Jueves, Mayo 5, 2022 - 13:06

NOVETATS A CATALUNYA

  • Convocatòria de les subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2022. Resolució ACC/1173/2022, de 19 d’abril.

Publicació:

Publicació 1

Objecte:

Objecte 1

Beneficiaris:

Beneficiaris 1

Quantia:

Quantia 1

Termini:

Termini 1

Més informació:

Convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8657/1903729.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8446/1859878.pdf

Publicació:

Publicació 2.

Objecte:

Objecte 2

Beneficiaris:

Beneficiaris 2

Actuacions subvencionables:

Actuacions subvencionables 2

Quantia:

Quantia 2

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904000.pdf

Per Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la creació d'oficines comarcals d'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT a fi de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar.

D'acord amb aquestes bases reguladores, la Resolució ACC/3764/2021, de 17 de desembre, va convocar les subvencions. L'apartat 2 de la resolució de convocatòria va establir com a termini de presentació de sol·licituds 60 dies que computaven des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, de manera que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar en data 18 de març de 2022.

Així mateix, l'apartat 3 establia que l'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions era de 3.630.000 euros, i que l'import d'aquesta convocatòria era ampliable segons disponibilitats pressupostàries a càrrec dels pressupostos de l'Institut Català d'Energia de l'any 2022.

Posteriorment, la Resolució ACC/842/2022, de 24 de març, modifica les bases reguladores aprovades per la Resolució ACC/3550/2021, de 29 de novembre. Concretament, es modifica l'apartat 9.1 de l'annex 1, ja que aquelles comarques que contenen menys de deu municipis resulten perjudicades per aquests criteris de puntuació, i no poden obtenir la valoració superior en no arribar als deu municipis, per la qual cosa queden excloses de la convocatòria per no arribar a la puntuació mínima de 60 punts. Conseqüentment, per tal de poder aplicar les noves condicions als ajuts convocats per la Resolució ACC/3764/2021, s’obre una nova convocatòria:.

Publicació:

Publicació 3

Objecte:

Objecte 3

Beneficiaris:

Beneficiaris 3

Quantia:

Quantia 3

Termini:

Termini 3

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904068.pdf

Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881176.pdf

RESOLUCIÓ JUS/1239/2022, de 27 d'abril, per la qual s'aprova l'abonament als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau dels imports previstos per l'article 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2022.

Publicació:

Publicació 4

Objecte:

Objecte 4

Quantia:

Quantia 4

Documentació i termini:

Documentació i termini 4

Més informació: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1903952.pdf

 

ALCALDEALDIA

NOVETATS A CATALUNYA

Confían en nosotros

Newsletter subscription

Inscríbase a nuestra newsletter y le mantendremos informado.

Suscríbase a la newsletter