

Aprovació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya.  RESOLUCIÓ CLT/1593/2022, de 24 de maig.
Publicació:

DOGC del 30 de maig de 2022

Objecte:

La concessió de subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents d'entitats locals o ens que en depenen, universitats públiques i entitats privades sense finalitat de lucre que custodien patrimoni documental de Catalunya.

Les actuacions de digitalització o restauració han d'estar necessàriament vinculades a l'elaboració o la millora dels instruments de descripció dels fons o documents que es volen digitalitzar o restaurar. Queden exclosos de subvenció aquells projectes de digitalització o restauració que no incloguin l'elaboració o la millora dels instruments de descripció corresponents.

Beneficiaris:

Les entitats locals o ens que en depenen, les universitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre, que custodien patrimoni documental de Catalunya.

Quantia:

L'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 70% del pressupost total del projecte.

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 500 euros. Els projectes que, d'acord amb els criteris de valoració que s'indiquen a la base 7, obtinguin un mínim del 50% de la puntuació màxima possible, els corresponen, com a mínim, 500 euros.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un import inferior a 500 euros i aquelles altres que tinguin un pressupost inferior a 714 euros.

Termini:

Es determinarà a la convocatòria corresponent.

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8678/1910456.pdf

Convocatòria d’ajuts per sufragar les despeses per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels grups d'acció local preseleccionats en el marc del Pla estratègic de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027 (ref. BDNS 628771). RESOLUCIÓ ACC/1566/2022, de 20 de maig.
Publicació:

DOGC del 30 de maig de 2022

Objecte:

L'objecte dels ajuts és sufragar les despeses d'assistència tècnica per a la preparació i posada en funcionament de les estratègies de desenvolupament local dels GAL preseleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER, desenvolupament local participatiu, en el marc del programa del PEPAC 2023-2027.

Beneficiaris:

Els GAL pre seleccionats per a l'aplicació de la metodologia LEADER en el desenvolupament local participatiu, en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comunitària (PEPAC) 2023-2027.

Tot i això, poden presentar-se a la convocatòria els GAL que hagin presentat sol·licitud per concórrer al procés de selecció de GAL i estratègies, tal com estableix l'article 6.2.1 de l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig, publicada al DOGC del 20 de maig de 2022.

Quantia:

Import total d'1.000.000 d'euros.

L'aportació del FEADER és de 430.000,00 euros, que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts. La resta, per un import de 570.000,00 euros, correspon a l'aportació del DACC, que representa el 57% del finançament.

Termini:

D'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (30-5-2022).

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8677/1909749.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8672/1907821.pdf

 

ALCALDEALDIA

Aprovació de les bases reguladores d’ajuts i subvencions especial Catalunya

Confían en nosotros

Newsletter subscription

Inscríbase a nuestra newsletter y le mantendremos informado.

Suscríbase a la newsletter