Jueves, Febrero 4, 2021 - 08:48

NOVES DISPOSICIONS LEGALS EN MATERIA D'HABITATGE, NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER ECONÒMIC EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

DECRET LLEI 50/2020, DE 9 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER ESTIMULAR LA PROMOCIÓ D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL I DE NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER.

En data 11 de desembre es va publicar el Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer.

  • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor 1

  • OBJECTE:

Objecte 1

1) El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge

Millora acces a l'habitatge

2) La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge;

Dret a l'habitatge

3) El text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost

Llei d'urbanisme.

4) La Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016 , relatives a la protecció de el dret a l'habitatge.

Contenció de rendes

  • DISPOSICIONS DEROGATORIES:

Disposicions derogatories

DECRET LLEI 55/2020, DE 29 DE DESEMBRE, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER ECONÒMIC EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS AFECTADES PEL CONFINAMENT PERIMETRAL DE DETERMINADES COMARQUES ARRAN DE LA COVID-19.

En data 31 de desembre es va publicar el Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19.

  • ENTRADA EN VIGOR:

Entrada en vigor 2

  • OBJECTE:

Objecte 2.

  • FINALITAT:

Finalitat.

  • BENEFICIARIS I REQUISITS:

Beneficiaris i requisits

  • QUANTIA:

Quantia

  • COMPATIBILITAT:

Compatibilitat

 

ALCALDEALDIA

NOVES DISPOSICIONS LEGALS EN MATERIA D'HABITATGE, NOVES MODALITATS D'ALLOTJAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CARÀCTER ECONÒMIC EN EL SECTOR DE LES INSTAL·LACIONS JUVENILS

Confían en nosotros

Newsletter subscription

Inscríbase a nuestra newsletter y le mantendremos informado.

Suscríbase a la newsletter